Llys: 'Wedi teimlo braw ac yn sâl'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Julia Quentzler
Disgrifiad o’r llun, Mae Mark Bridger yn gwadu iddo lofruddio April Jones

Mae'r dyn ar gyhuddiad o lofruddio April Jones wedi dweud ei fod wedi "teimlo braw ac yn sâl" ar ôl i'w gerbyd ei tharo'n ddamweiniol.

Mae Mark Bridger, 47 oed o Geinws ger Machynlleth, yn gwadu cyhuddiadau o gipio a llofruddio'r ferch bump oed a chyhuddiad o fwriadu gwyrdroi cwrs cyfiawnder.

Yn Llys y Goron Yr Wyddgrug mae'r erlyniad wedi honni iddo ymosod arni â chymhelliad rhywiol.

Y chwilio am April oedd yr un mwya' yn hanes heddluoedd Prydain ond dyw ei chorff ddim wedi ei ddarganfod.

Daeth achos yr amddiffyniad i ben ddydd Mercher.

'Drysu'

Fore Iau gofynnodd yr erlynydd Elwen Evans QC iddo egluro'r gwahaniaeth rhwng "creu stori" a "dweud celwydd".

Wrth gyfeirio at y ffaith fod Mr Bridger wedi dweud wrth bobl ei fod wedi bod yn y fyddin, gofynnodd Ms Evans: "A allwn ni gytuno eich bod wedi creu stori am 23 o flynyddoedd er mwyn creu argraff ar rywun yn hytrach na'i dwyllo?"

"Gallwn," atebodd Mr Bridger.

Gofynnodd Ms Evans: "Pan aeth April i mewn i'ch car oedd hi'n hapus ac yn gwenu?"

Yr ateb oedd: "Nac oedd, roedd hi yn fy mreichiau."

Pan ofynnwyd iddo: "Pan ddywedodd ei ffrind saith oed ei bod hi'n hapus ac yn gwenu, oedd y ffrind yn dweud y gwir?

Yr ateb oedd: "Nac oedd."

Wedyn dywedodd Mr Bridger ei fod yn credu bod y ffrind wedi drysu rhwng dau ddiwrnod gwahanol oherwydd ofn.

Awgrymodd Ms Evans y byddai Mr Bridger yn "dweud unrhyw beth" fyddai'n ei helpu, "unrhyw gelwydd fyddai'n achub eich croen".

Ffynhonnell y llun, DP Police
Disgrifiad o’r llun, Diflannodd April Jones wrth chwarae gyda ffrindiau ger ei cahrtref ar Hydref 1, 2012

'Dim cof'

Cyfeiriodd Ms Evans at Mr Bridger yn ceisio adfywio April ger cofgolofn ym Machynlleth, gan ofyn yn benodol faint o amser y treuliodd yn ceisio gwneud hynny o gofio'i "brofiad helaeth" o dechnegau adfywio.

Atebodd Mr Bridger: "Mae hyn yn wahanol oherwydd rydw i o dan ddylanwad alcohol - dwi wedi meddwi, mae gen i ofn ac mewn panig. Dydw i ddim yn gwybod.

"Does gen i ddim cof o adael y gofgolofn."

Awgrymodd Ms Evans fod Mr Bridger ei hun wedi drysu rhwng symudiadau'r noson honno a rhai noson arall. Gofynnodd a oedd yna achlysur arall pan oedd ganddo "blentyn yn marw neu wedi marw yn eich car?".

"Nac oedd," meddai Mr Bridger, "ac roedd hynny'n gwneud pethau'n waeth - y panig, yr ofn."

Fe'i holwyd wedyn am ei symudiadau yn ei gartref y noson honno.

Dywedodd Mr Bridger: "Rwy'n credu fy mod wedi gyrru i'r tŷ ... ar ryw adeg fe wnes i newid fy nghrys ... rwy'n credu efallai bod gwaed arno ... wedyn mi es ag April yn ôl allan o'r tŷ a'i rhoi yn rhywle."

Gofynnwyd iddo a oedd yn cofio ble oedd wedi rhoi corff April, a dywedodd: "Dydw i ddim yn cofio o gwbl ... ond yn yr amser oedd ar gael rhaid bod hynny mewn ardal benodol."

'Ddim yn iawn'

Dywedodd Ms Evans: "Yn ôl eich tystiolaeth, roeddech chi wedi lladd a chael gwared â chorff merch pum mlwydd oed ..."

Torrodd Mr Bridger ar draws Ms Evans, gan ddweud: "Na, dyw hynny ddim yn iawn.

"Rydych yn dweud fy mod wedi cael gwared ar gorff ... fe wnes i ei gosod hi yn rhywle.

"Roedd damwain lle y lladdais i blentyn ifanc, wnes i ddim 'cael gwared ohoni' fel y dywedoch chi.

"Mae tystiolaeth wyddonol yn profi nad oedd rhai pethau penodol wedi digwydd ..."

'Dim tystiolaeth DNA'

Gofynnodd Ms Evans: "Pa dystiolaeth?"

Yr ateb oedd: "Does dim tystiolaeth DNA arna' i, fy mod wedi cael cysylltiad rhywiol ... does dim tystiolaeth o gysylltiad rhywiol yn y car ... does dim tystiolaeth o lawer o waed na DNA arna' i, fy nghar, fy nghartre' ..."

Dywedodd Ms Evans mai'r unig dystiolaeth fyddai'n datrys yr achos oedd corff April.

Dywedodd Mr Bridger: "Rwy'n gwybod hynny."

Gofynnodd Ms Evans: "Felly ble wnaethoch chi ei rhoi hi?"

Yr ateb oedd: "Dydw i ddim yn cofio. Dydw i ddim yn gwybod."

'Achosi marwolaeth'

Gofynnodd hi a oedd Mr Bridger yn derbyn ei fod wedi lladd April.

"Fe wnes i achosi ei marwolaeth," atebodd.

Gofynnodd Ms Evans y cwestiwn eto.

"Na," meddai, "fe wnes i achosi marwolaeth April a dydw i erioed wedi gwadu hynny ond wnes i ddim mynd allan a'i lladd."

Gofynnodd hi: "Oeddech chi ar fai?"

Yr ateb oedd: "Oeddwn."

Gofynnodd Ms Evans: "Fedrwn ni dderbyn eich bod chi rywsut neu'i gilydd wedi cael gwared â'r corff?"

Atebodd Mr Bridger: "Mae 'cael gwared' yn ffordd ofnadwy o'i ddweud ... dyw ei chorff hi heb gael ei ddarganfod."

Pan ofynnodd Ms Evans "Pam?" yr ateb oedd "Dydw i ddim yn gwybod. Fe wnes i roi'r corff yn rhywle lle nad yw wedi cael ei ddarganfod."

Mae'r achos yn parhau.

Straeon perthnasol