Fferm wynt 'fwya'r byd': Ymgynghoriad cyhoeddus

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, BBC news grab

Mae'r cyntaf o nifer o ymgynghoriadau cyhoeddus i drafod cynllun fferm wynt oddi ar arfordir Ynys Môn, yr un fwya' yn y byd, wedi ei gynnal.

Roedd yn Neuadd Goffa Amlwch rhwng 11am a 7pm ddydd Gwener.

Cyflwynodd Celtic Array eu cynllun cychwynnol ar gyfer Fferm Wynt Rhiannon i Arolygiaeth Gynllunio'r llywodraeth yn gynharach eleni.

Byddai gan y fferm rhwng 147 a 440 o dyrbinau ac yn cynhyrchu hyd at 2.2 GW o ynni, sef y fwyaf yn y byd o ran cynnyrch ynni.

Ar ei agosaf, byddai'r fferm wynt 19 km o arfordir Ynys Môn a 34km o Ynys Manaw, ac fe fyddai'n cael ei chysylltu gyda'r tir mawr a'r Grid Cenedlaethol ar Ynys Môn.

Ymgynghoriad

Ffynhonnell y llun, Celtic Array

Cyn i'r cynllun gael mynd yn ei flaen, mae angen i'r Arolygiaeth Gynllunio gymeradwyo'r cynllun a bydd angen sêl bendith Llywodraeth Cymru ar gyfer rhai o'r elfennau.

Bydd angen i Gyngor Sir Ynys Môn gymeradwyo gosod yr offer ar y tir.

Mae BBC Cymru ar ddeall nad oes unrhyw benderfyniad ariannol wedi ei wneud hyd yn hyn ac nad oes unrhyw gais cynllunio wedi cael ei gyflwyno.

Mae'r rhan hon o Fôr Iwerddon yn un o 12 safle yn y DU allai weld fferm wynt yn cael ei chodi yn y môr dros y degawd nesaf.

Y disgwyl yw y bydd y cwmni - sy'n fenter ar y cyd rhwng Centrica a Dong Energy - yn cyflwyno cynlluniau manwl erbyn diwedd 2013 gyda'r nod o gychwyn y gwaith yn 2017.

Effeithiau posibl

Adroddiad Cwmpasu sydd wedi ei gyflwyno i'r Arolygiaeth Gynllunio i gael eu barn ynghylch yr effeithiau posibl y dylid rhoi sylw iddynt yn yr Asesiad o'r Effaith Amgylcheddol, a fydd yn rhan allweddol o'r cais.

Mae gan yr Arolygiaeth Gynllunio ddyletswydd i ymgynghori'n eang gyda chyrff statudol cyn gwneud penderfyniad.

Does dim penderfyniad pendant wedi ei wneud am leoliad y seilwaith ar y tir eto, megis lleoliad yr is-orsaf a llwybr(au) y ceblau ar y tir.

Mae Celtic Array yn cynnal trafodaethau gyda'r Grid Cenedlaethol ynghylch pwyntiau cysylltu posibl i'r rhwydwaith trosglwyddo trydan presennol yn y DU ar dir mawr y DU, a disgwylir y bydd y cysylltiad yn cael ei leoli ar Ynys Môn.

Bydd y seilwaith ar y tir yn destun gweithgarwch ymgynghori cyhoeddus a chais cynllunio i Gyngor Sir Ynys Môn.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol