BBC Cymru Fyw

Cyhoeddi enw ac aelodau'r corff amgylcheddol newydd

Published
image captionBydd tri corff presennol yn dod at ei gilydd i ofalu am amgylchedd Cymru
Cyfoeth Naturiol Cymru ydi enw'r corff newydd a fydd yn cymryd lle tri o gyrff amgylcheddol Cymru.
John Griffiths, Gweinidog Amgylchedd Cymru a gyhoeddodd yr enw.
Bydd y corff yn dod i fodolaeth wrth i Gyngor Cefn Gwlad Cymru, Asiantaeth yr Amgylchedd a Chomisiwn Coedwigaeth Cymru ddod at ei gilydd.
Fe wnaeth y gweinidog gyhoeddi ym mis Tachwedd y llynedd y bwriad i sefydlu un corff amgylcheddol newydd i Gymru.
Daw Cyfoeth Naturiol Cymru i rym ar Ebrill 1 2013.
Mae'r gwaith o ddylunio'r sefydliad newydd wedi dechrau.
"Yn ganolog i'r sefydliad hwn fydd yr ymrwymiad a'r ymroddiad i gyflawni'r weledigaeth am newid radical yn y modd yr ydym yn rheoli ein hadnoddau naturiol er lles pobl Cymru," meddai Mr Griffiths.

'Hyder a sicrwydd'

"Rwy'n falch o gyhoeddi mai enw'r corff sengl newydd fydd Natural Resources Wales / Cyfoeth Naturiol Cymru.
"Rwy'n credu bod yr enw hwn yn cyfleu cylch gwaith y corff newydd yn dda ac yn berthnasol i holl swyddogaethau cyfredol y tri chorff presennol.
"Mae'n enw a fydd yn rhoi hyder a sicrwydd i'n cwsmeriaid a rhanddeiliaid presennol."
Dywedodd iddo selio'i benderfyniad ar yr ymateb i'r ymgynghori helaeth gyda staff Cyngor Cefn Gwlad Cymru, Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru a Chomisiwn Coedwigaeth Cymru, eu cwsmeriaid a rhanddeiliaid eraill.
Mae'r llywodraeth hefyd wedi penodi 10 cyfarwyddwr anweithredol ar gyfer Cyfoeth Naturiol Cymru.
Roedd 'na 185 o geisiadau ar gyfer y swyddi.
Y cyfarwyddwyr anweithredol yw:
• Dr Mike Brooker
•Y Parchedig Hywel Davies
•Dr Ruth Hall
•Dr Madeleine Havard
•Harry Legge-Bourke
•Andy Middleton
•Morgan Parry
•Nigel Reader
•Yr Athro Lynda Warren
•Syr Paul Williams
Mae manylion llawn am y 10 i'w cael ar wefan Llywodraeth Cymru.
"Rhyngddyn nhw, mae'r ymgeiswyr llwyddiannus yn meddu ar ystod eang a maith o brofiad rheoli a fydd yn helpu'r corff newydd i fwrw ymlaen â'i waith o gynnal, gwella a defnyddio ein hadnoddau naturiol er budd pobl, amgylchedd ac economi Cymru, yn awr ac yn y dyfodol," meddai Mr Griffiths.
"Mae'r penodiadau hyn yn garreg filltir bwysig yn y broses o greu eich sefydliad newydd chi, yn dilyn penodiadau diweddar yr Athro Peter Matthews yn Gadeirydd, a'r Dr Emyr Roberts yn Brif Weithredwr."

Straeon perthnasol

  • Amgylchedd: Penodi prif weithredwr