Gorchymyn gwasgaru ar ben ym Mangor

Cyhoeddwyd

Fe ddaw cynllun dadleuol oedd i fod i fynd i'r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol gan bobl ifanc ar strydoedd canol dinas Bangor i ben gydag oedolion yn unig yn derbyn y gorchymyn gwasgaru.

Pan gychwynnodd y cynllun ym mis Mehefin y son oedd mai targedu'r rhai dan 16 oed oedd y bwriad.

Ond dywed yr heddlu nad plant a phobl ifanc oedd y targed ac o fewn y chwe mis 61 o orchmynion a gyhoeddwyd i oedolion.

Mae swyddogion yn dweud iddo fod yn llwyddiant a bod achosion o droseddau ac ymddygiad gwrthgymdeithasol wedi gostwng.

Er bod swyddogion yn dweud ei fod yn llwyddiant dydi'r cynllun ddim yn cael ei adnewyddu ar ôl dod i ben ddydd Mawrth.

Ond mae'r heddlu yn dweud y gall fod yn opsiwn yn y dyfodol.

Gelyniaethu

Cafodd y gorchymyn ei gyflwyno i daclo ymddygiad gwrthgymdeithasol yn y ddinas, i geisio atal grwpiau mawr o bobl yn ymgasglu i yfed neu i boenydio'r cyhoedd.

Ond cafodd y cynllun ei feirniadu gan Gomisiynydd Plant Cymru Keith Towler ac ymgyrchwyr hawliau sifil.

Roedden nhw'n bryderus bod plant yn cael eu targedu.

Roedd y gwaharddiad yn gallu effeithio ar unrhyw un o dan 16 oed sydd ddim yng nghwmni oedolyn ar ôl 9pm yng nghanol y ddinas.

Ond dywedodd Mr Towler bod hyn yn eu gelyniaethu.

Dywedodd yr heddlu na chafodd yr un person dan 16 oed orchymyn.

"Y bwriad oedd gwella bywydau'r rhai sy'n byw yn y gymuned leol ac ymwelwyr y ddinas," meddai'r Uwch-arolygydd Peter Newton.

"Mae 'na amrywiaeth o unigolion sydd wedi derbyn gorchymyn yn ystod y chwe mis am amrywiaeth o bethau, o yfed ar y stryd, i ymddwyn yn anghymdeithasol.

"Dwi'n falch nad oedd rhaid i ni fynd a neb dan 16 oed yn ôl adref at eu rhieni."

Diogelwch

Ychwanegodd bod troseddau yn y ddinas wedi gostwng bron i 30% ac ymddygiad gwrthgymdeithasol bron i 25% yn ystod y chwe mis diwethaf.

Dywedodd y Cynghorydd Gwynfor Edwards, sy'n cynrychioli canol y ddinas, bod y gostyngiad mewn trosedd o ganlyniad i fwy o swyddogion heddlu cynorthwyol ar ddyletswydd a'r gorchmynion.

"Roedd y ffaith bod 'na gyfeiriad at rai dan 16 yn fwy o ran eu diogelwch na dim arall," meddai.

"Mae person ifanc yn fwy tebygol o fod yn ddioddefwr trosedd.

"Dydi rhywun 16 oed allan yng nghanol y ddinas ar nos Wener neu nos Sadwrn ddim yn saff."

Ychwanegodd y gallai pwrpas y gorchymyn fod wedi ei gyfathrebu'n well gan yr heddlu a'r cyfryngau.

Fe ddywedodd John Wyn Williams, aelod o Gyngor Gwynedd sydd â chyfrifoldeb am ddiogelwch cymunedol mai Gwynedd ydi un o'r ardaloedd mwya' diogel yng Nghymru a Lloegr.

"Mae'n bleser gweld bod y ffigyrau ar gyfer y chwe mis diwethaf yn dangos gostyngiad sylweddol mewn achosion o ymddygiad gwrthgymdeithasol o fewn ardal y gorchymyn o'i gymharu â'r un cyfnod y llynedd."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol