Eisteddfod yr Urdd Sir Benfro'n dechrau

Published
image captionDaeth glaw ar fore cynta'r ŵyl ieuenctid yn Boncath

Mae gŵyl ieuenctid flynyddol mudiad yr Urdd yn cael ei chynnal ger Aberteifi yn Sir Benfro o ddydd Llun 27 Mai tan ddydd Sadwrn 1 Mehefin.

Disgwylir tua 100,000 o ymwelwyr i faes Eisteddfod yr Urdd 2013 sydd eleni'n digwydd ar gaeau fferm Cilwendeg ger pentref Boncath.

Dyma ble cafodd yr ŵyl ei chynnal yn 1995 hefyd.

Mae dros 15,000 o blant a phobl ifanc yn cystadlu yn yr Eisteddfod - un o wyliau teithiol mwyaf Ewrop - bob blwyddyn mewn cystadlaethau fel canu, dawnsio a pherfformio a hefyd cystadlaethau celf a dyluno, cyfansoddi ac ysgrifennu.

Dechreuodd yr ŵyl gyda chymanfa ganu "lwyddiannus" yn Abergwaun fore Sul 26 Mai.

"Dyma'r tro cyntaf i fi weld heddlu tu fas y Gymanfa'n rheoli'r traffig!" meddai Cyfarwyddwr yr Eisteddfod, Aled Siôn.

Roedd cyngerdd agoriadol yr ŵyl nos Sul, dan arweiniad Connie Fisher ac Ifan Evans gyda Rhys Meirion ac Elin Fflur ymysg y sêr oedd yn cymryd rhan.

Dywedodd Ms Fisher ei bod yn "nerfus" i gyflwyno trwy gyfrwng y Gymraeg am y tro cyntaf, ond ei bod yn "fraint" perfformio ar lwyfan yr Urdd nôl ym mro ei mebyd.

Bydd hefyd sioe gynradd gyda 250 o blant ysgolion Sir Benfro, Pentigili, yn y pafiliwn nos Fawrth a Nos Fercher, 28 a 29 o Fai.

Mae'r criw uwchradd eisoes wedi gwneud dau berfformiad o'u sioe Gelli Gyfrin yn Theatr y Twrch, Aberdaugleddau, ac mae prifweithredwraig yr Urdd Efa Gruffydd Jones yn awyddus i bwysleisio bod tocynnau ar ôl ar gyfer perfformiad nos Lun 27 Mai.

Lleoliad

Y gobaith yw na fydd trafferthion ar y ffyrdd eleni wedi i drafferthion gyda thagfeydd ddechrau'r ŵyl y llynedd i safle'r maes yng Nglynllifon.

Bydd arwyddion melyn ar y priffyrdd i ddangos y ffordd at y Maes sydd oddi ar y B4332 rhwng Boncath a Chenarth, tua 8 milltir o Aberteifi.

Mae mwy o wybodaeth am sut i gyrraedd ar wefan yr Urdd, yma.

Dywedodd Cyfarwyddwr yr Eisteddfod Aled Sion: "Un peth ydym ni wedi edrych yn fanwl iawn arno eleni yw y trefniadau teithio i gyrraedd y Maes, ac ar ôl trafodaethau helaeth gyda'r heddlu a'r cyngor sir, rydym yn hyderus fod y cynlluniau sydd gennym mewn lle yn galluogi ymwelwyr i gyrraedd yn hwylus."

Ychwanegodd bod amserlen arbennig gan gwmni bysiau'r Brodyr Richards am yr wythnos i'w gwneud hi'n haws i bobl gyrraedd y Maes ar drafnidiaeth gyhoeddus, tra bod modd hefyd cyrraedd y Maes ar feic gan fod yr Urdd yn darparu mannau i'w cloi.

Mae cadeirydd Pwyllgor Gwaith yr Eisteddfod, Emyr Phillips, wedi dweud bod y ddwy flynedd o baratoi at yr ŵyl wedi dod â chymunedau at ei gilydd a'u bod yn edrych ymlaen yn fawr at groesawu ieuenctid Cymru i Sir Benfro.

Mae BBC Radio Cymru yn darlledu o'r ŵyl drwy gydol yr wythnos a bydd modd gweld y straeon a'r newyddion diweddaraf o'r maes ar wefan bbc.co.uk/cymru.

Mae S4C yn dangos cystadlu'r dydd a'r nos yn fyw ar y teledu ac am y tro cyntaf, mae gwasanaeth botwm coch i'r di-Gymraeg.

Mae'r holl ganlyniadau'r cystadlu yn cael eu cyhoeddi ar wefan yr Urdd.

Hefyd gan y BBC