Ysgolion Cymru: TGCh rhagorol

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Mae'r adroddiad yn dangos bod technoleg gwybodaeth yn gwella sgiliau llythrennedd disgyblion

Mae sgiliau technoleg gwybodaeth plant Cymru yn dda neu ragorol mewn hanner o ysgolion cynradd.

Ond mae cysylltiadau sâl i'r we yn tanseilio gallu rhai ysgolion i ddysgu'r sgiliau yma.

Dyma mae adroddiad gan arolygaeth addysg Estyn, sy'n archwilio i'r effaith mae technoleg yn ei gael ar ddisgyblion, yn ei ddweud.

Yn ôl yr arolwg mae sgiliau plant yn dda neu'n rhagorol mewn hanner o'r ysgolion cynradd a ymwelwyd gyda nhw, ac mae'r dechnoleg yn cael effaith gadarnhaol ar safonau llythrennedd a medrau plant i gyflwyno gwybodaeth, ymchwilio ac ysgrifennu.

Ond, mae cysylltiadau sâl gyda'r we yn tanseilio gallu rhai ysgolion i ddysgu'r sgiliau yma.

O'r ysgolion a gafodd eu holi fel rhan o'r arolwg, dywedodd hanner bod cysylltiad gwael i'r rhyngrwyd yn ei wneud yn anodd dysgu sgiliau TGCh i blant.

Mae hyn yn ei dro yn golygu nad ydy plant yn datblygu fel y dylen nhw.

Mae Llywodraeth Cymru yn awyddus i sicrhau bod Cymru ar flaen y gad gyda dysgu digidol, ac mae'r Prif Weinidog Carwyn Jones wedi dweud bod y rhyngrwyd yn hanfodol i Gymru yn economaidd.

Sgiliau da

Er hynny, mae'r arolwg yn dangos bod safonau mewn ysgolion yng Nghymru yn dda, a bod technoleg gwybodaeth yn gwella llythrennedd plant, yn enwedig mewn bechgyn sy'n amharod i ddarllen ac ysgrifennu.

Dywedodd prif arolygydd Estyn, Ann Keane bod sgiliau technoleg gwybodaeth yn hollbwysig i blant heddiw:

"Mae medrau TGCh yn bwysicach nag erioed mewn cymdeithas heddiw. Mae plant ac athrawon yn cael eu cymell a'u cyffroi i addysgu a dysgu'r medrau hanfodol hyn."

"Rydym ni wedi gweld enghreifftiau rhagorol o ysgolion yn defnyddio ffyrdd arloesol o ddatblygu medrau TGCh plant."

"Gwyddom fod hyn yn cael effaith gadarnhaol ar fedrau llythrennedd a rhifedd plant - ac rydym i gyd yn gwybod bod y rhain ymhlith y prif heriau sy'n wynebu addysg yng Nghymru heddiw."

Ond mae Ann Keane yn pwysleisio bod mwy o waith i'w wneud i ymestyn y plant mwyaf galluog:

"Ond er bod rhywfaint o gynnydd cadarnhaol, rydym hefyd yn gwybod bod gwaith i'w wneud. Yn aml, dydy'r dysgwyr mwy abl a dawnus ddim yn cael eu hymestyn digon."

"Mae angen mwy o hyfforddiant ar athrawon hefyd fel eu bod yn fwy cymwys a hyderus i gyflwyno'r rhaglen technoleg gwybodaeth i ddisgyblion o bob oedran a gallu."

Ymateb

Mae Llywodraeth Cymru wedi croesawu'r adroddiad, gan ddweud y byddan nhw'n gweithio gydag awdurdodau lleol ac ysgolion i sicrhau bod yr argymhellion yn cael eu gweithredu mewn ysgolion.

Maen nhw hefyd wedi cyhoeddi buddsoddiad o £39m i wella cysylltiadau rhyngrwyd band eang mewn ysgolion, er mwyn hwyluso gwersi technoleg gwybodaeth.

Dywedodd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru bod dysgu digidol yn flaenoriaeth yng Nghymru:

"Mae'r buddsoddiad yn ddechreuad gwych i wella cysylltiadau a'r cymorth technoleg gwybodaeth mewn ysgolion, er mwyn creu diwylliant digidol i ddysgwyr yng Nghymru."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol