Anghyfartaledd cyflogau yn is yng Nghymru

Airbus Image copyright Getty Images
Image caption Astudiaeth: Gweithwyr at gyfartaledd yn ennill 62% yn fwy yn 2011 nag yr oedden nhw yn 1986.

Mae'r bwlch rhwng y cyflogau mwyaf a lleiaf yng Nghymru yn llai nag yng ngweddill Prydain, yn ôl ffigyrau gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Mae'r rheiny sy'n ennill fwyaf yn ennill saith gwaith cymaint o gyflog â phobl sydd ar y cyflogau isaf, o'i gymharu â deg gwaith cymaint ar gyfartaledd trwy Brydain.

Mae'r 1% sy'n ennill fwyaf yng Nghymru yn cael cyflog o £41.20 yr awr ar gyfartaledd.

Mae'r cyflog hwn yn saith gwaith yn fwy na chyflog y rheiny sy'n ennill y lleiaf yng Nghymru (£5.91 yr awr).

Mae'r bwlch rhwng y ddau begwn wedi lleihau er 1998 pan oedd y rheiny gyda'r cyflogau uchaf yn ennill naw gwaith yn fwy na'r rheiny oedd yn ennill y lleiaf.

Gweinyddion

Mae'r Swyddfa Ystadegau Gwladol wedi dadansoddi cyflogau yn y DU yn ystod y 25 mlynedd diwethaf.

Canfu'r astudiaeth fod gweithwyr at gyfartaledd yn ennill 62% yn fwy yn 2011 nag yr oeddent yn 1986.

Roedd gweithiwr llawn amser yn y DU, ar gyfartaledd, yn ennill tua £12.62 yr awr (heb gynnwys oriau ychwanegol) ym mis Ebrill 2011.

Mae hwn yn gynnydd o 226% er 1986 pan oedd y cyflog cyfartalog yn £3.87 yr awr.

Mae gan Gymru lai o bobl yn ennill cyflogau uchel na rhannau eraill y DU.

Gallai hyn esbonio'r bwlch llai rhwng y rheiny sy'n ennill fwyaf a'r rheiny sy'n ennill lleiaf.

Nid yw'r astudiaeth yn cynnwys gweithwyr hunangyflogedig.

Y swyddi sy'n ennill fwyaf yn y DU yw peilotiaid awyrennau a pheirianyddion awyrennau (£44.49 yr awr).

Y swyddi sy'n ennill lleiaf yw gweinyddion a gweinyddesau a phobl sy'n gweithio mewn tafarndai (£6.25 yr awr).

Yn ôl Y Swyddfa Ystadegau Gwladol mae'r swyddi sy'n talu lleiaf yn cynnwys niferoedd uwch o bobl ifanc

Cymhareb gyflog yr awr rhwng y rheiny sy'n ennill fwyaf a'r rheiny sy'n ennill lleiaf
Gwlad/ardal 1998 2011
Llundain 17 16.2
De Ddwyrain Lloegr 11.4 9.6
Yr Alban 10 9.1
Dwyrain Lloegr 10 8.6
Gogledd Iwerddon 8.6 8.2
Dwyrain Canolbarth Lloegr 9.2 8.1
Gorllewin Canolbarth Lloegr 9.9 8.1
Gogledd Orllewin Lloegr 10.4 8
Swydd Efrog a Humberside 9.2 7.8
Gogledd Ddwyrain Lloegr 9.5 7.6
Cymru 9.1 7

Straeon perthnasol