Strategaeth i gryfhau gwasanaethau yn yr iaith Gymraeg

Cyhoeddwyd

Bydd strategaeth newydd fydd yn cryfhau gwasanaethau yn yr iaith Gymraeg i ddiwallu anghenion gofal siaradwyr Cymraeg, eu teuluoedd a'u gofalwyr yn cael ei lansio ddydd Mercher.

Fe fydd Gwenda Thomas, y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol, a Lesley Griffiths, y Gweinidog Iechyd, yn ymweld ag Ysbyty Cwm Cynon, Aberpennar i lansio'r strategaeth.

Y nod yw anelu at wella ansawdd y gofal a phrofiad pobl o dderbyn gofal yn yr iaith Gymraeg yn y gwasanaethau rheng flaen.

Dywedodd Gwenda Thomas mai dim ond trwy gyfrwng y Gymraeg y gall llawer o siaradwyr Cymraeg fynegi eu hanghenion gofal yn effeithiol.

'Materion emosiynol'

Ychwanegodd: "Er enghraifft, yn aml bydd pobl sy'n dioddef o ddementia a phobl â strôc yn colli gafael ar eu hail iaith.

"Yn aml bydd plant o dan bump oed ond yn gallu siarad yn eu mamiaith.

"Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i gryfhau gwasanaethau iechyd a gwasanaethau cymdeithasol yn yr iaith Gymraeg.

"Nod y fframwaith yw gwella ansawdd y gofal drwy sicrhau bod y rhai sy'n darparu gwasanaethau yn cydnabod mai eu cyfrifoldeb nhw yw ymateb i anghenion neu ddymuniad pobl i dderbyn gofal drwy gyfrwng y Gymraeg."

Dywedodd y Gweinidog Iechyd fod Llywodraeth Cymru am wneud yn siŵr fod defnyddwyr a'u teuluoedd yn teimlo y gallant ddefnyddio'r Gymraeg wrth gael eu hasesu ac wrth dderbyn triniaeth neu ofal.

Ychwanegodd: "Mae pawb yn teimlo'n hapusach i drafod eu hiechyd personol a materion emosiynol yn eu mamiaith.

"Mae'r fframwaith hwn yn gam pwysig a fydd yn gwella nid yn unig les corfforol a meddyliol siaradwyr Cymraeg y mae angen gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol arnynt, ond hefyd eu lles emosiynol."

Straeon perthnasol