Cyhoeddi enw ac aelodau'r corff amgylcheddol newydd

Bannau Brycheiniog
Image caption Bydd tri corff presennol yn dod at ei gilydd i ofalu am amgylchedd Cymru

Cyfoeth Naturiol Cymru ydi enw'r corff newydd a fydd yn cymryd lle tri o gyrff amgylcheddol Cymru.

John Griffiths, Gweinidog Amgylchedd Cymru a gyhoeddodd yr enw.

Bydd y corff yn dod i fodolaeth wrth i Gyngor Cefn Gwlad Cymru, Asiantaeth yr Amgylchedd a Chomisiwn Coedwigaeth Cymru ddod at ei gilydd.

Fe wnaeth y gweinidog gyhoeddi ym mis Tachwedd y llynedd y bwriad i sefydlu un corff amgylcheddol newydd i Gymru.

Daw Cyfoeth Naturiol Cymru i rym ar Ebrill 1 2013.

Mae'r gwaith o ddylunio'r sefydliad newydd wedi dechrau.

"Yn ganolog i'r sefydliad hwn fydd yr ymrwymiad a'r ymroddiad i gyflawni'r weledigaeth am newid radical yn y modd yr ydym yn rheoli ein hadnoddau naturiol er lles pobl Cymru," meddai Mr Griffiths.

'Hyder a sicrwydd'

"Rwy'n falch o gyhoeddi mai enw'r corff sengl newydd fydd Natural Resources Wales / Cyfoeth Naturiol Cymru.

"Rwy'n credu bod yr enw hwn yn cyfleu cylch gwaith y corff newydd yn dda ac yn berthnasol i holl swyddogaethau cyfredol y tri chorff presennol.

"Mae'n enw a fydd yn rhoi hyder a sicrwydd i'n cwsmeriaid a rhanddeiliaid presennol."

Dywedodd iddo selio'i benderfyniad ar yr ymateb i'r ymgynghori helaeth gyda staff Cyngor Cefn Gwlad Cymru, Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru a Chomisiwn Coedwigaeth Cymru, eu cwsmeriaid a rhanddeiliaid eraill.

Mae'r llywodraeth hefyd wedi penodi 10 cyfarwyddwr anweithredol ar gyfer Cyfoeth Naturiol Cymru.

Roedd 'na 185 o geisiadau ar gyfer y swyddi.

Y cyfarwyddwyr anweithredol yw:

• Dr Mike Brooker

•Y Parchedig Hywel Davies

•Dr Ruth Hall

•Dr Madeleine Havard

•Harry Legge-Bourke

•Andy Middleton

•Morgan Parry

•Nigel Reader

•Yr Athro Lynda Warren

•Syr Paul Williams

Mae manylion llawn am y 10 i'w cael ar wefan Llywodraeth Cymru.

"Rhyngddyn nhw, mae'r ymgeiswyr llwyddiannus yn meddu ar ystod eang a maith o brofiad rheoli a fydd yn helpu'r corff newydd i fwrw ymlaen â'i waith o gynnal, gwella a defnyddio ein hadnoddau naturiol er budd pobl, amgylchedd ac economi Cymru, yn awr ac yn y dyfodol," meddai Mr Griffiths.

"Mae'r penodiadau hyn yn garreg filltir bwysig yn y broses o greu eich sefydliad newydd chi, yn dilyn penodiadau diweddar yr Athro Peter Matthews yn Gadeirydd, a'r Dr Emyr Roberts yn Brif Weithredwr."

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.