'Siwrne o anrhefn' a laddodd fam i dri o blant

Cyhoeddwyd
Disgrifiad,
Cafodd taith Matthew Tvrdon trwy orllewin Caerdydd ei ffilmio ar deledu cylch cyfyng

Clywodd llys fod gyrrwr fan, a darodd sawl person lawr yng Nghaerdydd y llynedd a lladd mam i dri o blant, wedi bwriadu lladd llawer mwy.

Gyrrodd Matthew Tvrdon, 32, ei fan ar "siwrne o anrhefn" wyth milltir ar Hydref 19, 2012.

Yn ystod hanner awr hunllefus, cafodd Karina Menzies, 31, ei lladd a chafodd 17 o bobl eu hanafu - saith o blant yn eu plith.

Fe ddigwyddodd y cyfan mewn pum lleoliad gwahanol ar draws y brifddinas.

Ymddangosodd Tvrdon o flaen Llys y Goron Caerdydd drwy gyfrwng fideo ddydd Mercher.

Mae Tvrdon, sydd â sgitsoffrenia paranoaidd, wedi pledio'n euog i ddynladdiad ar y sail nad oedd yn ei iawn bwyll, a saith cyhuddiad o geisio llofruddio.

Bwriadol

Clywodd y llys fod Tvrdon wedi ceisio lladd o leia' un oedolyn yn fwriadol yn y pum grŵp teuluol a dargedodd gyda'i fan Iveco wen, ond ei fod wedi ceisio osgoi'r plant.

Roedd Ms Menzies yn cerdded wrth ymyl gorsaf dân Trelái pan gafodd ei lladd.

Ffynhonnell y llun, Arall
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Karina Menzies ar Hydref 19, 2012

Clywodd y llys ddydd Mercher fod Tvrdon wedi cael ei atal gan yr heddlu gerllaw bwyty ar Ffordd Penarth, a'i fod wedi ceisio ymosod ar blismon cyn cael ei arestio.

Dangosodd profion nad oedd Tvrdon dan ddylanwad cyffuriau nag alcohol ar y pryd, ond dywedodd wrth yr heddlu ei fod dan bwysau yn y gwaith a bod ei berthynas gyda'i gariad wedi dod i ben.

Dywedodd wrth yr heddlu fod yr hyn yr oedd wedi'i wneud yn beth "dychrynllyd" a honnodd ei fod wedi cael ei fygwth yn bersonol gan eraill.

Ychwanegodd nad oedd wedi bod yn "teimlo'n iawn am ei hun na'i feddwl ac nad oedd hyn yn deimlad yr oedd wedi'i gael yn y gorfffennol wrth ddiodde' o broblemau meddwl".

'Cynddaredd llwyr'

Yn ystod cyfweliadau gyda'r heddlu, dywedodd Tvrdon ei fod wedi teimlo "cynddaredd llwyr" yn ystod y digwyddiad yn yr orsaf dân yn Nhrelái, ble yr anafwyd Ms Menzies yn angeuol.

Dywedodd Tvrdon wrth y llys: "Roedd yn teimlo fel fy mod i eisiau lladd y bobl yma ond wrth wneud hynny, roedd yn teimlo'n hollol anghywir."

Clywodd y llys hefyd fod Tvrdon wedi treulio cyfnodau mewn gofal seiciatryddol yn 2003 a 2007 ar ôl i feddygon benderfynu fod ganddo sgitsoffrenia paranoaidd

Ond ym mis Hydref 2011, cafodd ei ryddhau o'r gwasanaeth seiciatryddol am nad oedd arbenigwyr yn credu ei fod yn berygl iddo'i hun nag eraill a chafodd ei gynghori i roi'r gorau yn raddol i'w feddyginiaeth.

Ond, yn ôl yr amddiffyniad, daeth i'r amlwg yn ddiweddarach fod ei gyflwr yn dirywio.

Roedd Tvrdon wedi pledio'n euog i wyth cyhuddiad yn y gwrandawiad llys fis diwethaf.

Ond fe blediodd yn ddieuog i gyhuddiad o lofruddiaeth a chwe chyhuddiad arall o geisio llofruddio.

Yn ystod y gwrandawiad blaenorol, dywedodd erlynwyr y bydden nhw'n ymgynghori â theuluoedd y dioddefwyr cyn penderfynu na fyddai'r diffynnydd yn wynebu cyhuddiad o lofruddiaeth.

'Abnormaledd meddyliol'

Dywedodd Ian Murphy QC, ar ran yr erlyniad, ei fod yn derbyn fod Tvrdon yn "diodde' o abnormaledd meddyliol" a oedd yn effeithio'n sylweddol ar ei allu i wneud penderfyniadau synhwyrol.

Ar ddechrau'r gwrandawiad ddydd Mercher, fe blediodd Tvrdon yn euog i ddau gyhuddiad arall - gan olygu ei fod wedi pledio'n euog i saith cyhuddiad o geisio llofruddio, dau gyhuddiad o achosi niwed corfforol difrifol a dau gyhuddiad o geisio achosi niwed corfforol difrifol.

Cyfaddefodd i bum cyhuddiad o achosi niwed corfforol, gan bledio'n euog i un cyhuddiad arall ddydd Mercher, un cyhuddiad arall o ymosod ac achosi marwolaeth drwy yrru'n beryglus.

Dywedodd Mr Murphy fod Tvrdon wedi dechrau ar ei siwrne mewn car Renault Clio du, gan yrru trwy oleuadau coch ac ar balmentydd, cyn newid i'r fan Iveco.

Daeth y Barnwr Mr Ustus Wyn Williams â'r gwrandawiad i ben toc wedi 3:30pm ddydd Mawrth, gan ddweud nad oedd yn mynd i "ruthro" i ddedfrydu.

Cafodd y dedfrydu ei ohirio tan 2:00pm ddydd Iau.

Straeon perthnasol