BBC Cymru Fyw

Anghyfartaledd cyflogau yn is yng Nghymru

Published
image copyrightGetty Images
image captionAstudiaeth: Gweithwyr at gyfartaledd yn ennill 62% yn fwy yn 2011 nag yr oedden nhw yn 1986.
Mae'r bwlch rhwng y cyflogau mwyaf a lleiaf yng Nghymru yn llai nag yng ngweddill Prydain, yn ôl ffigyrau gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.
Mae'r rheiny sy'n ennill fwyaf yn ennill saith gwaith cymaint o gyflog â phobl sydd ar y cyflogau isaf, o'i gymharu â deg gwaith cymaint ar gyfartaledd trwy Brydain.
Mae'r 1% sy'n ennill fwyaf yng Nghymru yn cael cyflog o £41.20 yr awr ar gyfartaledd.
Mae'r cyflog hwn yn saith gwaith yn fwy na chyflog y rheiny sy'n ennill y lleiaf yng Nghymru (£5.91 yr awr).
Mae'r bwlch rhwng y ddau begwn wedi lleihau er 1998 pan oedd y rheiny gyda'r cyflogau uchaf yn ennill naw gwaith yn fwy na'r rheiny oedd yn ennill y lleiaf.
Gweinyddion
Mae'r Swyddfa Ystadegau Gwladol wedi dadansoddi cyflogau yn y DU yn ystod y 25 mlynedd diwethaf.
Canfu'r astudiaeth fod gweithwyr at gyfartaledd yn ennill 62% yn fwy yn 2011 nag yr oeddent yn 1986.
Roedd gweithiwr llawn amser yn y DU, ar gyfartaledd, yn ennill tua £12.62 yr awr (heb gynnwys oriau ychwanegol) ym mis Ebrill 2011.
Mae hwn yn gynnydd o 226% er 1986 pan oedd y cyflog cyfartalog yn £3.87 yr awr.
Mae gan Gymru lai o bobl yn ennill cyflogau uchel na rhannau eraill y DU.
Gallai hyn esbonio'r bwlch llai rhwng y rheiny sy'n ennill fwyaf a'r rheiny sy'n ennill lleiaf.
Nid yw'r astudiaeth yn cynnwys gweithwyr hunangyflogedig.
Y swyddi sy'n ennill fwyaf yn y DU yw peilotiaid awyrennau a pheirianyddion awyrennau (£44.49 yr awr).
Y swyddi sy'n ennill lleiaf yw gweinyddion a gweinyddesau a phobl sy'n gweithio mewn tafarndai (£6.25 yr awr).
Yn ôl Y Swyddfa Ystadegau Gwladol mae'r swyddi sy'n talu lleiaf yn cynnwys niferoedd uwch o bobl ifanc

Straeon perthnasol

  • Gweithwyr Cyngor Abertawe i gael codiad cyflog