Gwella gofal clefyd y galon

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunMae bron i 5,000 o bobl yng Nghymru yn marw bob blwyddyn oherwydd clefyd y galon

Bydd llywodraeth Cymru yn cyhoeddi manylion cynllun i wella gofal clefyd y galon yng Nghymru yn ddiweddarach.

Bwriad y cynllun yw gostwng nifer y bobl sy'n marw o glefyd y galon.

Er bod y nifer yna wedi gostwng yng Nghymru dros y tri degawd diwethaf, mae'r ffigwr yn dal 15% yn uwch nag yn Lloegr.

Dywed Llywodraeth Cymru bod y broblem yn effeithio ar gymunedau tlotach yn arbennig, ac mae bron i 5,000 o bobl yng Nghymru yn marw bob blwyddyn oherwydd clefyd y galon.

Mae disgwyl i'r cynllun - 'Law yn Llaw at Iechyd; Cynllun Cyflawni ar gyfer Clefyd y Galon' - amlinellu ystod o fesurau i sicrhau bod lefel cyson o ofal ar gael gan y Gwasanaeth Iechyd Gwladol i gleifion lle bynnag y maen nhw'n byw a beth bynnag yw eu cefndir.

Mae 20% o oedolion yng Nghymru yn derbyn triniaeth am bwysau gwaed uchel, a 9% am gyflyrau sy'n effeithio'r galon.

Yn ogystal, mae disgwyl i'r cynllun annog pobl i ofalu am eu hunain yn well, gydag anogaeth benodol i roi'r gorau i ysmygu, rheoli pwysau a gwneud mwy o ymarfer corff.

'Gwasanaethau cydgysylltiedig'

Wrth gyhoeddi'r cynllun, dywedodd y Gweinidog Iechyd Mark Drakeford:

"Erbyn 2016, mae'n rhaid i'r GIG fodloni'r safonau a bennir yn y Fframwaith Gwasanaeth Cenedlaethol ar gyfer Clefyd y Galon a dal at yr ymrwymiadau newydd yn y Cynllun Cyflawni hwn i bobl Cymru.

"Rhaid i Fyrddau Iechyd Lleol gymryd perchnogaeth leol a rhoi cynlluniau effeithiol ar waith i helpu i atal clefyd y galon y gellir ei osgoi a sicrhau gwasanaethau cydgysylltiedig, lle mae gofal arbenigol wedi'i gysylltu'n effeithiol â gwasanaethau lleol, gan ddarparu gwell profiad a chanlyniadau i'r claf.

"Mae'n hanfodol fod y GIG yn canolbwyntio ar ddiwallu anghenion ein poblogaeth, gan leihau anghydraddoldebau mewn iechyd a'r amrywiaeth yn y mynediad i wasanaethau ledled Cymru.

"Fy her i'r GIG yng Nghymru yw cydweithio â'i ystod lawn o bartneriaid i gynllunio, arloesi ac yn bwysicach na dim, i ddarparu gofal y galon sy'n wirioneddol effeithiol.

"Rwy'n credu'n gryf y gallwn sicrhau gofal o ansawdd uchel a chanlyniadau gwell i'r boblogaeth."

Bydd manylion y cynllun yn cael eu cyhoeddi yn y Senedd ddydd Mercher, Mai 8.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol