Plant yn ceisio colli pwysau

Cyhoeddwyd

Mae o leiaf 900 o blant wedi bod yn mynychu dosbarthiadau cwmni colli pwysau ers mis Ionawr.

Aeth 167 o'r rhain, i gyd rhwng 11-15, i sesiwn mewn un wythnos ym mis Gorffennaf.

Daw hyn yn sgil adroddiad gafodd ei rhyddhau fis diwethaf oedd yn dangos fod 28% o blant pump oed yng Nghymru yn rhy dew.

Mae'r athletwr paralympaidd Tanni Grey-Thompson wedi dweud y dylai dosbarthiadau ymarfer corff dderbyn yr un statws a phynciau eraill mewn ysgolion er mwyn mynd i'r afael a'r broblem.

Dywed y fforwm Gordewdra cenedlaethol bod angen annog pobl i fwyta'n iach yn gynharach.

Yn ôl Tam Fry dylid dilyn esiampl yr Alban a dysgu plant yn yr ysgol feithrin ynglyn a byw yn iach a'r gwahaniaeth rhwng bwyd da a bwyd drwg:

"Dyna'r amser i drosglwyddo'r neges achos yr ifancaf yw'r plant, y mwyaf abl ydyn nhw i weithredu ar y neges ac fe fyddech chi yn gobeithio y byddan nhw yn parhau i fyw yn iach wedyn trwy weddill eu hoes."

'Teimlo'n drist'

Ymysg y bobl ifanc sydd wedi bod yn cymryd rhan mewn dosbarthiadau colli pwysau mae Ethan Kilby, 13, o Dredegar Newydd.

Mae Ethan yn mwynhau cic-focsio, a penderfynodd golli pwysau er mwyn cael cystadlu yn y categori o'i ddewis o fewn y gamp.

Dywedodd: "Roeddwn yn mynd i bencampwriaethau'r byd a pan ddarllenodd fy hyfforddwr y categorïau meddyliais fy mod i ddim eisiau bod yn categori'r bobl fwy oherwydd maen nhw gymaint talach a tewach felly rwyf wedi bod yn mynd i Slimming World.

"Ers talwm roeddwn yn arfer bwyta hanner paced o fisgedi efo paned o de ac roedd hynny'n rhywbeth i edrych ymlaen ato.

"Nawr rwy'n bwyta mwy o iogwrt di-fraster a ffrwythau. Ro'n i'n teimlo'n ddig o'r blaen ac yn drist oherwydd roeddwn yn gwybod y gallwn fod yn fwy iach."

Gordew

Roedd ffigyrau gan Iechyd Cyhoeddus Cymru fis diwethaf yn dangos fod 28% o blant pump oed Cymru yn rhy dew gyda 12.5% o'r rheiny'n cael eu dosbarthu fel bod yn ordew.

Mae hyn yn cyd-fynd gyda chanfyddiadau adroddiad gan y Cynulliad oedd yn dweud fod mwy o blant yn dew yng Nghymru nac yn unman arall o fewn y Deyrnas Unedig, gyda 3% ohonynt rhy dew yn 2011.

Yn y dosbarthiadau colli pwysau mae oedolion yn dysgu sut i fwyta'n iach a cholli braster ond mae'r pwyslais ar sicrhau ffordd o fyw iach yn y dosbarthiadau i blant, yn ol Slimming World.

Dywedodd llefarydd ar eu rhan: "Mae'r pwyslais ar ganmol pobl ifanc am fwyta'n iach a chymryd rhan mewn ymarfer corff, sy'n gwella eu hunain barch a'u hunan hyder, yn hytrach nag ar golli pwysau."

Mae'r cwmni'n dweud eu bod yn cefnogi 21,000 o blant a phobl ifanc rhwng 11 a 15.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol