Llys: Adrodd hanes marwolaeth April

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Julia Quentzler
disgrifiad o’r llunMae Mark Bridger yn gwadu iddo lofruddio April Jones

Mae'r dyn ar gyhuddiad o lofruddio April Jones wedi dweud wrth lys am y foment y tarodd ei gerbyd hi'n ddamweiniol.

Mae Mark Bridger, 47 oed o Geinws ger Machynlleth, yn gwadu cipio a llofruddio April Jones ar Hydref 1, 2012.

Honnodd yr erlyniad iddo ei lladd mewn ymosodiad oedd â chymhelliad rhywiol.

Ond mae Mr Bridger wedi dweud ei fod wedi ei tharo'n ddamweiniol gyda'i gar ac nad yw'n cofio beth wnaeth gyda'r corff am ei fod wedi meddwi ac wedi mynd i banig.

Wrth roi tystiolaeth fel rhan o'i amddiffyniad, dywedodd ei fod wedi gweld April o'i flaen cyn i'r car "godi fyny".

Tair merch

Dywedodd wrth Lys y Goron Yr Wyddgrug ei fod wedi parcio ar stad Bryn-y-Gog lle oedd April yn byw am ei fod am ymweld â chyn bartner iddo.

Nid oedd yn cofio'r union amser ond yn cofio gweld tair merch, meddai.

Roedd ei lais yn torri wrth siarad yn y llys.

"Roeddwn i wedi cyrraedd y pwynt lle oeddwn i'n barod i fynd.

"Roeddwn i wedi cael hen ddigon i yfed ... roedd hi'n dechrau tywyllu."

Dywedodd ei fod wedi gweld merch o'i flaen "yr wyf yn gwybod erbyn hyn mai April oedd hi".

"Wrth i mi ddechrau symud i ffwrdd," meddai, "roedd beic bach pinc.

'Yn llipa'

"Wnes i ddim meddwl dim am y peth, roeddwn i'n meddwl bod y ferch wedi gollwng y beic ... wrth i mi symud fe gododd y car i fyny ..."

Dywedodd ei fod wedi gadael y car a gweld "bod plentyn bach yn pwyso yn erbyn yr olwyn flaen ... olwyn ochr gyrrwr fy nghar.

"Wrth i mi ei thynnu allan roedd yn llipa ... codais i hi i fyny ac roedd ei phen o dan fy mraich ... codais i hi ac roedd ei breichiau'n llipa ... dydw i ddim yn cofio siarad â hi."

Dywedodd ei fod wedi gwirio a oedd yn fyw ac wedi ceisio'i hadfywio geg-wrth-geg, ond nad oedd ymateb yn ei llygaid.

Ychwanegodd iddo roi ei law ar ei brest a "doedd rhywbeth ddim yn iawn, roedd y siâp yn anghywir.

"Dyna pryd yr es i banig," meddai.

'Ddim yn cofio'

Dywedodd iddo adael y dref ond ychwanegodd: "Dydw i ddim yn cofio bod ag April yn y car ... dydw i ddim yn cofio llawer wedi hynny. Dwi'n dal ddim yn cofio bod ag April yn y car."

Gofynnwyd iddo pam bod gwaed April yn ei gartref a dywedodd nad oedd yn gwybod.

Gofynnwyd wedyn a oedd yn cofio unrhyw beth arall yn y tŷ, ac atebodd: "Eto yr unig beth sy'n ymddangos fel ei fod yn aros gyda mi yw rhoi April i orwedd yn yr ystafell fyw ... ond dydw i ddim yn gwybod."

Ynghynt clywodd y llys dystiolaeth fod gwaed April mewn sawl man yn ei gartref a bod tystiolaeth fod y lle wedi ei lanhau.

Gofynnwyd i Mr Bridger a oedd yn cofio glanhau ei gartref a dywedodd: "Dydw i ddim yn cofio unrhyw lanhau, ond fe hoffwn i ddweud pe bai gwaed wedi diferu a gwaed yn y bath ... pe bawn i wedi ei weld fe fyddwn i wedi ei lanhau'n awtomatig."

Gofynnwyd iddo hefyd am olion darnau sgerbwd yn y tân ac atebodd: "Dydw i ddim yn credu y gallwn fod wedi gwneud hynny."

Ychwanegodd Mr Bridger ei fod wedi canfod y bore wedyn mai April oedd y ferch ac roedd yn ymddangos yn emosiynol wrth ddisgrifio'r sioc o sylweddoli mai merch fach teulu yr oedd wedi eu hadnabod ers hyd at 20 mlynedd oedd hi.

'Erioed wedi gwadu'

Yna dywedodd wrth y rheithgor beth wnaeth y diwrnod canlynol pan aeth â'i gar i'r garej cyn dal bws yn ôl i Geinws.

"Roeddwn i angen dod o hyd i April," meddai, "neu gofio beth ddigwyddodd.

"Dydw i erioed wedi gwadu bod yn rhan o farwolaeth April ...'nes i ddim rhedeg, 'nes i ddim cuddio, 'nes i ddim mynd i unrhyw le. Doeddwn i ddim yn gwybod beth i' wneud."

Dywedodd ei fod wedi ystyried mynd adre' ac aros i gael ei arestio neu fynd i orsaf heddlu.

Bryd hynny, meddai, roedd yn disgwyl cael ei gyhuddo o "achosi marwolaeth drwy yrru'n ddiofal neu achosi marwolaeth trwy yfed a gyrru.

"Doeddwn i ddim yn disgwyl cyhuddiad o lofruddiaeth."

Pan holwyd Mr Bridger a oedd wedi cipio April atebodd: "Na, doedd dim bwriad i'w chipio."

Gofynnwyd iddo a gafodd April ei cham-drin yn rhywiol y noson honno a dywedodd: "Na, dim o gwbl."

Fe'i holwyd a laddodd April yn fwriadol y noson honno ac atebodd: "Na, wnes i ddim."

Cefndir

Ar ôl tyngu ei lw fore Mercher cafodd ei holi gan fargyfreithiwr yr amddiffyn, Brendan Kelly QC, a holodd am ei gefndir.

Roedd Mr Bridger yn baglu dros ei eiriau ac fe gafodd gyfarwyddyd i siarad yn gliriach.

Dywedodd iddo gael ei eni yn Surrey a bod ganddo chwaer hŷn a brawd iau.

Bu'n gweithio i'r gwasanaeth tân yn Llundain am lai na blwyddyn a phan ofynnwyd iddo pam y gadawodd, atebodd: "Roedd gen i broblemau personol ac roeddwn wedi gwahanu oddi wrth fy nghariad ar y pryd ... roedden ni newydd gael plentyn."

Wedi iddo gael problemau personol pellach fe symudodd i Gymru.

"Roeddwn i wedi prynu offer gwersylla ac fe fues i'n byw ar y traeth am ychydig fisoedd," meddai.

Clywodd y llys ei fod wedi byw ym Mhorthmadog, Blaenau Ffestiniog a'r Bala a'i fod hefyd wedi symud i ardal Wrecsam a'r Waun.

ffynhonnell y llun, DP Police
disgrifiad o’r llunDiflannodd April Jones wrth chwarae gyda ffrindiau ger ei cahrtref ar Hydref 1, 2012

'Pawb eisiau gwybod'

Gofynnodd Mr Kelly iddo a gafodd erioed ei gyflogi gan y lluoedd arfog.

"Nac ydw", atebodd.

Pan ofynnwyd iddo: "Ydych chi wedi dweud wrth bobl yn y gorffennol eich bod wedi cael eich cyflogi gan y lluoedd arfog?" ei ateb oedd "Ydw. Pan symudais i ardal Machynlleth roedd pawb eisiau gwybod pwy oeddwn i, fy ngorffennol, fy mhresennol ... roedd gen i ddiddordeb yn y lluoedd arfog erioed.

"Wnes i jyst dweud fy mod i wedi bod yn y fyddin.

"Doeddwn i ddim am iddyn nhw wybod fy mod wedi cael problemau yn y gorffennol ... mae hynny wedi aros gyda fi tan nawr."

Clywodd y rheithgor fod ei "broblemau" yn y gorffennol yn cynnwys euogfarnau troseddol.

Roedd wedi pledio'n euog i droseddau oedd yn cynnwys bod ag arf yn ei feddiant, bod â gwn ffug yn ei feddiant gyda'r bwriad o gyflawni trosedd, dwyn a throseddau eraill.

Ar y pryd roedd tua 19 oed.

Bu hefyd mewn trafferth yn Aberystwyth yn 1991 ac fe'i cafwyd yn euog o ddifrod troseddol, achosi ffrae a gyrru heb yswiriant.

Dywedodd Mr Kelly mai achos o "gythraul gyrru" oedd hwnnw i bob pwrpas ac atebodd Mr Bridger: "Ie, rwy'n credu mai dyna mae'n cael ei alw bellach."

Pan ofynnwyd iddo a oedd ganddo euogfarnau oherwydd troseddau rhyw atebodd: "Na."

Pan ofynnwyd iddo a oedd ganddo euogfarnau oherwydd delweddau anweddus atebodd: "Na, dim o gwbl."

Euogfarnau eraill

Yna gofynnodd Mr Kelly iddo am y cyfnod pan oedd yn canlyn gyda menyw ym Machynlleth.

Roedd ganddi chwaer oedd hefyd mewn perthynas.

Eglurodd Mr Bridger fod y chwaer "gyda dyn o'r enw Paul". Gofynnodd Mr Kelly: "A'r Paul yma yw Paul, tad April Jones?"

Nodiodd Mr Bridger ei ben, gan ymddangos yn emosiynol.

Clywodd y rheithgor fod gan Mr Bridger bedwar mab gyda dwy fenyw wahanol.

Hefyd clywodd y llys fod Mr Bridger wedi cael dau blentyn yn ardal Machynlleth a'u bod nhw bellach yn 13 ac 11 oed.

Cytunodd bod ei berthynas gyda mam y ddau blentyn ieuengaf yn drafferthus.

Bygwth plismon

Cafodd yr heddlu eu galw i un digwyddiad a arweiniodd at euogfarn oedd yn cynnwys curo person, a chlywodd y llys ei fod wedi bygwth plismon.

Daeth y berthynas i ben ac ychwanegodd Mr Bridger: "Yn syth wedi hynny fe symudais i Awstralia ... doeddwn i ddim am ddod yn ôl ... mi wnes i am fod gen i hiraeth am fy mhlant."

Roedd euogfarn olaf Mr Bridger yn 2007 pan blediodd yn euog i gyhuddiad o ymosod, gan achosi niwed corfforol.

Dywedodd fod hynny'n ymwneud â digwyddiad flynyddoedd yn gynt pan oedd yn byw mewn cartref ar rent, a'i fod yn amau bod boiler wedi achosi gwenwyno carbon monocsid.

Ychwanegodd bod mab y landlord wedi dod yn rhan o'r ddadl ac "fe ddechreuodd ychydig o ddyrnu," meddai.

Cafodd bedwar mis o garchar wedi ei ohirio am 18 mis.

Mae'r achos yn parhau.

Straeon perthnasol