Gwell gofal i geiswyr lloches ifanc all fod wedi eu masnachu?

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Bydd y cynadleddwyr yn edrych ar ffyrdd ymarferol o helpu i amddiffyn plant yn y system loches

Gwella'r gofal a'r amddiffyniad sy'n cael eu rhoi i geiswyr lloches ifanc a phlant sy'n cael eu hamau o fod wedi eu masnachu yng Nghymru fydd yn mynd a sylw arbenigwyr yng Nghaerdydd ddydd Mercher.

Mae'r arbenigwyr wedi dod at ei gilydd ar gyfer cynhadledd a drefnwyd gan Gyngor Ffoaduriaid Cymru a Phlant yng Nghymru.

Mae plant o fewn y broses loches yn wynebu, nid yn unig ddryswch a phenbleth oherwydd cymhlethdod y system loches, ond hefyd rhwystrau i gynhwysiad cymdeithasol.

Dywed y trefnwyr y gall y rhain gynnwys anawsterau ieithyddol, teimladau ynysig a thrawma cyn ac ar ôl ffoi.

Mae rhagdybiaethau diwylliannol a sefydliadol, ffobia lloches, hiliaeth, llety amhriodol a risgiau ecsbloetio a diogelu posib yn sgil arferion diwylliannol neu sefydliadol 'derbyniol' sy'n trin plant sy'n ceisio lloches hefyd yn broblemau.

Arferion

Bydd y cynadleddwyr yn edrych ar ffyrdd ymarferol o helpu i amddiffyn plant yn y system loches ac enghreifftiau o arfer gwirioneddol lwyddiannus o bob rhan o'r Deyrnas Unedig.

"Rydym wrth ein bodd yn cynnal y gynhadledd hon mewn partneriaeth â Plant yng Nghymru," meddai Mike Lewis, Prif Weithredwr, Cyngor Ffoaduriaid Cymru.

"Mae Cyngor Ffoaduriaid Cymru yn eithriadol o ymwybodol o sut mae pryderon ynghylch statws mewnfudo neu arferion diwylliannol yn aml yn golygu y bydd y plant yr ydym ni'n gweithio gyda nhw yn parhau heb eu gweld, heb eu clywed ac yn guddiedig y tu allan i systemau amddiffynnol cymdeithas, ac mewn perygl o ddioddef niwed sylweddol.

"Mae'r rhaglen yn darparu rhywbeth i bawb, beth bynnag yw eu lefel bresennol o wybodaeth neu arbenigedd, a bydd croeso cynnes i bob cyfranogwr - rwy'n edrych ymlaen at gwrdd â chi i gyd."

'Diogelwch'

Dywedodd Sean O'Neill, cyfarwyddwr polisi Plant yng Nghymru, bod y gynhadledd yn gyfle i gyfranogwyr ddeall mwy am y sialensiau amddiffyn plant a rheoli'r ffiniau.

"Dylid gweld plant a phobl ifanc sy'n ceisio lloches fel plant yn gyntaf, a mudwyr yn ail, a dylent fedru hawlio'r un lefel o gefnogaeth ac amddiffyniad ag y byddem am ei darparu i unrhyw blentyn arall yng Nghymru.

"Mae angen ymateb amlasiantaeth i gadw plant sy'n ceisio lloches yn ddiogel rhag niwed a dylid gweld hynny fel un o'n blaenoriaethau canolog.

"Nod y digwyddiad hwn yw helpu i hwyluso deialog pellach a rhannu gwybodaeth arbenigol am sut gallwn ni wella ein hymateb i'r rhai mwyaf agored i niwed."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol