Llys yn clywed am gefndir diffynnydd

  • Cyhoeddwyd
Mark BridgerFfynhonnell y llun, Julia Quentzler
Disgrifiad o’r llun,
Mae Mark Bridger yn gwadu iddo lofruddio April Jones

Mae'r dyn sydd wedi ei gyhuddo o lofruddio April Jones wedi dechrau rhoi tystiolaeth yn Llys y Goron Yr Wyddgrug fel rhan o'i amddiffyniad

Mae Mark Bridger, 47 oed o Geinws ger Machynlleth, yn gwadu cyhuddiadau o gipio a llofruddio'r ferch bump oed ar Hydref 1 y llynedd.

Honnodd yr erlyniad ei fod wedi ei lladd mewn ymosodiad oedd â chymhelliad rhywiol.

Ond mae wedi dweud mewn cyfweliadau gyda'r heddlu ei fod wedi taro April gyda'i gerbyd Land Rover ond nad oedd yn cofio beth wnaeth gyda'i chorff am ei fod wedi meddwi.

Cefndir

Ar ôl tyngu ei lw fore Mercher cafodd ei holi gan fargyfreithiwr yr amddiffyn, Brendan Kelly QC, holodd am ei gefndir.

Roedd Mr Bridger yn baglu dros ei eiriau ac fe gafodd gyfarwyddyd i siarad yn gliriach.

Dywedodd iddo gael ei eni yn Surrey a bod ganddo chwaer hŷn a brawd iau.

Bu'n gweithio i'r gwasanaeth tân yn Llundain am lai na blwyddyn a phan ofynnwyd iddo pam y gadawodd, atebodd: "Roedd gen i broblemau personol ac roeddwn wedi gwahanu oddi wrth fy nghariad ar y pryd ... roedden ni newydd gael plentyn."

Wedi iddo gael problemau personol pellach fe symudodd i Gymru.

"Roeddwn i wedi prynu offer gwersylla ac fe fues i'n byw ar y traeth am ychydig fisoedd," meddai.

Clywodd y llys ei fod wedi byw ym Mhorthmadog, Blaenau Ffestiniog a'r Bala a'i fod hefyd wedi symud i ardal Wrecsam a'r Waun.

Ffynhonnell y llun, DP Police
Disgrifiad o’r llun,
Diflannodd April Jones wrth chwarae gyda ffrindiau ger ei cahrtref ar Hydref 1, 2012

'Pawb eisiau gwybod'

Gofynnodd Mr Kelly iddo a gafodd erioed ei gyflogi gan y lluoedd arfog.

"Nac ydw", atebodd.

Pan ofynnwyd iddo: "Ydych chi wedi dweud wrth bobl yn y gorffennol eich bod wedi cael eich cyflogi gan y lluoedd arfog?" ei ateb oedd "Ydw. Pan symudais i ardal Machynlleth roedd pawb eisiau gwybod pwy oeddwn i, fy ngorffennol, fy mhresennol ... roedd gen i ddiddordeb yn y lluoedd arfog erioed.

"Wnes i jyst dweud fy mod i wedi bod yn y fyddin.

"Doeddwn i ddim am iddyn nhw wybod fy mod wedi cael problemau yn y gorffennol ... mae hynny wedi aros gyda fi tan nawr."

Clywodd y rheithgor fod ei "broblemau" yn y gorffennol yn cynnwys euogfarnau troseddol.

Roedd wedi pledio'n euog i droseddau oedd yn cynnwys bod ag arf yn ei feddiant, bod â gwn ffug yn ei feddiant gyda'r bwriad o gyflawni trosedd, dwyn a throseddau eraill.

Ar y pryd roedd tua 19 oed.

Bu hefyd mewn trafferth yn Aberystwyth yn 1991 ac fe'i cafwyd yn euog o ddifrod troseddol, achosi ffrae a gyrru heb yswiriant.

Dywedodd Mr Kelly mai achos o "gythraul gyrru" oedd hwnnw i bob pwrpas ac atebodd Mr Bridger: "Ie, rwy'n credu mai dyna mae'n cael ei alw bellach."

Pan ofynnwyd iddo a oedd ganddo euogfarnau oherwydd troseddau rhyw atebodd: "Na."

Pan ofynnwyd iddo a oedd ganddo euogfarnau oherwydd delweddau anweddus atebodd: "Na, dim o gwbl."

Euogfarnau eraill

Yna gofynnodd Mr Kelly iddo am y cyfnod pan oedd yn canlyn gyda menyw ym Machynlleth.

Roedd ganddi chwaer oedd hefyd mewn perthynas.

Eglurodd Mr Bridger fod y chwaer "gyda dyn o'r enw Paul". Gofynnodd Mr Kelly: "A'r Paul yma yw Paul, tad April Jones?"

Nodiodd Mr Bridger ei ben, gan ymddangos yn emosiynol.

Clywodd y rheithgor fod gan Mr Bridger bedwar mab gyda dwy fenyw wahanol.

Hefyd clywodd y llys fod Mr Bridger wedi cael dau blentyn yn ardal Machynlleth a'u bod nhw bellach yn 13 ac 11 oed.

Cytunodd bod ei berthynas gyda mam y ddau blentyn ieuengaf yn drafferthus.

Bygwth plismon

Cafodd yr heddlu eu galw i un digwyddiad a arweiniodd at euogfarn oedd yn cynnwys curo person, a chlywodd y llys ei fod wedi bygwth plismon.

Daeth y berthynas i ben ac ychwanegodd Mr Bridger: "Yn syth wedi hynny fe symudais i Awstralia ... doeddwn i ddim am ddod yn ôl ... mi wnes i am fod gen i hiraeth am fy mhlant."

Roedd euogfarn olaf Mr Bridger yn 2007 pan blediodd yn euog i gyhuddiad o ymosod, gan achosi niwed corfforol.

Dywedodd fod hynny'n ymwneud â digwyddiad flynyddoedd yn gynt pan oedd yn byw mewn cartref ar rent, a'i fod yn amau bod boiler wedi achosi gwenwyno carbon monocsid.

Ychwanegodd bod mab y landlord wedi dod yn rhan o'r ddadl ac "fe ddechreuodd ychydig o ddyrnu," meddai.

Cafodd bedwar mis o garchar wedi ei ohirio am 18 mis.

Mae Mr Bridger yn gwadu cipio a llofruddio April Jones, ac yn gwadu cyhuddiad arall o fwriadu gwyrdroi cwrs cyfiawnder.

Mae'r achos yn parhau.