Achos April Jones: Y diffinnydd "ddim wedi ystyried galw 999"

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Julia Quenzler
disgrifiad o’r llunClywodd y llys am symudiadau Mark Bridger cyn i April Jones ddiflannu.

Mae'r dyn sydd wedi ei gyhuddo o gipio a llofruddio April Jones wedi dweud na wnaeth ystyried o gwbl ffonio 999 am help.

Clywodd Llys y Goron yr Wyddgrug fod Mark Bridger wedi dweud wrth yr heddlu ei fod wedi taro'r ferch 5 oed yn ddamweiniol gyda'i Land Rover.

Mae'r dyn o bentre' Ceinws ger Machynlleth ym Mhowys yn gwadu cipio a llofruddio April Jones, yn ogystal â chyhuddiad o geisio gwyrdroi cwrs cyfiawnder.

Fe ddiflannodd y ferch fach o Fachynlleth ar Hydref 1 2012.

Cymhelliad

Roedd hi wedi bod allan yn chwarae ger ei chartre ar stad Bryn-y-gog.

Dyw ei chorff ddim wedi cael ei ddarganfod.

Mae'r erlyniad yn honni bod y diffynnydd wedi ei ysgogi gan gymhelliad rhywiol i lofruddio April Jones.

Tra'n cael ei holi gan yr heddlu dywedodd ei fod wedi ei tharo yn ddamweiniol tra'n gyrru ei Land Rover Discovery.

ffynhonnell y llun, Arall
disgrifiad o’r llunRoedd April Jones yn bump oed

Dywedodd nad oedd yn cofio beth wnaeth e gyda'i chorff oherwydd ei fod wedi colli ei gof am gyfnod ar ôl bod yn yfed yn drwm a'i fod wedi mynd i banig.

Bore Gwener clywodd y llys ragor am ei gyfweliadau gyda'r heddlu ar Hydref 3 2012, ddeuddydd ar ol i April Jones ddiflannu.

'Hurt'

Wrth egluro ei symudiadau ar Hydref 1 awgrymodd y diffynnydd ei fod wedi "yfed trwy'r nos".

Eglurodd nad oedd yn llwyddo i gael mwy na dwyawr o gwsg yn y nos.

Y noson y diflannodd April dywedodd: "Dydw i ddim yn gwybod os llwyddais i gysgu neu os wnes i anghofio am bopeth.

"Rydwi'n cofio cofleidio fy nghi a siarad gyda hi am yr hyn ddigwyddodd ... rydwi'n gwybod bod hynny yn swnio'n hurt."

Yn y cyfweliadau dywedodd nad oedd yn gwybod pam na ffoniodd y gwasanaethau brys ar ôl honni ei fod wedi taro April gyda'i gerbyd.

"Fy mwriad oedd mynd â hi i'r ysbyty ... pa ysbyty y dylwn i fynd â hi ? ... Beth ddylwn i ei wneud?

"Am ryw reswm wnes i erioed feddwl am ddeialu 999 ... wnes i ddim meddwl."

Trwsio Ceir

Yn ddiweddarach cafodd ei holi am ei gysylltiad â Paul a Coral Jones, rhieni April.

Dywedodd ei fod yn cofio Coral Jones o'r tîm dartiau a'i bod yn gymeriad llawn hwyl. Roedd hefyd yn arfer trwsio ceir y cwpl.

Dywedodd mewn cyfweliad ei fod yn cofio genedigaeth eu plentyn cynta ond nad oedd yn gwybod unrhywbeth am April.

ffynhonnell y llun, Arall
disgrifiad o’r llunRoedd wedi honni bod ei gerbyd wedi taro April yn ddamweiniol

Disgrifiodd Mr Bridger hefyd sut yr oedd yn ffrindiau Facebook gyda'r fam a'r tad.

Dillad

Wedyn cafodd ei holi am y dillad yr oedd yn eu gwisgo y noson y diflannodd April Jones.

Dywedodd Mr Bridger: "Fe wnes i ddeffro yn yr un dillad.

"Roeddwn i wedi tynnu fy esgidiau a fy sanau gan eu bod yn wlyb.

"Roeddwn i wedi bod yn cerdded, cerdded a cherdded."

Dywedodd ei fod wedi bod yn gwisgo dillad "tebyg iawn i lifrai'r fyddin" y diwrnod y diflannodd April Jones.

Cafodd ei holi hefyd am ei Land Rover.

Dywedodd fod y cerbyd yn gwneud swn "ofnadwy" y noson y diflannodd April a'i fod yn cael trafferth gyda'r llyw a bod golau rhybudd y batri wedi dod i'r golwg.

Noson rieni

Dywedodd ei fod wedi cael "digon" i'w yfed cyn iddo fynd i'r noson rieni yn yr ysgol.

Awgrymodd ei fod yn tueddu i "siarad gormod" pan oedd yn yfed.

Roedd yn cofio "bod yn falch oherwydd fy merch" y noson honno.

Eglurodd ei fod wedi gobeithio gweld ei gyn-bartner wedi'r noson rieni ond bod yna "lot o dyndra" rhyngddo a mam ei gyn-bartner.

"Y peth cyntaf wnes i oedd agor can o seidr a chael cegiad o fodca ... i dawelu fy nerfau," meddai.

Dywedodd ei fod yn teimlo yn "ofidus" ar y pryd. Y diwrnod hwnnw roedd wedi colli ei fudd-dal tai ac yn poeni am golli ei gartre.

Doedd e ddim yn gwybod ble y byddai ei blant yn gallu aros.

'Yfed gormod'

"Ar y pwynt yma, mae'n bosib fy mod i wedi yfed gormod i yrru," meddai.

Aeth yn ei flaen i ddisgrifio sut y gwelodd ferch fach rhwng y Land Rover a char arall. Roedd wedi gweld merch arall ychydig cyn hynny.

"Roeddwn i'n gallu gweld beic ... doedd 'na ddim sŵn .. ac yna fe gododd y cerbyd."

Fe gofiodd sut yr edrychodd i lawr a gweld "beic bychan ond dim merch..."

Ond wrth symud y cerbyd yn ei flaen fe welodd "fod fy ngherbyd wedi ei wthio yn erbyn corff plentyn ifanc."

Dywedodd bod y ferch yn gwbl ddiymadferth a bod hanner ei chorff o dan y cerbyd.

Ei ymateb cyntaf, meddai, oedd credu ei fod e wedi "ei lladd hi".

Doedd e, meddai, ddim yn gwybod pwy oedd y ferch tan y diwrnod canlynol.

Eglurodd wrth yr heddlu sut y gosododd hi yn y car a cheisio rhoi cymorth cyntaf iddi.

"Doeddwn i ddim wedi llwyddo i gael pyls, doedd hi ddim yn anadlu ... fy mwriad oedd mynd â hi i'r ysbyty".

Sylweddoli

Ar ôl cyrraedd canol Machynlleth, meddai, sylweddolodd Mr Bridger nad oedd uned ddamweiniau yno.

Dywedodd mae ei fwriad oedd ceisio sicrhau help iddi hi.

Roedd yn ymwybodol y byddai hi'n cymryd o leiaf 40 munud i gyrraedd yr ysbyty yn Aberystwyth.

Yna disgrifiodd sut y gafaelodd yn ei llaw a defnyddio fflachlamp i archwilio ei llygad.

Fe sylweddolodd yr adeg honno, meddai, ei bod hi wedi marw.

Mae'r achos yn parhau

Straeon perthnasol