Pryderon am ofal iechyd meddwl

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd cyfarwyddwr Gofal Ewan Hilton bod rhai yn disgwyl yn rhy hir am gymorth

Mae'r elusen iechyd meddwl Gofal yn galw am welliannau i agweddau meddygon teulu a gweithwyr iechyd i drafferthion iechyd meddwl yng Nghymru.

Mae astudiaeth o dros 1,000 o bobl a dderbyniodd gymorth gyda'u hiechyd meddwl yn awgrymu bod problemau gydag amseroedd aros ac effeithiolrwydd triniaethau.

Dywedodd bron hanner y bobl a holwyd bod eu triniaeth ond wedi bod yn rhannol effeithiol neu heb fod o gymorth o gwbl.

Dywedodd Llywodraeth Cymru bod ganddi gynlluniau i ddatrys y materion a godwyd.

Roedd arolwg o 1,083 o bobl ar draws Cymru yn cynnwys cwestiynau am ymateb meddygon teulu pan oedd pobl yn gofyn am gymorth, pa mor hir y bu'n rhaid aros am driniaeth a pha driniaeth a gafwyd.

Pryderus

Ymhlith y canlyniadau, dywedodd y bobl a holwyd:

  • Cafodd 62.8% bresgripsiwn am feddyginiaeth, ac fe gafodd 34.8% gyngor a gwybodaeth;
  • Bu 62% yn disgwyl am fwy na mis i gael asesiad cyflawn gan eu meddyg teulu, a bu'n rhaid i 37% ddisgwyl am fwy na thri mis;
  • Bu'n rhaid i un o bob pedwar ddisgwyl am fwy na thri mis i gael mynediad at wasanaethau cefnogol eraill;
  • Dywedodd bron hanner bod y driniaeth ond wedi bod yn rhannol effeithiol neu heb fod o gymorth o gwbl;
  • Dywedodd 3 o bob 10 nad oedd eu cyflwr wedi gwella o gwbl o ganlyniad i'r driniaeth a gafwyd.

Dywedodd cyfarwyddwr Gofal, Ewan Hilton, bod rhai o'r canlyniadau yn bryderus, ond nad oedd wedi ei synnu oherwydd yr ymateb y mae'n ei dderbyn gan ddefnyddwyr y gwasanaethau.

"Pan mae ymyrraeth yn digwydd o fewn pedair wythnos, rydym yn gweld iechyd meddwl pobl yn gwella," meddai.

"Rwy'n credu mai'r hyn y mae'r arolwg yn ei ddweud wrthym yw bod angen gwell agwedd meddygon teulu a bod angen gwella amseroedd aros."

Ychwanegodd ei fod yn gobeithio y byddai gweithredu a deddfwriaeth gan Lywodraeth Cymru yn gwella gwasanaethau, a'i fod yn gobeithio gweld mwy o welliannau a llai o bryderon y flwyddyn nesaf.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru eu bod wedi amlinellu strategaeth 'Law yn Llaw at Iechyd Meddwl' a fydd yn cael ei chyflawni gan bartneriaethau rhwng byrddau iechyd, awdurdodau lleol, y sector gwirfoddol, defnyddwyr gwasanaethau, gofalwyr a theuluoedd.

"Fel rhan o'r strategaeth," meddai, "bydd rhaglen lwyddiannus cymorth cyntaf iechyd meddwl yn parhau i gynorthwyo pobl i adnabod yr arwyddion cyntaf o bobl sydd â thrafferthion iechyd meddwl."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol