'DNA yn cyfateb i un April Jones' yn nhŷ'r diffynnydd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun, Dyw corff y ferch bump oed byth wedi cael ei ddarganfod

Mae Llys y Goron yr Wyddgrug wedi clywed bod olion gwaed gafodd eu darganfod yng nghartref dyn ar gyhuddiad o lofruddio April Jones yn cyfateb i DNA y ferch bump oed.

Mae Mark Bridger, 47, o Geinws ym Mhowys, wedi gwadu cipio a llofruddio April ddiflannodd ym Machynlleth ar Hydref 1, 2012.

Hefyd mae wedi gwadu gwyrdroi cwrs cyfiawnder drwy gelu ei chorff.

Clywodd y rheithgor fod un siawns mewn biliwn na fyddai'r DNA yn cyfateb.

Dywedodd yr erlynydd Elwen Evans QC fod olion gwaed ar y carped, soffa a ger y lle tân yn nhŷ Mr Bridger yn cyfateb i DNA April.

Mae'r erlyniad wedi honni bod tân wedi ei gynnau i ddinistrio tystiolaeth a bod Mr Bridger wedi glanhau'r tŷ yn drylwyr.

Hefyd maen nhw wedi honni bod olion o DNA April wedi eu darganfod ar drowsus Mr Bridger pan gafodd ei arestio.

Clywodd y rheithgor fod y diffynnydd wedi dweud wrth yr heddlu y byddai'n hoffi gwybod beth yr oedd wedi'i wneud ag April.

'Damwain'

Pan gafodd ei arestio ar Hydref 5 dywedodd wrth yr heddlu: "Rwy'n gwybod am beth mae hyn i gyd.

"Damwain oedd hi. Fe fwriais hi gyda 'nghar. Dwi ddim yn gwybod ble mae hi."

Yn ddiweddarach, dywedodd wrth yr heddlu ei fod wedi bod yn chwilio am April ar droed drwy'r nos am fod ei gar yn y garej.

Mynnodd nad oedd wedi ei chipio a'i fod wedi gwneud ei orau i geisio ei hachub ar ôl gyrru drosti.

Dywedodd wrth blismyn ei fod wedi mynd i banig ac wedi meddwi mwy wrth i'r noson fynd yn ei blaen.

"Dwi ond eisiau gwybod beth wnes i gyda hi," meddai ar y pryd.

"Dwi angen ymddiheuro i'w theulu ... Fyddwn i ddim wedi'i gadael hi. Mae'n berson o gig a gwaed."

Pan aeth yr heddlu i'w gartref i'w arestio roedd y tŷ yn "anghysurus o boeth" ac arogl cryf fod rhywun wedi bod yn glanhau'r celfi ac yn golchi dillad.

Torri ei wallt

Clywodd y rheithgor fod Mr Bridger wedi siarad â gwahanol dystion, gan honni ei fod wedi bod yn chwilio am April drwy'r nos.

Erbyn Hydref 2 roedd wedi torri ei wallt yn fyr ac wedi eillio.

Yn gynharach ddydd Mercher clywodd y llys fod Mr Bridger wedi mynd at ddwy ferch wyth a 10 oed y diwrnod y diflannodd April.

Roedd un yn ffrind i'w ferch ac roedd wedi ei gwahodd draw i'r tŷ i aros ond fe wrthododd hi gan nad oedd yn gwybod am y trefniant o flaen llaw.

Wedi hynny fe yrrodd Mr Bridger oddi yno.

Clywodd y llys am symudiadau'r diffynnydd ym Machynlleth y noson honno.

Mae'r erlyniad wedi honni bod ei gerbyd wedi ei barcio ger stad Bryn-y-gog, ble roedd April yn byw, tua 7:10pm.

'Bag bin'

Ffynhonnell y llun, Police
Disgrifiad o’r llun, Clywodd y llys fod Mark Bridger wedi anfon negeseuon testun at ei gyn gariad y noson y diflannodd April Jones

Clywodd y rheithgor fod dyn wedi gweld Mr Bridger yn gyrru'n ôl i gyfeiriad Ceinws tua 7:20pm a'i fod yn teithio'n gyflym.

Dywedodd yr erlynydd Ms Evans: "I ble'r aeth o? Ble wnaeth o fynd ag April? Mae'n dweud nad yw'n gwybod."

Roedd un tyst helpodd chwilio am April yn dweud iddi weld Mr Bridger yng Ngheinws yn cario'r hyn oedd yn edrych fel bag bin.

"Beth oedd Mark Bridger yn ei wneud yno? Beth oedd yn y bag bin?" gofynnodd Ms Evans.

Dan deimlad

"Yn wir, roedd 90 o blismyn yn rhan o'r gwaith clirio ac archwilio'r ardal honno, a ddaethon nhw o hyd i ddim."

Clywodd y llys fod postmon wedi galw yng nghartref y diffynnydd.

Dywedodd fod Mr Bridger yn ymddangos dan deimlad a fel petai wedi cael sioc a'i fod wedi holi pa fath o gerbyd yr oedd yr heddlu'n chwilio amdano.

Gyrrodd y diffynnydd ei gerbyd i garej Dyfi Autos ym Machynlleth yn ddiweddarach.

Negeseuon

Hefyd clywodd y rheithgor negeseuon testun yr oedd Mr Bridger wedi eu hanfon at ei gyn gariad, Vicky Fenner, ar Hydref 1, 2012.

Roedd wedi dweud wrthi: "Ti oedd fy mywyd ... Ti oedd popeth ... dwi'n dal i dy garu di."

Clywodd y llys ei fod wedi anfon negeseuon Facebook at dair o ferched, gan gynnig cwrdd â dwy ohonyn nhw.

Ynghynt fore Mercher gadawodd pawb yr oriel gyhoeddus cyn i'r rheithgor wylio delweddau oedd ar gyfrifiadur y diffynnydd.

Y rhain oedd y delweddau yr oedd yn eu gwylio ar Fedi 30 y llynedd.

Fe ddiflannodd April Jones ar Hydref 1 wrth chwarae ger ei chartre' ym Machynlleth a dyw ei chorff hi byth wedi'i ddarganfod.

Mae'r achos, a allai bara tan ganol mis Mehefin, yn parhau.

Straeon perthnasol