Papurau bro'n anhapus â logo dwyieithog

Cyhoeddwyd
disgrifiad, Adroddiad Rhian Price

Mae un o bapurau bro gogledd Cymru yn gwrthod arddangos logo i gydnabod cyfraniad ariannol Llywodraeth Cymru at y cyhoeddiad.

Mae bwrdd golygyddol papur Eco'r Wyddfa yn anfodlon ag amod sy'n eu gorfodi i gyhoeddi logo dwyieithog mewn papur uniaith Gymraeg.

Mae'r papur o ardal Dyffryn Peris, sy'n dosbarthu tua 2,000 o gopïau pob mis, hefyd yn dweud bod geiriad y logo'n awgrymu mai'r Llywodraeth yn unig sy'n ariannu'r holl gostau cynhyrchu.

Mae'r golygyddion wedi gwrthod cynnwys y logo yn rhifyn mis Mai o'r papur.

Ym mis Ionawr, fe gyhoeddodd y gweinidog sydd â chyfrifoldeb dros y Gymraeg, Leighton Andrews, y byddai papurau bro ledled Cymru yn derbyn cyfanswm o £85,310.

Ond daeth i'r amlwg fod amodau ynghlwm â'r arian, gan gynnwys bod y papurau yn arddangos logo Llywodraeth Cymru.

Mewn llythyr at y cyhoeddiadau, dywedodd swyddog o adran grantiau'r llywodraeth: "Hoffwn dynnu eich sylw at logo Llywodraeth Cymru...a wnewch chi sicrhau bod eich cysodwyr / golygyddion / argraffwyr efo'r copi cywir...peidiwch â'i addasu ac mae angen ei gadw yn ddwyieithog...Byddaf yn cadw cofnod o bob papur a'r logo a ddefnyddir."

'Uniaith Gymraeg'

Ond ar dudalen flaen rhifyn mis Mai o Eco'r Wyddfa, dywed pwyllgor gwaith y papur: "Papur uniaith Gymraeg yw'r 'Eco' yn ôl ei gyfansoddiad, a chadwyd at y rheol honno o'r cychwyn.

disgrifiad o’r llun, Mae'r papur yn cyflwyno ei safbwynt ar y logo ar dudalen flaen rhifyn mis Mai

"Ni all y pwyllgor weld unrhyw fantais i'r papur nac i chwi'r darllenwyr o gael logo sy'n mynnu fod yr iaith Saesneg yn cael yr un sylw â'r Gymraeg....Hyd nes y derbynnir ateb i'n sylwadau, ni fydd y logo yn cael ei arddangos yn yr 'Eco'."

Dywed y papur fod geiriad y logo hefyd yn awgrymu mai Llywodraeth Cymru sy'n llwyr gyfrifol am ariannu'r cyhoeddiad - er mai ond 8% o holl gostau'r papur mewn blwyddyn yw gwerth y grant, meddai nhw.

Mae gan drefnwyr papurau bro eraill bryderon tebyg.

Geiriad

Mae Menna Baines yn rhan o dîm golygyddol 'Y Goriad' yn ardal Bangor a'r Felinheli, ac meddai:

"Mae papurau bro i gyd yn uniaith Cymraeg - mae cyfansoddiad 'Y Goriad' yn nodi mai papur Cymraeg ydy o...mater o lynu at hynny yw mynnu logo uniaith.

"Mae papurau bro yn un o'r sefydliadau uniaith Gymraeg prin hynny sydd gennym ni'n dydy, felly mae eisiau gwneud popeth posib i'w cadw nhw felly yn fy marn i.

"Dwi hefyd yn gwrthwynebu geiriad y logo - mae 'ariennir gan Lywodraeth Cymru' yn rhoi'r argraff i bawb mai nhw sy'n ariannu, yn noddi'r papur yn gyfan gwbl ac mae hynny'n bell iawn o fod yn wir yn achos 'Y Goriad', yn achos pob un o'r papurau bro.

"'Da ni'n cael 'chydig o nawdd gan gynghorau lleol ac, wrth gwrs, ewyllys da gwirfoddolwyr sydd yn cynnal y papur...mi fasa'n well o lawer gen i petai nhw'n dweud 'ariennir yn rhannol gan Lywodraeth Cymru'."

Gofynnwyd i Lywodraeth Cymru am eu hymateb i'r mater, ond fe wrthodon nhw wneud unrhyw sylw ar hyn o bryd.

Straeon perthnasol