BBC Cymru Fyw

Pryder am wasanaethau plant Castell-nedd Port Talbot

Published
image captionMae'r cyngor yn dweud bod rhywfaint o welliannau wedi bod i'r gwasanaethau
Mae Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru yn parhau i boeni am wasanaethau cymdeithasol i blant yn ardal Castell-nedd Port Talbot.
Dydi'r gwelliannau oedd eu hangen ddim wedi'u cyflawni yn ôl Prif Weithredwr yr Arolygiaeth, Imelda Richardson.
Mae hi'n dweud y bydd ymweliadau'n digwydd bob tri mis.
Mae Cyngor Castell-nedd Port Talbot yn dweud eu bod yn derbyn y casgliadau, ac yn addo ymateb i geisio gwella'r sefyllfa.
Dyma drydydd adroddiad Ms Richardson o fewn dwy flynedd i'r gwasanaethau yn y sir.
Mewn datganiad dywedodd ei bod yn "pryderu am y diffyg cynnydd, er gwaethaf ymroddiad a gwaith called y staff rheng flaen, wrth fynd i'r afael â'r problemau sylweddol yr ydym wedi eu nodi yn y gwasanaethau cymdeithasol i blant yng Nghastell-nedd Port Talbot yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf.

Ymweliadau cyson

"Rwyf wedi cyfarfod â'r Prif Weithredwr ac mae'n deall bod angen newid sylweddol ym mherfformiad y gwasanaethau cymdeithasol i blant a bod angen iddo sicrhau bod yr holl gamau angenrheidiol yn cael eu cymryd i wella'r gwasanaethau hyn yn gyflym iawn.
"Rydym wedi cytuno ar dargedau gwella a bydd AGGCC yn cynnal ymweliadau bob tri mis i fonitro perfformiad a chynnydd o ran eu cyflawni.
"Mae pryder difrifol yn codi pan fo difrifoldeb, amledd a chysondeb problemau yn fwy nag y gellir ymdopi â hwy drwy'r dulliau gweithio arferol."
Ymhlith y meysydd y mae ganddyn nhw bryderon difrifol y mae:
  • methiant aml i fodloni'r gofynion statudol;
  • methiant o ran diogelu pobl sy'n agored i niwed rhag niwed posibl;
  • tanberfformio'n gyson ar ddangosyddion allweddol;
ac ym meysydd staffio a rheoli:
  • diffyg staff addas mewn swyddi allweddol;
  • diffyg canllawiau a rheoli ansawdd effeithiol.
Mewn ymateb pellach dywedodd y cyngor sir bod diogelu plant wedi bod yn flaenoriaeth iddyn nhw.
"Fel mae'n nodi yn yr adroddiad, mae'r cyngor wedi gwneud peth cynnydd yn y 12 mis diwethaf ond mae 'na lawer i'w wneud o hyd," meddai'r Alun Thomas, arweinydd y Cyngor.
"O ganlyniad dwi'n sefydlu trefniadau trawsbleidiol i gynnig cefnogaeth i'r rhaglen."
Ychwanegodd Steve Phillips, Prif Weithredwr y Cyngor, eu bod yn derbyn bod angen gwneud mwy.
"Fe fyddwn ni'n gweithio gyda'r arolygiaeth ac eraill i wneud yn siŵr ein bod yn ateb y targedau a symud y gwasanaeth ymlaen."