Manylion carcharorion wedi eu colli

  • Cyhoeddwyd
David Smith
Disgrifiad o’r llun,
Dim ond drwy lwc na chafodd carcharorion a'u teuluoedd eu rhoi mewn perygl, yn ôl David Smith

Mae'r Weinyddiaeth Gyfiawnder wedi derbyn dirwy o £140,000 am ryddhau gwybodaeth am bob un carcharor yng Ngharchar Caerdydd drwy ddamwain.

Cafodd ffeil oedd yn cynnwys y wybodaeth sensitif ei yrru mewn tri achos gwahanol yn ystod haf 2011.

Ar y ffeil hon roedd gwybodaeth am bob un o'r 1,182 o garcharorion, gan gynnwys eu henwau, eu cyfeiriadau, hyd eu dedfryd, dyddiad eu rhyddhau a manylion am y drosedd a gyflawnwyd ganddynt.

Roedd ymchwiliad gan Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth wedi darganfod bod diffyg goruchwyliaeth gan reolwyr yn y carchar.

Tair gwaith

Fe ddaeth swyddogion y carchar i wybod bod y wybodaeth wedi ei yrru mewn camgymeriad pan gysylltodd un oedd wedi ei dderbyn ar 2 Awst, 2011 i ddweud bod yr e-bost roedd wedi ei dderbyn gan y clerc yn cynnwys y ffeil.

Roedd y ffeil ar ffurf taenlen.

Penderfynodd y carchar gynnal ymchwiliad mewnol i'r mater a darganfuwyd bod yr un ffeil wedi ei gyrru ddwywaith o'r blaen yn y mis blaenorol i deuluoedd carcharorion.

Ni chafodd hyn ei adrodd i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (SCG) ar y pryd.

Aeth yr heddlu draw i dai'r bobl oedd wedi derbyn y ffeiliau er mwyn sicrhau bod y ffeiliau wedi cael eu dileu.

Dim ond wedyn y gwnaethon nhw gysylltu gyda'r SCG i ddweud beth oedd wedi digwydd, ar 8 Medi 2011.

'Perygl'

Yn dilyn hyn cafodd ymchwiliad allanol ei gynnal gan SCG wnaeth ddarganfod fod rheolwyr heb oruchwylio mewn modd derbyniol, gan eu bod wedi gadael i glerc weithio ar ei ben ei hun er ei fod ond wedi bod yn gweithio yno ers deufis.

Daeth hi'n amlwg hefyd fod y modd roedd cofnodion carcharorion yn cael eu cadw'n ddiffygiol, gan fod disgiau meddal oedd heb eu hamgryptio yn cael eu defnyddio er mwyn trosglwyddo llawer o ddata rhwng dwy rwydwaith y carchar.

Dywedodd Dirprwy Gomisiynydd a Chyfarwyddwr Diogelu Data'r SCG David Smith: "Roedd y difrod a'r gofid posib a allai fod wedi cael ei achosi gan eu hesgeulustod data difrifol yma yn amlwg.

"Roedd datgelu'r wybodaeth yma nid yn unig â'r potensial i roi'r carcharorion mewn perygl, ond hefyd yn peryglu lles eu teuluoedd drwy ryddhau cyfeiriadau eu cartrefi.

"Yn ffodus, mae'n ymddangos nad oedd unrhyw beth pellach wedi dod o hyn, ond ni allwn anwybyddu'r ffaith ei fod wedi ei achosi gan ddiffyg clir o oruchwyliaeth gan reolwyr o aelod cymharol newydd o staff.

"Yn ogystal roedd gwasanaeth carchardai wedi methu â rhoi gweithdrefnau yn eu lle er mwyn atal y camgymeriadau gwreiddiol.

"Dim ond oherwydd gonestrwydd aelod o'r cyhoedd y daeth y datgeliadau yma'n amlwg mor gynnar fel ei bod yn dal yn bosib rheoli'r digwyddiad."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol