Llys: Erlyniad yn cloi eu hachos

  • Cyhoeddwyd
April JonesFfynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r erlyniad yn honni bod Mark Bridger wedi llofruddio April Jones

Mae'r erlyniad yn achos llofruddiaeth April Jones yn cloi eu hachos yn erbyn y diffynnydd.

Mae Mark Bridger, 47, o bentref Ceinws ger Machynlleth yn gwadu iddo gipio a llofruddio'r ferch fach 5 oed. Mae e hefyd yn gwadu iddo geisio gwyrdroi cwrs cyfiawnder.

Fe ddiflannodd April Jones ar Hydref 1 2012 wrth chwarae ger ei chartre' ar stad Bryn-y-Gog ym Machynlleth. Dyw ei chorff ddim wedi cael ei ddarganfod.

Mae'r erlyniad yn honni bod Mr Bridger wedi ei chipio a'i llofruddio cyn cael gwared â'i chorff.

Mae'r diffinydd yn honni iddo ei tharo yn ddamweiniol wrth yrru yn ei Land Rover a'i fod wedi mynd i banig gan ei fod yn feddw.

Fe fydd yr amddiffyniad yn cloi eu hachos yn ddiweddarach. Mae disgwyl i'r barnwr ddechrau crynhoi'r achos ddydd Mercher.

Wrth annerch y rheithgor yn Llys y Goron yr Wyddgrug dydd Mawrth fe wnaeth Elwen Evans QC, eu hatgoffa o'u dyletswydd a dechrau amlinellu achos y Goron yn erbyn Mr Bridger.

Dywedodd Ms Evans bod y dystiolaeth yn "arwain at y casgliad digamsyniol bod y diffynnydd yn euog o'r tri chyhuddiad".

'Creu stori'

Dywedodd Ms Evans mai dim ond rhywun sydd wedi eistedd trwy bob diwrnod o'r achos a chlywed yr holl dystiolaeth sydd mewn sefyllfa "i wirioneddol asesu natur tystiolaeth y diffynnydd".

Awgrymodd bod rhai agweddau o'i dystiolaeth wedi bod yn "ofnadwy".

Dywedodd mai achos y goron oedd bod Mr Bridger wedi ceisio "creu stori er mwyn ceisio cuddio beth mae e wedi ei wneud".

Ymhelaethodd Elwen Evans: "Dyma ddyn a benderfynodd dros 20 mlynedd yn ôl greu celwydd iddo fe ei hun, bywyd newydd iddo fe ei hun."

Dywedodd ei fod e wedi creu "ffantasi" trwy honni iddo fod yn filwr galluog, a'i fod wedi defnyddio'r stori honno i'w ddibenion ei hun.

Disgrifiad o’r llun,
Mae Mark Bridger yn honni ei fod e wedi taro April Jones yn ddamweiniol gyda'i Land Rover Discovery

"Roedd yna gelwyddau sylweddol eraill," meddai Ms Evans.

"Dywedodd yn ei gyfweliadau gyda'r heddlu nad oedd e wedi bod mewn cysylltiad gyda'i rieni ers amser maith felly roedd hi'n haws iddo ddweud eu bod wedi marw..."

Yn ôl Ms Evans, roedd Mark Bridger wedi bod yn barod i newid ei stori.

"Fe newidiodd e ei stori pan roddodd e dystiolaeth i chi. Fe wnaeth e hynny oherwydd, o ran y dystiolaeth, roedd y gêm ar ben ar y mater hwnnw."

Ar y diwrnod y diflannodd April Jones, dywedodd Ms Evans bod Mr Bridger wedi mynd "i bellafoedd mawr" i ddweud celwydd am unrhyw ran yn y digwyddiad.

'Hapus'

Awgrymodd Ms Evans bod tystiolaeth merch saith oed, a oedd yn ffrind i April, wedi tanseilio stori Mr Bridger.

"Fe wnaeth y diffynnydd ei hun sylw diddorol iawn amdani hi, eto pan oedd e yn cael ei groesholi, dywedodd e ei bod hi wedi gwneud camgymeriad am liw'r car ac am nifer y drysau, ond ei bod hi wedi dweud celwydd ynglŷn â sut y llwyddodd April i fynd i mewn i'r car.

"Os y dewch chi i'r casgliad bod [ffrind April] yn dweud y gwir yna dyna roi ddiwedd ar gelwydd, ffugio a ffantasi'r diffynnydd."

Fe gyfeiriodd Ms Evans yn ôl at dystiolaeth y ferch saith oed: "Fe aeth hi i'r fan gydag wyneb hapus... a doedd hi ddim wedi ei chynhyrfu... wnaeth y dyn ddim ei rhoi hi yn y car... y hi wnaeth. Doedd hi ddim yn llefain, roedd hi'n hapus."

Gofynnodd Ms Evans i'r rheithgor: "Pam ar y ddaear y byddai ffrind April wedi creu stori o'r fath?"

Mae Mark Bridger yn dweud ei fod e wedi ceisio adfywio April Jones ar ôl ei tharo gyda'i Land Rover Discovery. Ond yn ôl Elwen Evans, mae tystiolaeth ffrind April yn gwrthbrofi hynny.

"Y gwirionedd yn y fan hyn yw, os y cipiodd y diffynnydd April... os yr aeth hi i'w gar gyda wyneb hapus, heb niwed... yna mae'n dilyn ei fod e'n euog o'r tri chyhuddiad yn ei erbyn."

"Does 'na ddim awgrym bod ei marwolaeth yn ddim byd arall ond llofruddiaeth," ychwanegodd.

Mae'r achos yn parhau.