Llys: Barnwr yn crynhoi'r achos

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Police
disgrifiad o’r llunMae Mark Bridger yn honni nad yw'n medru cofio be wnaeth o gyda chorff April Jones wedi iddo ei tharo gyda'i gar yn ddamweiniol

Mae'r barnwr yn achos y dyn sydd wedi ei gyhuddo o lofruddio April Jones wedi ailddechrau crynhoi'r dystiolaeth cyn i'r rheithgor ystyried eu dyfarniad.

Mae Mark Bridger, 47 oed o Geinws ger Machynlleth yn gwadu cipio a llofruddio'r ferch bump oed aeth ar goll o'i chartref yn y dref ar Hydref 1, 2012.

Dywedodd Mr Bridger wrth y llys ei fod wedi taro'r ferch fach yn ddamweiniol gyda'i gar Landrover ac nad yw'n cofio beth a wnaeth gyda'i chorff am ei fod wedi yfed gormod ac wedi mynd i banig.

Tystiolaeth

Ddydd Mercher aeth y barnwr, Mr Ustus Griffith Williams, drwy brif bwyntiau'r dystiolaeth yn yr achos, gan atgoffa'r rheithgor o hanes teulu April a'r diffynnydd.

Soniodd hefyd am dystiolaeth mam April, Coral Jones, bod ei merch mwy na thebyg yn nabod Mr Bridger o'i olwg, ond na fyddai wedi mynd i mewn i'r cerbyd yn fodlon.

Dywedodd y barnwr hefyd fod Mr Bridger wedi gweithio mewn lladd-dy yn Llanidloes a'i fod yn fedrus wrth ddefnyddio cyllyll ar gyfer torri cig o esgyrn.

Aeth ymlaen i son am ddiwrnod diflaniad April gan ddweud bod y diffynnydd wedi edrych ar gartŵn pornograffig ac wedi gyrru negeseuon ar wefan Facebook i fenywod yn eu gwahodd am ddiod gydag ef.

Roedd April, meddai, wedi dod adre o'r ysgol a chael bwyd cyn mynd i gael gwers nofio yn y Ganolfan Hamdden.

Pan ddychwelodd oddi yno, roedd ei rhieni wedi caniatau iddi fynd allan i chwarae - rhywbeth fyddai wedi "canu cloch gyda nifer o rieni eraill".

Ffrind April

Cafodd Mr Bridger ei weld gan sawl tyst o gwmpas stad Bryn-y-Gog ar noson Hydref 1 cyn diflaniad April, a soniodd y barnwr am dystiolaeth ffrind saith-mlwydd-oed April gan ddweud:

"Yn ei chyfweliad dywedodd ei bod gydag April wrth ymyl fan BT a'i bod wedi galw ar April i fynd adref am ei bod yn tywyllu.

"Roedd April yn siarad gyda dyn oedd yn sefyll rhwng y Ladnrover a'r fan BT...roedd y ferch yn gallu gweld eu cegau'n symud.

"Dywedodd fod y dyn wedi dod allan o'r Landrover...fel pe bai'n aros am rhywun...a dywedodd nad oedd yn gwybod pam y bod April am fynd ond bod April wedi mynd i mewn i'r car drwy ddrws y gyrrwr."

Atgoffwyd y rheithgor gan y barnwr o'r hyn ddywedodd y ferch saith oed wrth gael ei chroesholi gan Brendan Kelly QC ar ran yr amddiffyniad.

Pan ofynodd Mr Kelly a oedd y ferch wedi gweld April ar lawr, dywedodd y barnwr bod y ferch wedi ateb 'Roedd yn siarad, ond roedd yn sefyll ar ei thraed pan oedd yn siaad gyda'r dyn'.

Ceinws

Trafodwyd hefyd y foment pan gafodd Mr Bridger ei arestio pan ddywedodd: "Damwain oedd e, fe wnes i ei tharo gyda'r car."

Clywodd y rheithgor dystiolaeth bod y diffynnydd yn emosiynol iawn ar y pryd.

Aeth y barnwr ymlaen wedyn i drafod y dystiolaeth yng nghartref Mr Bridger yng Ngheinws, gan ddweud bod rhai arbenigwyr yn cytuno fod y carped wedi cael ei lanhau a bod gwaed arno oedd yn cyfateb i broffil DNA April Jones - "Doedd dim amheuaeth o hynny," medd y barnwr.

Soniodd hefyd am ardal o waed ger y lle tân oedd yn awgrymu fod y carped wedi bod mewn cysylltiad hir gyda ffynhonnell y gwaed.

Atgoffwyd y rheithgor nad oedd archwiliad o gerbyd Mr Bridger wedi dangos tystiolaeth o wrthdrawiad, ac roedd un arbenigwr wedi dweud nad oedd gwaed na deunydd biolegol yn perthyn i April y tu mewn i gar Mr Bridger, ac nad oedd tystiolaeth chwaith bod y cerbyd wedi ei lanhau'n sylweddol.

Wrth droi at dystiolaeth cyfweliad Mr Bridger â'r heddlu, dywedodd y barnwr nad oedd profion gwaed a dŵr bron chwe awr wedi iddo gael ei arestio wedi dangos unrhyw alcohol.

Ddydd Mawrth wrth ddechrau crynhoi'r achos dywedodd y barnwr wrth y rheithgor am ganolbwyntio ar y dystiolaeth yn unig.

Cyn hyn fe glywodd y llys grynodeb yr erlyniad a'r amddiffyniad yn yr achos.

Dywedodd Elwen Evans QC dros yr erlyniad bod y dystiolaeth yn dangos "yn ddigamsyniol" euogrwydd Mr Bridger.

Ar ran y diffynnydd dywedodd Brendan Kelly QC bod amheuaeth am dystiolaeth ffrind saith mlwydd oed April oedd wedi dweud bod April wedi mynd i'r car yn "hapus ac yn gwenu".

Mae Mark Bridger yn gwadu cipio a llofruddio April Jones ac yn gwadu iddo fwriadu gwyrdroi cwrs cyfiawnder.

Mae'r achos yn parhau.

Straeon perthnasol