Achos April Jones: tystiolaeth yn achos Mark Bridger yn dod i ben

  • Cyhoeddwyd
llun artist llys o Mark BridgerFfynhonnell y llun, Julia Quenzler
Disgrifiad o’r llun,
Mae Mark Bridger yn cael ei groesholi am drydydd diwrnod

Mae'r dystiolaeth yn achos dyn ar gyhuddiad o lofruddio April Jones wedi dod i ben.

Mae Mark Bridger, sydd yn 47 oed o Geinws, Powys, yn gwadu cipio a llofruddio April Jones a ddiflannodd ar Hydref 1 2012.

Hefyd mae'n gwadu ei fod wedi bwriadu gwyrdroi cwrs cyfiawnder.

Bydd yr achos yn parhau ddydd Mawrth a dywedodd y barnwr ei fod yn disgwyl crynhoi'r achos ddydd Mercher.

Roedd y diffynnydd wedi dweud wrth Lys y Goron Yr Wyddgrug iddo ei tharo'n ddamweiniol gyda'i gar ac nad oedd yn cofio beth wnaeth gyda'i chorff.

Dyw ei chorff ddim wedi cael ei ddarganfod.

Trydydd diwrnod

Yn ystod y trydydd diwrnod o roi tystiolaeth, gofynnodd yr erlynydd Elwen Evans QC i Mr Bridger am fag bin du yr oedd tyst wedi ei weld yn cario mewn cilfan ger ei gartref y diwrnod wedi i April fynd ar goll.

Dywedodd Mr Bridger wrth y llys ei fod yn "cario bag ... doedd dim byd ynddo."

Gofynnodd Ms Evans: "Oedd rhywbeth ynddo?"

Mr Bridger: "Nac oedd. Doedd yna ddim byd yn y bag yna, dim byd o gwbl."

Gofynnodd Ms Evans beth oedd y rheswm y stopiodd yno. Atebodd: "I fynd i'r tŷ bach".

Yn gynharach, gofynnwyd iddo pam ei fod wedi dweud celwydd wrth yr heddlu am wahodd merch ifanc i ddod am sleepover yn ei dŷ y noson y diflannodd April.

Clywodd y llys ei fod wedi dweud mewn cyfweliadau gyda'r heddlu na wnaeth e siarad â hi.

Anghofio

Ddydd Gwener dywedodd wrth y rheithgor ei fod wedi anghofio am siarad â hi pan gafodd ei gyfweld.

Pan ofynnwyd iddo ym mha gyflwr yr oedd ynddo fore Mawrth, Hydref 2, dywedodd: "Rydw i mewn cyflwr hollol wahanol i'r normal ... mae'r realaeth ohonof fi'n lladd plentyn gyda fi hefyd ... rwy'n ofidus, rwy' wedi cael diod ac mae'n rhaid i mi ddarganfod beth ddigwyddodd ... mae ychydig yn wahanol i fore normal."

Gofynnodd yr erlynydd: "Ychydig yn wahanol i fore normal, ai dyna go iawn yw'r ateb rydych chi am ei roi i'r rheithgor hwn?"

Atebodd: "Na, na."

Ddim yn gwybod

Gofynnwyd iddo am ei wybodaeth am y chwilio fore Mawrth, a dywedodd nad oedd yn gwybod bod yna chwilio enfawr.

Gofynnodd iddo: "Eich stori, rydych chi'n gyfrifol am ei lladd?"

Atebodd Mr Bridger: "Ydw."

Gofynnodd Ms Evans: "Rydych chi'n gyfrifol am ei chymryd hi o Fryn-y-Gog?"

Atebodd Mr Bridger: "Ydw."

Pan ofynnwyd iddo: "Beth oeddech chi'n meddwl y byddai ei rhieni yn ei deimlo?" atebodd: "... Doeddwn i ddim yn gwybod fy mod i wedi mynd â hi nôl i'n nhŷ i."

Gofynnodd Ms Evans: "Beth oeddech chi, Mark Bridger, beth oeddech chi yn meddwl y byddai ei rhieni yn 'feddwl?"

Adnabod

Atebodd: "Alla' i ddim hyd yn oed ddechrau deall yr hyn roedden nhw'n mynd drwyddo ond ar y pryd doeddwn i ddim yn gwybod nad oedd April wedi cael ei chanfod."

Gofynnodd y barnwr a oedd Mr Bridger wedi adnabod y ferch fel April Jones adeg y digwyddiad. Dywedodd Mr Bridger nad oedd e wedi ei hadnabod hi o gwbl.

Pan awgrymodd Ms Evans nad oedd hyd yn oed wedi trafferthu i ddarganfod pwy oedd hi, atebodd: "Beth oeddwn i i fod i'w wneud?"

Gofynnwyd i Mr Bridger wylio fideo, a ffilmiwyd o hofrennydd, ohono yn mynd â'i gi am dro tua 10:30am wedi i April fynd ar goll.

Gofynnodd Ms Evans: "Dyna chi mewn panig, ie?

Atebodd Mr Bridger: "Rydw i allan yn edrych ... mae gen i fy ffon mewn un llaw ac mae gen i fy fflachlamp o gwmpas fy ngwddf."

Ms Evans: "Dyna chi yn y cyflwr roeddech chi ynddo y bore hwnnw?"

Atebodd Mr Bridger: "Dydw i ddim yn gwybod a oeddwn i'n crio ... Dydw i ddim yn gwybod."

'Ddim yn anarferol'

Ychwanegodd: "Dydi hi ddim yn anarferol i gael hofrenyddion neu awyrennau i fyny yno."

Gofynnodd Ms Evans: "Dydych chi ddim hyd yn oed yn edrych i fyny ar yr hofrennydd, nac ydych?"

Mr Bridger: "Dyw e ddim yn anarferol."

Ms Evans "Mae yna hofrennydd uwch eich pen."

Mr Bridger: "Dydy hynny ddim o reidrwydd yn golygu fy mod i wedi ei weld e na'i glywed e ... mi allen nhw fod wedi bod chwarter milltir yn yr awyr."

Wedyn trodd y sylw at y foment y daeth i wybod bod yr heddlu yn chwilio am Landrover.

Dywedodd: "Rhaid i mi fod yn ofalus iawn sut rydw i'n datgan hyn i chi oherwydd rydych chi yn ystumio ... i wneud iddi swnio fel 'swn i'n dweud celwydd."

Dywedodd y gallai fod wedi rhedeg ond na wnaeth hynny, gan ychwanegu: "Mi allwn i fod wedi benthyg car ond wnes i ddim."

Wedyn gofynnwyd iddo a oedd April wedi cael ei gwasgu gan ei gar. "Roedd hi'n sownd o dan fy olwyn", meddai. "Roedd gen i fy llaw ar ei brest ar un adeg a doedd e ddim yn teimlo yr un peth ... roedd hi wedi ei gwasgu gan olwyn fy nghar."

Gofynnwyd iddo pryd y clywodd ei "hebychiad" olaf.

'Newydd wasgu'

Dywedodd: "Roeddwn i newydd wasgu a lladd merch fach, dydw i ddim yn gwybod yn union ... pan es i oddi tano a phigo'r ferch fach i fyny o o dan fy nghar ... Fedra i ddim dweud 100% ... roeddwn i newydd wasgu a lladd merch fach neu gredu fy mod wedi lladd merch fach, roedd hi gen i yn fy mreichiau."

Yna dywedodd Mr Bridger nad oedd April yn gorfforol abl i fynd i mewn i'w gar. "Amhosib", meddai. "Os ydw i'n cipio plentyn, pam fod y plentyn wedi cerdded o gwmpas fy nghar yn archwilio'r drysau ... Mae 'na honiadau fy mod yn cipio plentyn, pam nad ydw i wedi ei chodi fyny a'i thaflu yn y car?"

Awgrymodd Ms Evans ei fod yn ceisio bod yn ddymunol ar y pryd.

Dywedodd Mr Bridger: "Mae hynny'n hurt, hurt. Pam na wnes ei rhoi yn y gist, pam na wnes i agor y drws a'i gorchuddio?"

Torrodd y barnwr ar ei draws, gan ddweud: "Mr Bridger, rydw i wedi gofyn i chi os gwelwch yn dda i beidio â dadlau eich achos. Os gwelwch yn dda, atebwch y cwestiynau yn unig."

Celwydd

Yn ddiweddarach, cyfeiriodd Ms Evans at rannau gwahanol o'i dystiolaeth a gofyn iddo a oedd ei stori gyfan ynghylch gwasgu April gyda'i gar yn gelwydd.

"Nac oedd," meddai Mr Bridger.

"Neu ffugiad?"

"Nac oedd," meddai Mr Bridger.

"Neu ffantasi, gan ddefnyddio'ch geirfa chi?"

"Nac oedd," meddai Mr Bridger.

Dywedodd Ms Evans "Roedd eich gweithredoedd y noson honno yn weithredoedd oedd wedi eu cyfeirio yn glir."

"Na," meddai Mr Bridger.

Gofynnodd Ms Evans: "Os oeddech chi wedi bod yn yfed neu beidio, roeddech chi'n gwybod beth yr oeddech chi'n ei wneud?"

"Nac oeddwn," meddai Mr Bridger.

Yn ddiweddarach dywedodd Ms Evans wrth y llys ei fod wedi cipio April.

'Dim rheswm'

Mr Bridger: "Na, na, doedd gen i ddim rheswm o gwbl i gipio April."

Ms Evans: "Beth ddywedoch chi wrthi er mwyn ei chael hi i mewn i'r car?"

Mr Bridger: "Wnes i erioed siarad gydag April."

Ms Evans: "Mae gennych chi ddiddordeb rhywiol mewn plant ifanc."

Mr Bridger: "Na."

Ms Evans: "Ac wedi ei llofruddio fe waredoch chi ei chorff."

Mr Bridger: "Rwy' wedi rhoi ei chorff yn rhywle, ydw."

Gwadodd lanhau ei dŷ.

Wedyn gofynnodd Ms Evans: Ga i ofyn hyn i chi am y tro olaf un, beth wnaethoch chi gydag April?"

Mr Bridger: "Mi wnes i ei gwasgu (o dan y car)."

Ms Evans: "Beth wnaethoch chi gyda chorff April?"

Mr Bridger: "Dydw i ddim yn gwybod, dydw i ddim yn gwybod."

Ms Evans: Os gwelwch yn dda, cymrwch ennyd i ganolbwyntio."

Mr Bridger: "Rydw i wedi am y naw mis diwethaf."

Ms Evans: "A pha ateb rydych chi wedi dod ato?"

Mr Bridger: "Does gen i ddim ateb, mae'n ddrwg gen i."

Wedi i groesholi Ms Evans ddod i ben, gofynnodd Brendan Kelly QC, sy'n amddiffyn Mr Bridger, pryd y gwnaeth e gofio am y tro cyntaf gosod April ar lawr ei lolfa.

Atebodd: "Fedra i ddim rhoi... union, yn ystod y cwpwl o fisoedd diwethaf mae yna bethau sydd... Rydw i wedi trio ymlacio a phethau o fewn fy hun... roedd yna atgof o bethau sydd wedi digwydd..."

Yn ddiweddarach daeth Mr Kelly ag achos yr amddiffyn i ben yn ffurfiol ac fe glywodd y llys na fyddai tystiolaeth bellach yn cael ei chlywed ddydd Gwener.

Mae'r achos yn parhau.