BBC Cymru Fyw

Y Cardi Bach yn dal i fynd dros y gaeaf

Published
image copyright(C) British Broadcasting Corporation
image captionFe gafodd y gwasanaeth ei lansio am y tro cyntaf yn 2004
Eleni, am y tro cyntaf, bydd bws y Cardi Bach yng Ngheredigion yn darparu gwasanaeth trwy'r flwyddyn gyfan.
Dechreuodd amserlen y gaeaf ar Dachwedd 1 a bydd y bws yn rhedeg ar ddydd Llun, dydd Iau a dydd Sadwrn.
Dechreuodd gwasanaeth newydd y Cardi Bach ar Orffennaf 16 eleni, gan deithio chwe diwrnod yr wythnos dros yr haf.
Defnyddiodd 1,748 o bobl y bws yn y cyfnod hyd at Medi 30, 2012.

'Ardal gasglu'

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Ceredigion: "Mae'n boblogaidd iawn gyda thrigolion lleol sydd heb wasanaeth bws rheolaidd, yn ogystal â thwristiaid a cherddwyr."
Mae'r bws yn teithio ar hyd llwybr rheolaidd rhwng Aberteifi a Cheinewydd, ond gall hefyd gasglu pobl o leoliadau eraill o fewn 'ardal gasglu' benodedig drwy drefnu o flaen llaw.
Cymdeithas Cludiant Gwledig y Preseli sy'n gyfrifol am y gwasanaeth.
Yn ystod yr haf honnodd nifer o deithwyr eu bod wedi methu defnyddio bws y Cardi Bach am nad oedd digon o le arno.
Mae'n debyg fod nifer o deithwyr wedi cael eu gwrthod am fod y bws 15 sedd yn llawn.
Galwodd pobl leol ar Gyngor Ceredigion i ddarparu bws mwy o faint ar gyfer tymor yr haf.
Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Ceredigion fod yr awdurdod lleol wedi gorfod defnyddio bws sy'n llai o faint oherwydd amodau'r grant Ewropeaidd.
Ar y pryd, dywedodd y cyngor fod y gwasanaeth yn casglu teithwyr o'u cartrefi neu fan cyfleus arall o fewn ardal benodol.
"Felly oherwydd ffyrdd cul bu'n rhaid prynu bws 15 sedd yn hytrach na defnyddio bws 19 sedd a oedd yn cael ei ddefnyddio yn y gorffenol," ychwanegodd.
Cyllidwyd y prosiect drwy Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007-2013 a ariannir gan Lywodraeth Cymru a'r Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig. Derbyniwyd arian pellach hefyd oddi wrth TraCC a Chyngor Cefn Gwlad Cymru.
Lansiwyd y gwasanaeth yn gyntaf yn 2004 i gysylltu pentrefi ar hyd arfordir de Ceredigion rhwng y Cei Newydd ac Aberteifi, cyn iddo ddod i ben yn 2006 oherwydd trafferthion ariannol.
Ond cafodd ei gyflwyno bob haf ers hynny tan 2011, pan gafodd Cyngor Ceredigion gyllid gan Gynllun Datblygu Gwledig yr Undeb Ewropeaidd i weithredu'r gwasanaeth bws trwy gydol y flwyddyn.

Straeon perthnasol

  • Ailfeddwl?