Cyngor Gwynedd am i Fwrdd Iechyd oedi cyn cyflwyno newidiadau

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr Image copyright Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Image caption Mae'r bwrdd wedi bod yn ymgynghori efo'r cyhoedd ers wythnosau

Mae disgwyl i Gabinet Cyngor Gwynedd alw ar Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr i oedi cyn gweithredu newidiadau i'r gwasanaeth iechyd yn y sir.

Mae'r Cyngor yn poeni y bydd cost ychwanegol yn syrthio ar yr adran Gwasanaethau Cymdeithasol os na fydd y Bwrdd iechyd wedi llunio cynllun busnes effeithiol.

Daeth ymgynghoriad Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr ar newidiadau i'r gwasanaeth gofal yn y gogledd i ben ddydd Sul.

Ymhlith yr argymhellion mwya' dadleuol yw'r un i gau Ysbyty Blaenau Ffestiniog ac Ysbyty'r Fflint a chau unedau mân anafiadau ym Mae Colwyn, Yr Wyddgrug, Y Waun, Llangollen a Rhuthun.

Dros yr wythnosau diwethaf mae'r bwrdd wedi cynnal cyfres o gyfarfodydd cyhoeddus ar draws y gogledd i drafod eu dogfen "Mae Gofal Iechyd yng Ngogledd Cymru yn Newid".

Bwriad y bwrdd yw gallu cynnig mwy o wasanaethau yn y cartref fel bod pobl yn gallu aros yn eu cymuned.

Ond pryder Cyngor Gwynedd ydi y byddai hynny yn arwain at gostau ychwanegol i'r gwasanaeth cymdeithasol.

Maen nhw'n galw ar y bwrdd i beidio gweithredu dim byd nes bydd cynllun busnes manwl yn ei le a bod y cynllun yn cynnwys cost y trefniant newydd ac addewid mai'r bwrdd iechyd fydd yn ysgwyddo'r gost.

'Pwysau ariannol'

"Rydan ni'n gweld bod pwysau ariannol ar y bwrdd a bod rhaid newid ac ailedrych ar wasanaethau," meddai Hywel Wyn Williams, sydd â chyfrifoldeb am iechyd a gwasanaethau cymdeithasol ar fwrdd rheoli Cyngor Gwynedd.

"Ond y pryder ydi nad oes 'na gynllun busnes yn yr adroddiad i edrych arnyn nhw, dim ond rhyw grybwyll yma ac acw.

"Mae 'na bryder mawr am wasanaethau drwy Wynedd i gyd.

"Mae 'na bwysau ariannol ar lywodraeth leol hefyd a dydan ni ddim am gymryd cyfrifoldeb a'r pwysau ariannol ychwanegol."

Dywedodd fod angen trafodaeth bellach gyda'r bwrdd.

"Mae angen cydweithio gyda'r bwrdd i weld beth ellir ei wneud a chynnal llawer mwy o drafodaethau," meddai.

"Mae angen eglurdeb ar bwy sy'n cymryd y cyfrifoldeb.

"Rhaid cofio mai ymgynghoriad oedd hwn ac mai penderfyniad y bwrdd fydd y newidiadau yn y pendraw."

Dywedodd llefarydd ar ran y bwrdd bod trafodaethau eisoes wedi digwydd gyda swyddogion Llywodraeth Cymru am arian cyfalaf ar gyfer unrhyw newidiadau allai ddigwydd yn dilyn y broses ymgynghori.

Pwysleisiodd nad oes dim yn yr argymhellion sy'n newid cyfrifoldeb y bwrdd am ariannu gofal iechyd.

"Fe fyddwn ni'n parhau i ysgwyddo cyfrifoldeb ariannol ar gyfer pob claf sydd eisiau gofal yn y tymor byr neu'r tymor hir," ychwanegodd.

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.