Rhestr anrhydeddau'r Flwyddyn Newydd

Rhestr lawn o'r Cymry neu'r rhai â chysylltiadau â Chymru sydd ar Restr Anrhydeddau'r Flwyddyn Newydd 2013:

Y DREFN YMERODROL BRYDEINIG

KBE:

David John Brailsford CBE. Cyfarwyddwr Perfformio Seiclo Prydain. Am wasanaeth i seiclo ac i Gemau Olympaidd a Pharalympaidd Llundain 2012. Deiniolen / Sir Derby.

CBE:

John Geraint Davies. Am wasanaethau gwirfoddol ac elusenol yng Nghymru. Penarth Bro Morgannwg.

Yr Athro Keith Gordon Harding. Cyfarwyddwr Uned Ymchwil Anafiadau a Chyfarwyddwr Sefydliad TIME, Prifysgol Caerdydd. Am wasanaeth i feddygaeth a gofal iechyd. Caerdydd.

Roger Hugh Williams. Aelod Seneddol Brycheiniog a Maesyfed. Am wasanaeth gwleidyddol a chyhoeddus. Aberhonddu.

OBE:

Rodney Simon Berman. Cyn-arweinydd Cyngor Sir Caerdydd. Am wasanaeth i lywodraeth leol a'r gymuned yng Nghaerdydd. Caerdydd.

David Brace. Cadeirydd Dunraven. Am wasanaeth i fusnes ac i elusennau ym Mhen-y-bont. Pen-y-bont ar Ogwr.

Susan Davies. Pennaeth Ysgol Uwchradd Cynffig Pen-y-Bont ar Ogwr. Am wasanaeth i Addysg. Sir Gaerfyrddin.

Dr Clive Lester Grace. Cyn-Gadeirydd Local Better Regulation Office. Am wasanaeth i fusnes a gwasanaethau gwirfoddol. Y Fenni.

Keith John Griffin. Cerddor. Am wasanaeth i gerddoriaeth yng Nghymru. Caerdydd.

Dr Keith David Griffiths. Cyn-Gyfarwyddwr therapi a Gwyddoniaeth Iechyd, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr. Am wasanaeth i'r Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru. Caernarfon.

Yr Athro Judith Elizabeth Hall. Cadeirydd Cynghrair Gofal Beirniadol a Sefydlydd Mothers of Africa. Am wasanaethau i anesthetig academaidd a gwasanaethau elusennsol yn Africa. Caerdydd.

Edward Augustus Hayward. Gŵr Busnes. Am wasanaeth i fusnes ac elusennau yng Nghymru. Cas-gwent.

Dr Peter Higson. Cyn-Brif Weithredwr Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru. Am wasanaeth i iechyd, addysg a chefnogaeth i gyn-filwyr. Llanrwst.

Susan Maria Jenkins. Pennaeth Ysgol Uwchradd Gatholig Sant Joseph Casnewydd. Am wasanaeth i addysg. Caerdydd.

Olive Newton. Am wasanaeth i faterion cydraddoldeb ac i'r gymuned yng Nghastell-nedd Port Talbot. Pontardawe, Abertawe.

Melvyn Ernest John Nott. Arweinydd Cyngor Sir Pen-y-Bont ar Ogwr. Am wasanaeth i'r gymuned a llywodraeth leol. Sarn, Pen-y-Bont ar Ogwr

Dr Wyn Price. Pennaeth Argyfyngau Llywodraeth Cymru. Am wasanaeth i gynllunio brys yng Nghymru. Pontycymer, Pen-y-Bont ar Ogwr.

Alan Poyner Pritchard. Cyn-Bennaeth Ysgol Uwchradd Cyfarthfa, Merthyr Tudful. Am wasanaeth i addysg. Caerffili.

Eleanor Mary Simmonds MBE. Nofiwr. Am wasanaeth i chwaraeon Paralympaidd. Abertawe.

Yr Athro John David Williams. Cyn athro meddygaeth Prifysgol Caerdydd. Am wasanaethau i gleifion gydag afiechydon arennol. Caerdydd.

Andrew James Worthington MBE. Cadeirydd Pwyllgor Llywio'r Gogledd Orllewin Llundain 2012. Am wasanaeth i Gemau Olympaidd a Pharalympaidd Llundain 2012. Yr Wyddgrug.

MBE:

John Thomas Chamberlain. Am wasanaeth i'r gymuned yng Nghemaes Ynys Môn ac Indonesia. Llansadwrn, Ynys Môn.

Mark Colbourne. Seiclwr. Am wasanaeth i seiclo. Sir Fynwy.

Robert Croft. Cricedwr. Am wasanaeth i griced. Abertawe.

Aled Sion Davies. Athletwr. Am wasanaeth i athletau. Caerdydd.

Gareth Wyn Davies. Cyn-Glerc Cyngor Cymunedol Dyffryn Garw, Pen-y-Bont ar Ogwr. Pen-y-Bont ar Ogwr

Christine Evans-Thomas. Sefydlydd Apêl Bucketful of Hope. Am wasanaeth elusenol i gleifion canser yn ne a gorllewin Cymru. Hwlffordd.

Phillip Gyles Hodge. Swyddog gweinyddol gyda'r DVLA yn Abertawe. Am wasanaeth i leihau twyll trafnidiaeth. Abertawe.

Anthony Hughes. Rheolwr Perfformio Cenedlaethol Chwaraeon Anabledd Cymru. Am wasanaeth i Chwaraeon Paralympaidd a Gemau Olympaidd a Pharalympaidd Llundain 2012. Bro Morgannwg.

Dr Mahdi Mabruk Jibani. Ymgynghorydd yn Ysbyty Gwynedd. Am wasanaeth i feddygaeth. Llanfairpwll.

Jade Jones. Athletwraig. Am wasanaeth i Taekwondo. Y Fflint.

Elaine Owen. Am wasanaeth i blant ag anableddau.Ynys Môn.

Yr Athro Dawood Parker. Rheolwr Gyfarwyddwr Melys Diagnostics. Am wasanaeth i wyddoniaeth a datblygiadau rhyngwladol. Sir Gaerfyrddin.

Justine Anne Pickering. Sefydlydd Tŷ Hapus. Am wasanaeth i bobl gyda Dementia a gwasanaeth elusennol i'r NSPCC. Caerdydd.

Catherine Diane Pickett. Uwch-reolwr trefn lywodraethol ysgolion, Llywodraeth Cymru. Am wasanaeth i ddiogelu plant ysgol. Caerdydd.

Virginia Prifti. Sefydlydd Apêl Lawrence's Roundabout Well. Am wasanaeth elusennau yn y DU a De Affrica. Llanmadog, Abertawe.

Jean Margaret Rowland. Am wasanaeth gwirfoddol i Glwb Anabledd Corfforol ac Abl yng Nghasnewydd. Caerllion, Casnewydd.

Hilda Smith. Am wasanaeth i bobl oedrannus a bregus. Casnewydd.

Anne Christine Thomas. Am wasanaeth i'r gymuned yn ne Cymru. Casnewydd.

Carol Walton. Am wasanaeth i fydwragedd a mamau sy'n bwydo o'r fron. Caerdydd.

Dr Eleanor Williams. Am wasanaeth i ofal iechyd a gwasanaethau elusennol yn ne Cymru a thramor. Abertawe.

Gerald Robert Williams. Ceidwad a thywysydd Yr Ysgwrn, Cartref ei ewythr Hedd Wyn. Trawsfynydd.

John James Williams. Am wasanaeth i rygbi ac elusenau. Pen-y-bont ar Ogwr.

Terry Lynn Williams. Pennaeth Ysgol Gynradd Litchard, Pen-y-Bont ar Ogwr. Y Bont-faen.

Evelyn Ann Winfield. Cyn-Arweinydd Cyngor Cymunedol Cwmbrân. Am wasanaeth i lywodraeth leol a'r gymuned yng Nghwmbrân. Cwmbrân.

Dr David George Edwin Wood. Am wasanaeth i addysg a hyfforddiant ac i'r gymuned yng ngogledd Cymru. Bae Colwyn.

BEM:

Donald Leslie Baker. Am wasanaeth i'r Gwasanaeth Carchardai a gwaith gwirfoddol i'r rhai gydag anawsterau gweld. Caerdydd.

David Arthur Cargill. Am wasanaeth i'r gymuned yn Radyr a Threforgan. Caerdydd.

Ian Clough. Am wasanaeth i'r gymuned yn Kiagware, Kenya a Coity yn ne Cymru. Pen-y-bont ar Ogwr.

Margaret Winifred Davies. Am wasanaeth i gerddoriaeth a'r gymuned. Y Fenni.

Peter England. Am wasanaeth i'r gymuned yn Y Trallwng. Y Trallwng.

Mark Ellis Grinnall. Am wasanaeth gwirfoddol drwy Paul's Place. Gwndy, Sir Fynwy.

Grenville Ham. Rheolwr Datblygu Prosiect Y Cymoedd Gwyrdd. Am wasanaeth i ynni adnewyddol yng Nghymru. Powys.

Carole Jean Hillman. Am wasanaeth gwirfoddol i Ambiwlans Sant Ioan a'r gymuned yng Ngwent.

Frederick Hobbs. Am wasanaeth i'r gymuned ym Mhrestatyn. Prestatyn.

Denise Kelly. Cyn-Uwch Gynorthwy-ydd Dysgu Ysgol Fabanod Bodnant, Prestatyn. Am wasanaeth i addysg yn Sir Ddinbych. Prestatyn.

Eileen Price. Am wasanaeth i'r gymuned yn Nyffryn Garw, Pen-y-Bont ar Ogwr. Pen-y-Bont ar Ogwr

George Alan Prosper. Am wasanaeth i'r gymuned yn Llysfaen, Caerdydd. Caerdydd.

Sheila Roberts. Am wasanaeth i'r gymuned ym Mwcle, Sir Y Fflint. Yr Wyddgrug.

Wendy Bartlett White. Am wasanaeth i bêl-rwyd yng Nghymru. Caerdydd.

Shirley Williams. Am wasanaeth i gerddoriaeth, y gymuned yng ngorllewin Cymru ac i elusennau. Hwlffordd.

Eileen Younghusband. Am wasanaeth i ddysgu gydol oes yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg. Penarth, Bro Morgannwg.

MEDAL Y FRENHINES I'R HEDDLU

QPM

Jackie Roberts. Prif Gwnstabl Dros Dro Heddlu Dyfed Powys

Peter Vaughan. Prif Gwnstabl Heddlu De Cymru

MEDAL Y FRENHINES I'R GWASANAETH AMBIWLANS

QAM

Michael Collins. Cyfarwyddwr cynorthwyol Datblygu'r Gweithle gyda Gwasanaeth Ambiwlans Cymru.

Straeon perthnasol