Camdrin pobl hŷn: codi ymwybyddiaeth

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
disgrifiad o’r llunMae ystadegau yn awgrymu bod mwy na 500,000 o bobl yn cael eu camdrin yn y Deyrnas Unedig bob blwyddyn

Mae cynghorau lleol a'r gwasanaethau brys yn tynnu sylw at yr angen i ddeall camdriniaeth pobl hŷn mewn digwyddiad yn Ysbyty Glan Clwyd, Bodelwyddan, ddydd Gwener.

Yn ystod y diwrnod bydd cynghorau Conwy a Dinbych, Heddlu'r Gogledd a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn cynnig gwybodaeth a chyngor i unrhyw un sydd eisiau siarad am y pwnc.

Mae'r darparwyr hyn yn cydweithio i geisio lleihau nifer yr achosion o gamdriniaeth ar draws y ddwy sir.

Mae'r diwrnod Byd-eang Codi Ymwybyddiaeth am Gamdriniaeth Pobl Hŷn yn digwydd ar Fehefin y 15fed ac yn ddigwyddiad blynyddol.

500,000

Dywed yr elusen Action on Elder Abuse bod camdriniaeth yn medru amlygu ei hun mewn sawl ffordd. Gall fod yn gamdriniaeth gorfforol, seicolegol, rhywiol, ariannol neu fod person hŷn yn cael ei esgeuluso.

Noda ystadegau diweddar bod cymaint â 500,000 o bobl hyn yn dioddef ryw fath o gamdriniaeth bob blwyddyn yn y Deyrnas Unedig.

Ond mae rhai yn dweud bod y ffigwr mewn gwirionedd yn uwch am fod y dioddefwyr ddim yn rhoi gwybod i unrhyw un ei bod yn cael ei cam-drin.

Bwriad y digwyddiad ydy esbonio i bobl beth yw camdriniaeth a'r modd y gellid ei atal. Mae'r angen i drin pobl hŷn gyda pharch ac urddas hefyd yn cael ei bwysleisio.

Bydd gwybodaeth yn cael ei rhoi i bobl am yr arwyddion y dylid cadw golwg arnynt os oes yna bryder bod unigolyn yn cael ei gam-drin a'r help sydd ar gael i'r dioddefwr.

Camau pendant

Dywedodd Michelle Denwood, Dirprwy Gyfarwyddwr Nyrsio a Diogelu bod y bwrdd iechyd lleol yn gweithio gydag asiantaethau gwahanol i leihau'r risg a'i bod yn cymryd 'camau pendant' pan mae camdriniaeth yn digwydd fel bod y person hwnnw yn teimlo yn saff.

Yn ôl yr Arolygydd Lisa Surridge o Uned Gwarchod y Cyhoedd Heddlu Gogledd Cymru mae'r heddlu yn cymryd achosion o gamdriniaeth o ddifri:

"Mae nifer o ffyrdd y gall oedolyn diamddiffyn gael ei gam-drin, ei niweidio neu ei ypsetio a gall y gamdriniaeth ddigwydd yn unrhyw le.

"Mewn partneriaeth ag asiantaethau eraill, bydd Heddlu Gogledd Cymru bob amser yn gwneud yn siŵr bod cefnogaeth yn cael ei roi i'r oedolyn diniwed, a'r flaenoriaeth yw eu diogelwch.

"Bydd unrhyw unigolyn sy'n cael eu hamau o achosi niwed i oedolyn diniwed yn destun archwiliad llawn."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol