Mwy o arian i rygbi Cymru

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Roger Lewis yw Prif Weithredwr Undeb Rygbi Cymru

Mae Undeb Rygbi Cymru wedi cyhoeddi y bydd £2.5m yn cael ei fuddsoddi er mwyn datblygu rygbi yng Nghymru ar bobl lefel.

Bydd yr arian yn cael ei wario ar wella'r ddarpariaeth sydd ar gael ar lefel gymunedol, ranbarthol a chenedlaethol.

Mewn datganiad dywedodd yr undeb bod yr arian yn cael ei fuddsoddi wedi iddyn nhw berfformio'n well na'r disgwyl yn ariannol yn ystod y flwyddyn ariannol ddiwethaf.

Roedd llwyddiant y tîm cenedlaethol yn curo pencampwriaeth y Chwe Gwlad am y drydydd tro ers 2008 yn un o'r pethau oedd wedi rhoi hwb i'r coffrau.

Aros yng Nghymru

Rygbi llawr gwlad fydd yn derbyn y mwyafrif o'r arian (£1.3m) wedi ei ddilyn gan rygbi rhanbarthol (£1m) - bydd y gêm genedlaethol yn derbyn £200,000.

Bydd yr arian sy'n cael ei wario ar y rhanbarthau'n cael ei dargedu er mwyn ceisio sicrhau bod chwaraewyr sy'n chwarae i Gymru yn aros yn y wlad.

Mae hyn yn dilyn sawl achos o chwaraewyr yn symud i Loegr a Ffrainc wedi i glybiau Cymreig fethu â chadw gafael arnynt.

Dywedodd y Prif Weithredwr Grŵp Undeb Rygbi Cymru, Roger Lewis: "Rwyf wrth fy modd y bydd y cyllid yr ydym wedi'i ddarparu hefyd fod o gymorth penodol i'n pedwar Rhanbarth wrth i ni barhau i weithio'n agos i wella'r gêm broffesiynol yng Nghymru.

"Rydym wedi nodi'r flaenoriaeth o gadw chwaraewyr cymwys Cymreig yng Nghymru ac yn eu datblygu i'w llawn botensial.

Grantiau

Bydd clybiau sy'n rhan o'r undeb yn gallu gwneud cais am ddwy grant newydd - mae £0.3m ar gael ar gyfer datblygu gwefannau arloesol a £0.8m ar gyfer gwella cyfleusterau.

Mae hyn yn parhau o fenter debyg y flwyddyn ddiwethaf oedd bod i ddirwyn i ben y flwyddyn hon yn wreiddiol.

Bydd clybiau ar bob lefel yn medru gwneud cais am gratiau o rwng £5,000 a £50,000 er mwyn eu galluogi i wella eu cyfleusterau.

Clwb sydd eisoes wedi derbyn budd oherwydd grant o'r fath yw Nghlwb Rygbi Pentyrch ger Caerdydd.

Fe lwyddon nhw i osod llifoleuadau fydd yn eu galluogi i hyfforddi yn ystod y nos.

Dywedodd Ysgrifennydd y Clwb Gareth Williams: "Hebddynt, ni fyddem yn medru hyfforddi.

"Daeth problem gydag ein goleuadau i'r amlwg fis Ebrill diwethaf, ac roeddem yn gwybod ein bod yn mynd i gael problemau oherwydd eu bod nhw wedi bod yno am dros 20 mlynedd."

Manteision clir

Yn ôl yr undeb bydd yr arian i'r gymuned yn cael ei wario ar fentrau ysgolion, ffurfiau amgen o rygbi a chymorth i glybiau i ddelio â dychwelyd y gêm gymunedol i sail amatur.

Dywedodd y Prif Weithredwr y Grŵp Undeb Rygbi Cymru, Roger Lewis: "Rwyf wrth fy modd bod ein perfformiad ariannol yn ystod y flwyddyn ddiwethaf wedi caniatáu i ni lansio mentrau hyn a fydd yn darparu manteision clir i'r gêm yng Nghymru.

"Mae'r arian i rygbi cymunedol yn ychwanegol at ein cyllid craidd. Mae'r hinsawdd economaidd anodd yn effeithio ar bob un ohonom ac rydym am i helpu ein holl glybiau sy'n aelodau i gwrdd â'r heriau sydd o'n blaenau.

"Mae'r rhaglen hon o fuddsoddiad mawr i mewn i'r gêm yn benderfynol ar greu a chynnal chwaraeon modern a deniadol sy'n gallu annog mwy o bobl i gymryd rhan mewn rygbi ar bob lefel. Mae Rygbi Rhanbarthol Cymru wedi croesawu'r arian, ond maen nhw'n dweud bod angen sicrhau atebion tymor hir hefyd.

Mewn datganiad a gyhoeddwyd gan ar ran y pedwar Rhanbarth Cymru dywedodd y Cadeirydd Stuart Gallacher:

"O ystyried yr anhawster difrifol mae pob clwb Cymreig yn wynebu yn yr amgylchedd economaidd anodd sydd ohoni , bydd unrhyw arian ychwanegol sydd ar gael i'r gêm ar lawr gwlad yn newyddion cadarnhaol i gymunedau rygbi ledled Cymru.

"Rydym wedi bod yn gyson wrth ddweud bod angen i ni weithio i ddiffinio atebion strwythurol tymor hir sy'n gallu gwella fframwaith rygbi proffesiynol yng Nghymru mewn ffordd strategol; rydym yn edrych ymlaen at glywed y manylion tu ôl cyhoeddiad yr URC a deall sut y gwneith y buddsoddiad untro hwn wneud cyfraniad cadarnhaol a chynaliadwy i ein gêm dros gyfnod o amser."

Straeon perthnasol