Costau mawr i gleifion sydd â chanser

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Mae cleifion canser yng Nghymru yn wynebu costau ychwanegol o £640 y mis ar gyfartaledd

Mae dros bedwar o bob pump claf sy'n diodde' o ganser yng Nghymru hefyd yn diodde'n ariannol, yn ôl ymchwil newydd gan elusen ganser Macmillan.

Ar gyfartaledd mae claf yn wynebu costau ychwanegol o £640 y mis, gan gynnwys costau teithio i'r ysbyty am driniaeth a biliau ynni uwch o ganlyniad i'r driniaeth.

Mae'r ymchwil hefyd yn dangos bod dioddefwyr yn gweld gostyngiad yn eu hincwm oherwydd salwch - colled ar gyfartaledd o £310 y mis.

Mae'r elusen yn dweud nad yw'r costau ychwanegol yn gyfartal ar draws y DU, ac mae nhw'n galw am weithredu er mwyn datrys y broblem.

Mae'r ymchwil - ar ran Macmillan gan Brifysgol Bryste - yn dweud bod effaith y costau yn waeth i bobl ddi-waith neu sydd heb blant.

'Pris uchel'

Dywedodd Susan Morris, rheolwr cyffredinol Macmillan yng Nghymru:

"Mae'r ymchwil newydd yma'n dangos bod pris uchel i'w dalu i nifer o gleifion.

"Wrth ystyried y dirwasgiad a thoriadau mewn budd-daliadau, mae cost y clefyd yn taro'n galetach i'r rhai mwyaf bregus.

"Gyda nifer y bobl sy'n byw gyda chanser yng Nghymru yn debyg o ddyblu erbyn 2030 does dim modd anwybyddu'r broblem gynyddol yma.

"Rhaid gweithredu nawr i amddiffyn y rhai sy'n fregus yn ariannol rhag gorfod talu'r bil am eu salwch."

'Croesawu ymrwymiad'

Ym mis Mehefin y llynedd cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei chynllun ar gyfer gwasanaethau canser i gleifion yng Nghymru.

O dan y cynllun, bydd pobl sy'n diodde' effeithiau canser yn cael cynnig cyngor ariannol fel rhan o'r gofal y byddan nhw'n ei gael.

Roedd elusen Macmillan yn croesawu hynny, ac ychwanegodd Ms Morris:

"Rydym yn croesawu ymrwymiad Llywodraeth Cymru i gynnig y cymorth yma. Rydym ni nawr yn galw arnyn nhw i weithio gyda'r byrddau iechyd lleol, llywodraeth leol a'r trydydd sector i droi'r ymrwymiad yma yn realiti i bobl yng Nghymru sy'n byw gyda chanser."

Straeon perthnasol