'Gwerthu partneriaid' ar gyfer priodasau ffug

Cyhoeddwyd
Disgrifiad,
Mae'r Asiantaeth Ffiniau yn dweud eu bod nhw'n cael eu galw i Gymru yn fisol i ymchwilio i briodasau amheus.

Mae dynion a merched yn cael eu gwerthu fel gwŷr a gwragedd i bobl sy'n twyllo i gael fisa er mwyn aros yn y wlad, yn ôl ymchwil gan BBC Cymru.

Roedd gohebydd cudd o raglen Week In Week Out wedi esgus ei bod yn ferch o India a oedd eisiau aros yng Nghymru ond bod ei fisa yn dod i ben.

Cafodd gynnig gŵr o Wlad Tsiec am £3,500 gan grŵp sy'n trefnu priodasau ffug yng Nghaerdydd.

Cafodd hefyd gyngor sut i berswadio Asiantaeth Ffiniau'r DU ei bod wedi bod gyda'i phartner newydd ers dros flwyddyn.

Roedd y criw ffilmio cudd wedi ffilmio grŵp o drefnwyr priodasau ffug wrth iddynt drefnu sesiwn tynnu lluniau o gwmpas Caerdydd, oedd â'r nod o dwyllo swyddogion fod y gohebydd a'i "phartner" wedi bod gyda'i gilydd ers 2011, er mai ond ychydig oriau ynghynt yr oeddynt wedi cwrdd mewn gwirionedd.

Cafodd y gohebydd wersi ar sut i ddweud celwydd ynglŷn â sut yr oeddynt wedi cwrdd, a chafodd gyngor i ysgrifennu a dysgu gwybodaeth am ei dyweddi ffug rhag ofn i rywun ei holi yn y swyddfa gofrestru neu ar ôl y briodas.

Cynnydd

Bob mis mae cofrestrwyr yng Nghymru yn galw ymchwilwyr Asiantaeth Ffiniau'r DU i amharu ar seremoniau yr ystyrir yn rhai amheus.

Yn ôl y ffigurau diweddara', roedd yna dros 1,700 galwad o'r fath ym Mhrydain yn 2011 - ddwywaith cymaint â'r flwyddyn flaenorol.

Mae newidiadau diweddar i reolau mewnfudo wedi ei gwneud yn anoddach i bobl o'r tu allan i Ewrop briodi dinasyddion Prydeinig.

Ond dywed rhai bod hyn wedi arwain at sefyllfa ble mae'n haws i dramorwyr sydd eisiau aros yn y DU briodi dinasyddion Ewropeaidd sydd â hawl i aros yma.

Meddai Mark Rimmer, cadeirydd Cymdeithas y Cofrestrwyr Lleol: "Yn sicr, wrth gwrdd â chydweithwyr o rannau eraill o'r DU, mae'n ymddangos eu bod hwythau'n gweld cynnydd mawr yn nifer y priodasau rhwng tramorwyr a dinasyddion o'r Undeb Ewropeaidd.

Trosedd

Mae'n credu fod priodasau ffug yn broblem sydd ar gynnydd.

"Rwy'n credu ei bod yn deg i ddweud mai dim ond nifer fechan o'r achosion sy'n dod i sylw'r Asiantaeth Ffiniau."

Ar hyn o bryd does dim un drosedd "priodasau ffug" benodol. Er mwyn erlyn unrhyw un, mae'n rhaid i swyddogion allu profi fod nifer o droseddau wedi'u cyflawni, er enghraifft cynllwynio a thwyll.

Yn ôl y Gweinidog Mewnfudo Mark Harper, mae llywodraeth y DU yn ystyried newid hynny.

Dywedodd: "Mae'n rhaid i ni wella'n hymateb i hyn, sicrhau ein bod yn fwy effeithiol, pan fydd cofrestrwyr yn sôn wrthym am achosion mae'n rhaid i ni ddelio â nhw.

"Rydym yn edrych ar ein systemau cuddwybodaeth, rydym yn edrych ar ffyrdd o weithio'n agosach gyda chofrestrwyr ac rydym hefyd yn edrych a oes unrhyw gamau cyfreithiol pellach allwn ni'u cymryd i wneud yr hyn sydd gennym yn barod yn fwy effeithiol."

Week In Week Out, BBC One Wales 10:35pm ddydd Mawrth, 26 Chwefror

Hefyd gan y BBC