Mark Bridger: 'April erioed wedi bod yn y tŷ'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, April Jones a ddiflannodd ar Hydref 1 2012

Yn achos llofruddiaeth April Jones mae'r rheithgor wedi clywed bod y diffynnydd wedi dweud wrth yr heddlu nad oedd April Jones erioed wedi bod yn ei gartre'.

Mae Mark Bridger, 47 oed o bentref Ceinws ger Machynlleth, yn gwadu cipio a llofruddio'r ferch fach bump oed a ddiflannodd ar Hydref 1 2012.

Hefyd mae'n gwadu cyhuddiad o geisio gwyrdroi cwrs cyfiawnder.

Mae Mr Bridger wedi honni iddo daro April Jones yn ddamweiniol wrth yrru ei Land Rover.

Heb ei ddarganfod

Dyw ei chorff ddim wedi cael ei ddarganfod.

Yn ystod cyfweliad â'r heddlu gofynnwyd i Mr Bridger pryd oedd y tro diwetha' i April fod yn ei gartre'.

"... dwi ddim yn credu mod i wedi mynd â hi i'r tŷ," meddai.

"Dwi ddim yn cofio ei gweld hi yn y car hyd yn oed."

Pan ofynnwyd iddo: "Ydy hi erioed wedi bod yn y tŷ?" yr ateb oedd "Nac ydy."

Wedyn cafodd ei holi am y diferion o waed oedd ar wal ei stafell ymolchi, gwaed oedd yn cyfateb, meddai arbenigwr, i DNA April.

"Mi es i'r tŷ bach rywbryd," meddai, "ac roedd olion gwaed ar fy nwylo.

'Esboniad'

"Yr unig esboniad yw bod fy llaw wedi pwyso yn erbyn y wal ..."

Mae'n bosib', meddai, ei fod wedi golchi ei ddwylo a'u hysgwyd, gan daflu olion gwaed ar y wal.

Ynghynt clywodd y llys dystiolaeth ysgrifenedig plismon fu'n gofalu am Mr Bridger tra oedd e yn y ddalfa.

Ar Hydref 5 roedd y diffynnydd yn dyfalu sut y byddai wedi cael gwared â chorff April Jones.

Dywedodd na fyddai wedi ystyried dodi ei chorff mewn dŵr oherwydd ei fod "yn ofni cael ei foddi".

Soniodd hefyd, yn ôl y swyddog, am y posibilrwydd o losgi'r corff.

Ond dywedodd y diffynnydd ei fod yn gwybod oherwydd ei hyfforddiant tân y byddai llosgi cnawd dynol yn arwain at arogl cryf.

Dywedodd y byddai hefyd wedi cofio os oedd wedi cynnau tân.

'Afiach'

Clywodd y llys fod Mr Bridger wedi dweud wrth yr heddlu nad oedd yn credu ei fod wedi gadael Machynlleth gydag April Jones.

Er nad oedd yn cofio beth wnaeth gyda'r ferch fach, dywedodd wrth yr heddlu: "Fyddwn i ddim wedi ei rhoi mewn bin sbwriel, mae hynny yn afiach."

Clywodd y rheithgor dystiolaeth yn ymwneud â delweddau anweddus o blant ar ei gyfrifiadur.

Mewn cyfweliad gyda'r Ditectif Gwnstabl Louise Thomas ar Hydref 5 eglurodd Mr Bridger ei fod wedi bod yn ymchwilio i ddatblygiad cyrff merched ifanc er mwyn cael gwell dealltwriaeth o brofiadau ei ferch wrth iddi hi ddatblygu.

'Cynghori'

Awgrymodd ei fod eisiau bod mewn sefyllfa lle gallai "gynghori" ei blant petaen nhw'n gofyn iddo fe am faterion rhyw wrth iddyn nhw dyfu i fyny.

Dywedodd ei fod wedi bod yn "ymchwilio i ddatblygiad bronnau, gwyryfdod ac arwyddion o ryw."

Yn ystod cyfweliad gyda'r heddlu cafodd pedwar llun anweddus o ferched rhwng wyth a 15 oed eu dangos iddo.

Roedd y lluniau wedi eu darganfod ar ei gyfrifiadur.

Gwadodd fod ganddo ddiddordeb rhywiol yn y lluniau.

Dywedodd ei fod wedi dod ar eu traws tra'n ymchwilio i ddatblygiad bronnau. Gwadodd ei fod wedi chwilio'r rhyngrwyd am "ferched noeth pump oed".

'Cwyno' am gartwnau

Wedyn cyfeiriodd Mr Bridger at gartwnau rhywiol eu natur oedd ar ei gyfrifiadur.

Dywedodd eu bod yn "afiach" a'i fod wedi ysgrifennu rhwng pump a 10 o lythyrau yn cwyno i gwmnïau tramor.

Er na chafodd unrhyw ymateb i'w lythyrau dywedodd ei fod wedi cadw'r lluniau ar ei gyfrifiadur fel tystiolaeth.

Ffynhonnell y llun, Julia Quentzler
Disgrifiad o’r llun, Mae Mark Bridger yn gwadu iddo gipio a llofruddio April Jones

Pan gafodd mwy o luniau anweddus o ferched ei ddangos iddo fe wadodd eu bod yn arwain at unrhwy bleser rhywiol.

Mynnodd ei fod wedi dod ar eu traws wrth geisio deall merched ifanc a'u datblygiad.

Dywedodd fod y lluniau yn gwneud iddo deimlo'n sâl.

'Wedi ei gynhyrfu'

Wedyn yn ystod cyfweliad gyda'r heddlu cafodd llun o April Jones gydag un o'i chwiorydd hŷn ei ddangos i'r diffynnydd.

Gofynnodd yr heddlu iddo pwy oedd y ferch fach yn y llun. "April yw hi" meddai.

Yn ystod y rhan hon o'r cyfweliad nododd yr heddlu fod Mr Bridger "wedi ei gynhyrfu ac yn ofidus".

Clywodd y llys fod yna luniau o Holly Wells a Jessica Chapman, y ddwy ferch ysgol gafodd eu llofruddio yn Soham yn 2002, ar gyfrifiadur y diffynnydd.

Gofynnodd yr heddlu a oedd yna unrhyw gyd-ddigwyddiad ei fod wedi bod yn ymchwilio i'r llofruddiaethau hyn a'i fod yn cael ei holi am farwolaeth April Jones.

Ei ateb oedd: "Ddyle fod 'na ddim oherwydd rydw i wedi egluro beth ddigwyddodd i April ... wnes i ddim ei chipio."

Mae'r achos yn parhau.

Straeon perthnasol