Beiciwr yn marw mewn damwain

Cyhoeddwyd

Mae beiciwr oedd yn cymryd rhan mewn ras yn Sir Fynwy wedi marw yn dilyn trawiad gyda cerbyd.

Roedd Ben Carroll, oedd yn aelod o glwb beicio Cardiff Ajax, wedi bod yn cymryd rhan mewn râs yng Ngŵyl Beicio'r Fenni nos Fawrth.

Fe gafodd ail feiciwr ei anafu wedi i'r ddau fod yn rhan o wrthdrawiad gyda fan oedd yn teithio i'r cyfeiriad arall ar Hen Ffordd Rhaglan ar yr A40.

Mae'r heddlu yn apelio i unrhyw dystion i'r digwyddiad gysylltu â nhw.

Mae clwb beicio Cardiff Ajax wedi cadarnhau bod Mr Carroll wedi marw ddydd Mercher yn dilyn y digwyddiad.

Mewn datganiad ar eu gwefan maent yn dweud: "Rydym yn meddwl am ffrindiau a theulu Ben ac mae ein cydymdeimlad a'n gweddïau yn mynd allan atyn nhw.

"Byddem yn gwerthfawrogi'n fawr pe na bai pobl yn dyfalu am beth ddigwyddodd ac yn caniatáu i'r heddlu, Beicio Cymru a threfnwyr y ras gael cyfle i ymchwilio i'r mater."

Yn ôl Heddlu Gwent fe ddigwyddodd y ddamwain ar yr A40 rhwng caffi Steelhorse a chylchfan Hardwick am tua 8:50pm ddydd Iau.

Roedd y beicwyr wedi bod yn teithio tuag at gyfeiriad y Fenni ac roedd y fan yn teithio i'r cyfeiriad arall.

Cafodd Mr Carroll ei gymryd i ysbyty Nevill Hall ac fe farwodd o'i anafiadau.

Dywedodd Bill Owen, trefnwyr yr ŵyl beicio: "Mae hwn yn ddamwain ofnadwy ac rydym yn cydymdeimlo gyda theulu a ffrindiau sydd wedi eu heffeithio."

Mae Beicio Cymru wedi cadarnhau eu bod mewn cysylltiad gyda'r heddlu sy'n ymchwilio i'r ddamwain.

Meddai Anne Adams-King, prif weithredwr Beicio Cymru: "Mae pawb yn Beicio Cymru wedi tristau'n arw yn dilyn y drasiedi yma. Mae ein cydymdeimlad ni a rhai'r gymuned feicio ehangach, gyda theulu a ffrindiau Ben."

Dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth ffonio'r heddlu ar 101.