Pryder am gost newidiadau landlordiaid

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunDywed yr RLA y gallai'r newid olygu costau cyfreithiol a gweinyddol uwch i landlordiaid

Gallai newidiadau i'r modd y mae tai preifat a chymdeithasol yng Nghymru'n cael eu rhentu gostio hyd at £45 miliwn, medd sefydliad landlordiaid, gan ddweud y byddai'n well gwario ar dai newydd.

Cyhoeddodd y Gweinidog Tai Carl Sargeant gynlluniau i symleiddio cytundebau tenantiaeth yn ddiweddarach.

Deellir mai'r bwriad yw ei gwneud yn haws i denantiaid a landlordiaid wybod beth yw eu hawliau.

Ond dywedodd Cymdeithas y Landlordiaid Preswyl (RLA) y byddai'r newidiadau yn cynyddu eu costau yn sylweddol.

Costau cyfreithiol a gweinyddol

Ar hyn o bryd mae eiddo'r awdurdodau lleol yn gweithredu o dan reolau tenantiaeth gadarn, sy'n caniatáu i denantiaid fyw yn yr eiddo am gyfnod amhenodol.

Mae tenantiaid tai preifat a chymdeithasau tai yn gweithredu rheolau tenantiaeth tymor byr pendant.

Mae hynny'n rhoi'r hawl i denantiaid fyw mewn eiddo am gyfnod penodol, ond ar ddiwedd y cyfnod mae gan y landlord yr hawl i ddiddymu'r cytundeb.

Nod cynllun Mr Sargeant yw dod â chymdeithasau tai i mewn i'r un drefn ag awdurdodau lleol, gan olygu y bydd y ddau yn gweithredu'r un rheolau.

Dywedodd yr RLA y byddai tai preifat yn dod o dan "gytundeb safonol", ac nad oes diffiniad o hwnnw wedi cael ei roi hyd yma.

Mae'r gymdeithas yn credu y bydd y newid yn achosi costau cyfreithiol a gweinyddol sy'n sylweddol uwch i landlordiaid.

'Clodfori'r bwriad'

Dywedodd Douglas Haig, cyfarwyddwr yr RLA yng Nghymru: "Mae bwriad cynllun y llywodraeth, sef symleiddio, yn rhywbeth yr ydym yn ei glodfori'n llwyr.

"Yn ein barn ni fodd bynnag, mae modd diwygio'r mater mewn modd llai radical a heb y gost ychwanegol i landlordiaid, tenantiaid ac eraill sy'n rhan o'r sector tai ar rent. Mae hynny'n cynnwys ail-addysgu ac ail-sgilio llwyr o ganlyniad i sustem hollol newydd.

"Yn hytrach na gwario miliynau o bunnau ar gynllun Llywodraeth Cymru, fe fyddai'n well mewn cyfnod anodd gwario'r arian ar godi mwy o dai."

Ym mis Ebrill fe wnaeth Comisiwn y Gyfraith gyhoeddi argymhellion i wella'r fframwaith cyfreithiol sy'n rheoli tai ar rent yng Nghymru.

Roedden nhw'n awgrymu creu dau fath o gytundeb rhentu yn hytrach na'r nifer sy'n bodoli ar hyn o bryd.

'Sail gyfreithiol syml'

Mae cynlluniau Llywodraeth Cymru yn sicrhau y byddai cytundebau ar gael sy'n datgan yn glir hawliau a chyfrifoldebau landlordiaid a thenantiaid, a'r amgylchiadau lle gall y naill neu'r llall ddod â'r cytundeb i ben.

Byddai'r cynlluniau hefyd yn cynorthwyo pobl sy'n wynebu achosion o drais yn y cartref, neu mewn achosion lle mae ymddygiad gwrth gymdeithasol yn ffactor.

Yn dilyn argymhellion y Comisiwn, dywedodd Mr Sargeant: "Bydd y cynlluniau yma'n darparu sail gyfreithiol syml ac effeithlon i rentu tai yng Nghymru.

"Bydd Llywodraeth Cymru yn ystyried yr argymhellion gyda'r bwriad o greu deddf sy'n haws i denantiaid a landlordiaid ei deall."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol