TGAU: Arholwyr yn galw am drafodaethau brys

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun, Mae Leighton Andrews yn galw am adolygiad i ganlyniadau TGAU Saesneg

Mae Cydbwyllgor Addysg Cymru (CBAC) yn dweud eu bod yn edrych 'mlaen at ragor o drafodaethau brys wedi i Weinidog Addysg Cymru alw am ailraddio papurau TGAU Saesneg.

Daw hyn yn dilyn ffrae bod myfyrwyr wedi derbyn graddau is na'r disgwyl pan gafodd y canlyniadau eu cyhoeddi fis diwethaf.

Roedd Leighton Andrews wedi galw am arolwg - penderfyniad a groesawyd gan undebau athrawon.

Mae Mr Andrews yn dweud fod yr arolwg wedi ei berswadio fod rhai cannoedd o fyfyrwyr wedi cael cam.

Mae penderfyniad Mr Andrews yn gwrthgyferbynnu â'r sefyllfa yn Lloegr, lle mae'r Gweinidog Addysg yno wedi gwrthod ymyrryd.

Nawr mae disgwyl y bydd rhai cannoedd o fyfyrwyr yn derbyn graddau uwch yng Nghymru.

Ymateb

Dywed undebau ATL (Cymdeithas Athrawon a Darlithwyr ) a'r NAHT (Undeb y Prifathrawon) eu bod yn croesawu'r penderfyniad.

Fe wnaeth Mr Andrews gyhoeddi ei benderfyniad mewn datganiad ysgrifenedig yn y Cynulliad Cenedlaethol.

Dywedodd: "Ar ôl ystyried yn ofalus, mae'r adroddiad yn fy arwain i'r casgliad fod angen ymateb ar frys i'r anghyfiawnder mae rhai cannoedd o fyfyrwyr wedi dioddef.

".... rwyf heddiw wedi gofyn i Gydbwyllgor Addysg Cymru (CBAC) i ail raddio TGAU Saesneg yn unol ag argymhellion yr adroddiad. "

Mae yna gais hefyd wedi ei wneud i Ofqual, y corff sy'n arolygu papurau yn Lloegr, i gymryd camau tebyg i fyfyrwyr sydd wedi eistedd arholiad CBAC yn Lloegr.

Eleni bu gostyngiad yn nifer y disgyblion wnaeth lwyddo i ennill A*-C TGAU Saesneg yng Nghymru, o 61.3% yn 2011 i 57.4%.

Gorfodi?

Doedd CBAC ddim yn cadarnhau nac yn gwadu eu bod yn fodlon ail-raddio'r papurau arholiad, ond petai nhw'n gwrthod cais Mr Andrews, fe allai'r Gweinidog Addysg eu gorfodi i weithredu.

Mae'r bwrdd yn darparu arholiadau yng Nghymru a Lloegr a dywedon nhw fod Ofqual a Llywodraeth Cymru yn gweithio ar y cyd ar nifer o faterion rheoleiddio yn ymwneud ag arholiadau.

Dywedodd llefarydd ar ran CBAC:

"Er enghraifft, yn 2012 roedd y ddau reoleiddiwr ar y cyd wedi mynnu ein bod ni'n gwneud ein dyfarniadau TGAU Saesneg Iaith yn fwy llym ar gyfer gradd C nag oeddem ni wedi awgrymu, trwy ofyn i ni newid ein ffiniau gradd.

"Gan fod y rheoleiddwyr wedi cyd-weithio hyd yn hyn ar yr holl faterion sy'n ymwneud â dyfarniadau TGAU Saesneg Iaith CBAC, mae'n gadarnhaol bod datganiad y Gweinidog yn awgrymu y bydd trafodaethau gydag Ofqual "yn parhau" ar ganlyniadau Saesneg Iaith CBAC.

"Edrychwn ymlaen at drafod ymhellach ar frys gyda'r ddau reoleiddiwr er mwyn bod yn glir am y cyfeiriad y dylem ei gymryd yn awr."

Addasrwydd y system

Wrth ymateb i gyhoeddiad y gweinidog, dywedodd Iestyn Davies ar ran y Ffederasiwn Busnesau Bach yng Nghymru:

"Bydd trafodaethau am ail-farcio papurau arholiad yn newyddion da i fyfyrwyr siomedig, ond rhaid i hyn beidio tynnu'r sylw oddi wrth y mater sylfaenol, sef pa mor addas yw'r system gymwysterau yn ei ffurf bresennol i Gymru.

"Rydym yn ategu ein galwad ar Lywodraeth Cymru, drwy ei hadolygiad o gymwysterau i bobl 14-19 oed, i sicrhau bod cymwysterau yng Nghymru yn arfogi pobl ifanc Cymru ar gyfer y farchnad gyflogaeth, i gwrdd â gofynion cyflogwyr Cymru ac i gynyddu'r awydd i gystadlu yn economi Cymru."

Roedd y Ceidwadwyr yng Nghymru yn llawer mwy beirniadol, a dywedodd eu llefarydd ar addysg yng Nghymru, Angela Burns AC:

"Mae'r Gweinidog Addysg yn parhau i syfrdanu gyda'i helfa barhaus am benawdau.

"Rwy'n poeni bod yr ymyrraeth yma - sy'n groes i'r sefyllfa yn Lloegr - wedi cael ei wneud am resymau gwleidyddol yn unig.

"Er bod rhaid i les y disgyblion ddod yn gyntaf bob tro, rwy'n cwestiynu cymhelliad y gweinidog yn y cyhoeddiad yma heddiw."

Straeon perthnasol