Llys: Amddiffyniad yn cloi eu hachos

  • Cyhoeddwyd
Mark BridgerFfynhonnell y llun, Julia Quentzler
Disgrifiad o’r llun,
Mae Mark Bridger yn gwadu iddo gipio a llofruddio April Jones

Mae bargyfreithiwr y dyn sydd wedi ei gyhuddo o lofruddio April Jones wedi gwneud ei araith gloi.

Mae Mark Bridger, 47, o bentref Ceinws, ger Machynlleth yn gwadu iddo gipio a llofruddio y ferch fach 5 oed. Mae e hefyd yn gwadu iddo geisio gwyrdroi cwrs cyfiawnder.

Fe ddiflannodd April Jones tra'n chwarae ger ei chartref ar 1 Hydref 2012. Dyw ei chorff hi ddim wedi cael ei ddarganfod.

Yn araith gloi'r erlyniad fore Mawrth, clywodd llys y Goron yr Wyddgrug bod eglurhad Mr Bridger ynglŷn â'r hyn ddigwyddodd yn "gwbl anhygoel".

Mae'r diffynnydd yn dweud iddo daro'r ferch fach yn ddamweiniol tra'n gyrru ei Land Rover. Dyw e ddim yn cofio beth wnaeth e gyda'i chorff oherwydd ei fod wedi bod yn yfed yn drwm ac wedi mynd i banig.

Mae'r erlyniad yn honni mai cymhelliad rhywiol oedd y tu ôl i'r ymosodiad ar April a bod Mark Bridger wedi dweud "gwe o gelwydd" i guddio'r gwirionedd.

Fore Mawrth dywedodd yr erlynydd, Elwen Evans QC, bod y dystiolaeth yn erbyn Mr Bridger yn "ddigamsyniol" yn pwyntio at ei euogrwydd.

"Damwain car"

Ond wrth gloi'r amddiffyniad, dywedodd Brendan Kelly QC, bod y diffynnydd wedi bod mewn damwain car.

Dywedodd: "Fedrwch chi ddim ond cael y diffynnydd yn euog os ydych chi'n sicr, sicr o'r dystiolaeth sydd ger eich bron".

Wrth siarad am gyfrifiadur Mark Bridger, dywedodd y byddai'r cynnwys wedi "codi cyfog ar y rhan fwyaf ohonom ni, does dim amheuaeth."

Ond aeth yn ei flaen i ddweud pe byddai'r rheithgor o'r farn fod y diffynnydd yn bidoffeil yna "mae pidoffeil yr un mor debygol ag ydw i a chi o gael damwain car".

Ychwanegodd bod yr un peth yn wir am rywun sy'n dweud celwydd neu "hyd yn oed rhywun sy'n dweud celwydd ac yn yfed".

Dywedodd wrth y rheithgor y dylen nhw ganolbwyntio ar y tri chyhuddiad yn erbyn Mr Bridger yn hytrach nag ar ei gymeriad.

Yn ôl Mr Kelly os oedd y rheithgor yn credu bod gweithredoedd y diffynnydd yn rhai "llwfrgi meddw" dywedodd bod angen iddyn nhw ystyried "ai dyma ymddygiad llofrudd ai peidio".

Dywedodd y byddai'r achos yn erbyn y diffynnydd yn "parhau heb ei brofi" petai'r rheithgor yn llai na sicr am dystiolaeth ffrind 7 oed i April.

Cyfeiriodd Mr Kelly hefyd at dystiolaeth perchennog garej wnaeth gadarnhau y byddai hi wedi bod yn anodd i blentyn agor drws y Land Rover.

Ychwanegodd: "A yw'r diffynnydd ... yn gobeithio y bydd e'n lwcus, neu a ydi e, neu a allai e, fod yn dweud y gwir?"

Wrth gyfeirio at honiad Mr Bridger mewn cyfweliad gyda'r heddlu nad oedd yna olion bysedd yn y car, dywedodd Mr Kelly: "Sut oedd e'n gwybod hynny ? Oherwydd nad oedden nhw yno."

Aeth yn ei flaen: "Un ôl bys yn y car yna, ei stori .. ar ben .. doedd yna ddim olion bysedd a doedd yna ddim olion o April Jones yn y car"

"Pawb yn ei adnabod."

Dywedodd Mr Kelly bod y diffynnydd wedi byw mewn tri thŷ gwahanol ar stad Bryn-y-Gog ble roedd April yn byw ac "roedd pawb yn ei adnabod."

"Mae'n siŵr ei fod yn gyrru'r unig Land Rover yn y rhan honno o Gymru gyda'r llyw ar yr ochr chwith .. os oedd e yn bwriadu cipio .. pam gwneud hynny o flaen y fath risg ?"

Cafodd Mr Bridger ei weld gan 11 tyst gwahanol ar ôl iddo adael noson rieni yn yr ysgol meddai Mr Kelly.

"Roedd e'n gwybod ei fod wedi cael ei weld. Cyson gyda damwain, ynteu cipio?"

Gofynnodd Mr Kelly â oedd y rheithgor yn sicr bod gweithredoedd y diffynnydd yn rhai troseddwr rhyw ynteu rhai dyn meddw wrth y llyw ar ol damwain.

Ychwanegodd: " Dim ond os ydych chi'n siwr ei fod e wedi cipio y mae'n haeddu mewn gwirionedd ei gael yn euog ar y cyhuddiadau yn ei erbyn."

Crynhoi'r achos

Fe ddechreuodd y barnwr grynhoi'r achos yn hwyr pnawn Mawrth. Cyfeiriodd yn gyntaf at yr alwad frys i'r heddlu yn fuan ar ol 19:00 ar 1 Hydref yn dweud bod April ar goll. Soniodd am y chwilio dyfal fu amdani a'r cyhoeddusrwydd mawr gafodd y stori ar y pryd a bod cymaint o bobl "yn rhannu hunllef rhieni April."

"Does dim amheuaeth bellach ei bod hi wedi marw" meddai.

Dywedodd bod yna gydymdeimlad sylweddol gyda rhieni April sydd wedi dioddef "colled anfesuradwy".

Fodd bynnag, dywedodd bod yn rhaid i'r rheithgor ganolbwyntio ar dystiolaeth yr achos yn unig.

"Mae'r atebion yr ydych chi eu hangen yn y dystiolaeth, felly ddylech chi ddim damcaniaethu .. dyfalu yw damcaniaethu. Ddylai yr un dyfarniad gael ei seilio ar waith dyfalu" meddai.

Disgrifiad o’r llun,
April Jones a ddiflannodd ar 1 Hydref 2012

Wrth gyfeirio at dystiolaeth ffrind April, dywedodd:

"Yn ei hoed hi, mae bywyd trwy ei llygaid hi a fy rhai i yn debyg o fod yn wahanol i fywyd sy'n cael ei weld trwy eich llygaid chi "

Dywedodd wrth y rheithgor i beidio â damcaniaethu ynglŷn â sut y bu farw April Jones. Dyw ei chorff hi ddim wedi ei ddarganfod ond mae'r diffynnydd wedi cydnabod ei bod hi wedi marw, meddai'r barnwr.

Yn ddiweddarach, dywedodd y barnwr y gallai'r rheithgor ystyried y celwyddau yr oedd Mr Bridger wedi eu dweud ynglŷn â'r fyddin a'i bod hi'n bosib iddyn nhw ystyried hynny fel tystiolaeth i gefnogi achos yr erlyniad. Ond pwysleisiodd nad yw celwydd neu gyfres o gelwyddau yn gallu profi fod y diffynnydd yn euog.

Wrth gyfeirio at dystion arbenigol, dywedodd y barnwr y gall y rheithgor ystyried eu tystiolaeth ond eu bod yn gwneud hynny yng nghyd-destun yr holl dystiolaeth.

"Eich barn chi yn unig"

Dywedodd wrth y rheithgor hefyd y bydd e'n ei hatgoffa ddydd Mercher o'r dystiolaeth allweddol yn yr achos.

"Eich barn chi ac eich barn chi yn unig .. sydd yn bwysig" ychwanegodd.

Ond yn bwysicaf un, dywedodd bod yn rhaid i reithgor "ddefnyddio synnwyr cyffredin".

Mae disgwyl i'r barnwr barhau i grynhoi'r achos bore Mercher.