Llys: 'Dim tystiolaeth bod car wedi taro April'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun, Diflannodd April Jones ger ei chartref ym Machynlleth ym mis Hydref 2012

Yn Llys y Goron Yr Wyddgrug mae arbenigwr fforensig wedi dweud nad oedd yna dystiolaeth bod cerbyd y dyn ar gyhuddiad o lofruddio April Jones wedi taro yn erbyn unrhywun.

Mae Mark Bridger, 47 oed o bentre Ceinws ger Machynlleth, wedi gwadu iddo lofruddio a chipio'r ferch bump oed ac wedi gwadu iddo fwriadu gwyrdroi cwrs cyfiawnder.

Roedd yr erlyniad wedi honni bod y diffynnydd wedi llofruddio April Jones mewn ymosodiad â chymhelliad rhywiol ond mae e wedi honni ei fod wedi taro'r ferch yn ddamweiniol gyda'i gar ac wedi mynd i banig.

Clywodd y llys ddydd Mawrth nad oedd y cerbyd wedi ei ddifrodi.

Diflannodd April tra'n chwarae ger ei chartre ym Machynlleth ar Hydref 1af 2012.

Pan oedd yr heddlu yn ei holi dywedodd Mr Bridger ei fod wedi taro April Jones gyda'i gerbyd.

Honnodd nad oedd yn cofio beth wnaeth gyda'i chorff gan ei fod wedi meddwi.

Archwilio cerbyd

Dywedodd Roderick McKenzie Stewart, gwyddonydd fforensig fu'n archwilio Land Rover Discovery Mr Bridger,: "Roeddwn i'n chwilio am arwyddion o ddifrod diweddar a allai awgrymu bod y cerbyd wedi taro yn erbyn person neu wrthrych arall fel beic."

Roedd wedi archwilio'r cerbyd yn drylwyr, meddai, a doedd e ddim wedi darganfod olion o ddifrod diweddar.

Dywedodd nad oedd tystiolaeth fod dau feic wedi eu taro'n galed gan gerbyd.

Ffynhonnell y llun, Dyfed Powys Police
Disgrifiad o’r llun, Roedd cyfeiriad at Land Rover Mark Bridger yn yr achos llofruddiaeth

Petai'r Land Rover wedi taro person neu gerbyd arall, meddai, fe fyddai wedi gweld olion o hynny.

"Gan fod y cerbyd yn pwyso dwy dunnell, mae'n mynd i achosi llawer o ddifrod," meddai.

"Dim ffeibrau ar yr olwynion"

Wrth gael ei groesholi gan Brendan Kelly QC, bargyfreithiwr y diffynnydd, dywedodd y tyst na welodd unrhyw ffeibrau ar unrhywun un o'r olwynion.

Gofynnodd Mr Kelly a fyddai ffeibrau yn gallu aros yn yr olwyn petai'r cerbyd wedi cael ei yrru mewn tywydd gwlyb am o leiaf 15 milltir.

Atebodd y gwyddonydd fforensig ei bod hi'n bosib i ffeibrau gael eu dal mewn rhai rhannau o'r olwyn ac y gallen nhw aros yno am amser hir.

Olion gwaed

Yn gynharach ddydd Mawrth clywodd y llys fod gwaed April Jones wedi ei ddaganfod mewn sawl man ym mwthyn Mark Bridger yng Ngheinws ger Machynlleth.

Dywedodd Patrica Foley, uwchswyddog fforensig gyda Heddlu Gogledd Cymru, ei bod yn gwbl fodlon fod y profion yn gyson yn dangos bod gwaed yn bresennol.

Disgrifiodd sut y defnyddiodd gemegyn yn y bwthyn er mwyn cadarnhau a oedd gwaed yn bresennol.

Disgrifiad o’r llun, Roedd cartre' Mark Bridger yng Ngheinws ger Machynlleth

Pan gododd Brendan Kelly QC ar ran yr amddiffyn amheuon am gywirdeb y profion, mynnodd Ms Foley ei bod yn gwbl fodlon bod y profion yn gyson yn dangos bod gwaed yn bresennol.

Yn ystod y bore gofynnodd y rheithgor am fwy o fanylion am y tebygrwydd bod y gwaed yn cyfateb i DNA April Jones ac eglurodd y barnwr nad 'tebygrwydd' yn ystyr siop bwcis oedd dan sylw.

Dywedodd: "Mae'r tebygrwydd o ganfod yr un proffil DNA mewn person sydd heb gysylltiad teuluol gydag April yn un mewn biliwn."

Ychwanegodd ei fod yn cael ei dderbyn mai gwaed April oedd yno.

Ôl bysedd

Clywodd y rheithgor hefyd gan Steve Penhallurick, arbenigwr olion bysedd gyda Heddlu Dyfed Powys.

Cafodd ei holi am ôl bys ar beiriant golchi yng nghartref Mr Bridger.

Dywedodd y tyst wrth y llys fod y marc mewn gwaed ond nad oedd o safon ddigon da i fedru ei adnabod yn bendant.

Ym marn Mr Penhallurick roedd y marc yn gyson gydag ôl bys oedolyn ond ni allodd gadarnhau na gwadu mai marc Mr Bridger oedd e.

Plant

Rhoddodd dystiolaeth am olion bysedd yn Land Rover y diffynnydd, gan gynnwys tair set oedd yn gyson gydag olion bysedd plant.

Clywodd y llys nad oedd yr un o'r olion bysedd yn cyfateb i'r rhai a gymerwyd gan arbenigwyr o lyfrau ysgol April na'i chartref.

Dywedodd yr ymchwilydd safleoedd troseddau Alex Morgan, wnaeth y profion olion bysedd, fod 26 o olion bysedd wedi eu casglu o'r cerbyd, gyda'r mwyafrif yn ardal y sedd gefn.

Doedd dim yng nghist y car.

Mae'r achos yn parhau.

Straeon perthnasol