Pensiynau newydd yn 'fwy syml'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r cynlluniau ar gyfer un taliad pensiwn gwladol i bawb wedi bod ar y gweill ers tro

Mae disgwyl i lywodraeth San Steffan gyhoeddi newid i'r pensiwn gwladol fydd yn golygu un taliad tebyg i bawb erbyn Ebrill 2017.

Dywed y llywodraeth y bydd y drefn yn symlach na'r drefn bresennol o gredydau treth ychwanegol gan ddibynnu ar incwm.

Y taliad wythnosol fydd £144 gyda chodiadau yn unol â chwyddiant rhwng nawr a 2017.

Y pensiwn gwladol llawn ar hyn o bryd yw £107.45 bob wythnos, ond fe all y swm yna godi i £142.70 gyda chredyd pensiwn.

Newid mwyaf

Mae disgwyl i'r llywodraeth gyhoeddi y bydd y taliad newydd ond yn cael ei dalu i bensiynwyr newydd sy'n cyrraedd oed y pensiwn gwladol ar ôl Ebrill 2017.

Bydd y miliynau o bobl sy'n cymhwyso am bensiwn cyn hynny yn cael eu talu yn ôl y drefn bresennol.

O dan gynlluniau sydd eisoes wedi eu cyhoeddi, bydd yr oed i gymhwyso am y pensiwn gwladol yn codi i 66 i ddynion a menywod erbyn 2020, ac mae cynlluniau i gynyddu'r oed ymhellach i 67 rhwng 2026 a 2028.

Creu un taliad i bawb yng Nghymru, Lloegr a'r Alban fyddai'r newid mwyaf i'r gyfundrefn bensiynau ers degawdau.

Dywed y llywodraeth bod dros 1.5 miliwn o bensiynwyr ddim yn hawlio'r credyd pensiwn sy'n ddyledus iddyn nhw, ac maen nhw'n credu na fyddai hynny'n broblem o dan y drefn newydd o un taliad i bawb.

Y tebygrwydd yw y bydd pobl sy'n hunangyflogedig hefyd yn elwa, gan eu bod nhw'n derbyn pensiwn is ar hyn o bryd.

Tegwch?

Ond mae disgwyl y bydd dadlau am degwch sustem fydd yn golygu na fydd unrhyw wahaniaethu rhwng pensiynwyr tlawd a'r rhai cyfoethog.

Bydd y pensiwn gwladol yn dal i gynyddu yn unol â chyflogau, prisiau neu 2.5%, gan ddibynnu ar ba un yw'r ffigwr uchaf.

Un cyhoeddiad arall sy'n ddisgwyliedig yw y bydd pobl sydd heb dalu Yswiriant Cenedlaethol ers o leia' 10 mlynedd ddim yn gymwys i dderbyn pensiwn gwladol o gwbl. Bydd y rhai sydd wedi talu YC am lai na 35 mlynedd yn derbyn llai o bensiwn - newid o'r trothwy o 30 mlynedd a gyflwynwyd rhai blynyddoedd yn ôl.

Mae disgwyl i'r llywodraeth amlinellu sut y bydd ail bensiwn gwladol yn cael ei gyflwyno er mwyn ychwanegi at y pensiwn gwladol sylfaenol. Ar hyn o bryd, mae rhai pobl yn gallu disgwyl derbyn pensiwn uwch na'r £144 yr wythnos oherwydd cyfuniad o'u pensiwn sylfaenol ac ail bensiwn.