24 o gamgymeriadau 'difrifol' yn ystod llawdriniaethau

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunLlun o efeiliau cafodd eu gadael mewn corff dynes wedi llawdriniaeth yn Lloegr

Cafodd 24 camgymeriad difrifol eu gwneud yn ystod llawdriniaethau yng Nghymru rhwng 2009-2012.

Roedd y camgymeriadau yn rhai ddylai "byth ddigwydd" yn ôl disgrifiad yr Adran Iechyd.

Mae'r math yma o gamgymeriadau yn cael eu disgrifio fel rhai "difrifol iawn, digwyddiadau na ddylai ddigwydd os yw'r mesurau diogelwch perthnasol wedi cael eu dilyn".

Democratiaid Rhyddfrydol Cymru wnaeth ddarganfod y manylion yn sgil cais o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth.

Roedd y rhan fwyaf o'r camgymeriadau yn ymwneud â offer meddygol yn cael eu gadael y tu mewn i gyrff.

Ar wyth achlysur cafodd y rhan anghywir o'r corff ei dorri a cafodd tiwbiau eu gosod yn ddiangen yn ysgyfaint y claf mewn pum achlysur gwahanol.

'Difrifol iawn'

Dywedodd Kirsty Williams, arweinydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru ei bod yn poeni ynglŷn â'r hyn y mae'r ystadegau yn eu dangos.

"Mae'r achosion hyn yn ddifrifol iawn. Byddai wedi bod yn bosib osgoi'r digwyddiadau petai'r camau cywir wedi cael eu cymryd," meddai Ms Williams.

Yn ôl yr ystadegau roedd hanner yr achosion yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro.

Mewn un achos cafodd ochr dde penglog un claf ei dorri pan ddylai'r driniaeth fod wedi cael ei gwneud ar yr ochr chwith.

Cafodd llawdriniaeth ar y bys anghywir ei chynnal yn ardal bwrdd Iechyd Abertawe Bro Morgannwg yn 2010.

Dywedodd Kirsty Williams: "Tra fy mod i'n deall bod camgymeriadau yn cael eu gwneud yn ein gwasanaeth iechyd, mae'n bwysig eu bod yn dysgu o gamgymeriadau ar y raddfa hon."

'Dysgu gwersi'

Mae Llywodraeth Cymru yn dweud eu bod nhw'n ymwybodol o'r ystadegau.

Yn ôl llefarydd ar eu rhan mae miloedd o gleifion yn cael triniaeth ddiogel o safon uchel bob blwyddyn, ond dywedodd hefyd eu bod yn cydnabod bod camgymeriadau yn digwydd oherwydd natur gymhleth llawdriniaethau modern.

Dywedodd y llefarydd: "Rydym ni'n disgwyl i sefydliadau o fewn y gwasanaeth iechyd fod yn agored a chofnodi digwyddiadau o'r math yma.

"Trwy wneud hynny gallwn ni ddysgu gwersi o gamgymeriadau a lleihau'r risg i'r un peth ddigwydd eto".

Mae'r llywodraeth yn disgwyl i gyrff o fewn y gwasanaeth iechyd gynnal ymchwiliadau llawn i ddigwyddiadau allai beryglu bywydau cleifion.

Ychwanegodd y llefarydd bod cyrff iechyd yng Nghymru yn mabwysiadu dulliau newydd o weithio ac yn dilyn canllawiau llawdriniaethau Sefydliad Iechyd y Byd (WHO).

"Mae dilyn y canllawiau yma yn arwain ar lai o farwolaethau a lleihad yn y niwed i gleifion. Mae'r broses hefyd yn sicrhau bod cyfathrebu mwy effeithiol rhwng y rhai sydd ynghlwm a'r llawdriniaethau."

Dywedodd un o'r byrddau iechyd sy'n cael ei grybwyll yn yr ystadegau eu bod wedi cymryd camau positif i ymchwilio i'r digwyddiadau yma.

Yn ôl llefarydd ar ran Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, mae canllawiau wedi cael eu tynhau: "Rydym ni'n pwysleisio'r angen i staff ddilyn yr arfer gorau wrth ddarparu gofal glinigol ac rydym yn gwneud yn siŵr eu bod yn cael yr hyfforddiant a'r wybodaeth ddiweddara ynglŷn â datblygiadau meddygol."

Straeon perthnasol