Newidiadau sylfaenol i reolau cynllunio Cymru

Vaughan Roderick
Golygydd Materion Cymreig BBC Cymru

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunMae disgwyl cyhoeddiad swyddogol yn ddiweddarach yn yr hydref

Fe fydd newid sylfaenol i reolau cynllunio Cymru yn symud y pwyslais o ffactorau amgylcheddol a chymdeithasol i dwf economaidd.

Daw'r newid yn sgil cwynion bod cynlluniau yn cael eu gwrthod, er cymaint eu pwysigrwydd i'r economi leol.

Fe fydd Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi'r newidiadau dadleuol yn swyddogol yn ddiweddarach yn yr Hydref.

Mae'r newid yn golygu y bydd yn rhaid i gynghorau ystyried manteision economaidd cais cynllunio wrth benderfynu p'un ai i'w ganiatáu ai peidio.

Mewn rhai achosion fe fydd gwerth economaidd yn bwysicach na ffactorau fel yr amgylchedd.

Hwn yw'r newid sylweddol cyntaf i'r rheolau am dros ddegawd ac mae'n sicr o danio brwydr rhwng byd busnes a grwpiau amgylcheddol.

Ehangu i Ffrainc

Mae perchnogion un o atyniadau twristaidd mwya'r de wedi dweud wrth BBC Cymru eu bod yn awr yn buddsoddi yn Ffrainc yn hytrach na Chymru oherwydd y rheolau cynllunio llym.

Dywed Ashford Price, cadeirydd Cwmni Dan yr Ogof yng Nghwm Tawe, ei fod wedi penderfynu ehangu ei fusnes trwy agor bythynnod hunanarlwyo yn Ffrainc ar ôl colli nifer o achosion cynllunio drudfawr.

"Rwy'n gobeithio y bydd yna newid i'r rheolau oherwydd ar hyn o bryd maen nhw'n llesteirio busnesau fel ein un ni," meddai.

"Mae hi'n llawer haws datblygu ar dir mawr yn Ewrop nac yn ein gwlad ein hun."

Yn ôl CBI Cymru, yr unig ffordd i ddod allan o'r dirwasgiad presennol yw trwy sicrhau bod busnesau preifat yn tyfu ac mae'r rheolau cynllunio yn rhwystro llawer rhag gwneud.

Mae grwpiau amgylcheddol wedi galw ar Lywodraeth Cymru i barhau i ddiogelu'r amgylchfyd.

Dywed Peter Ogden, Cyfarwyddwr Ymgyrch Diogelu Cymru Wledig, ei fod yn siomedig iawn bod y rheolau newydd yn tanseilio'r egwyddor o ddatblygu cynaliadwy.

Gwerth economaidd

Disgwylir i'r canllawiau ddweud y dylai Awdurdodau Cynllunio "gydnabod bod yna achlysuron pan fydd manteision economaidd yn drech na ffactorau amgylcheddol a chymdeithasol".

Ar hyn o bryd mae Awdurdodau Lleol yn gorfod paratoi cynllun yn nodi ardaloedd a safleoedd sy'n gymwys i'w datblygu.

Ond yn y dyfodol bydd disgwyl iddyn nhw ymateb yn ffafriol i geisiadau mewn ardaloedd eraill os oes 'na werth economaidd sylweddol.

Wrth ymateb i sylwadau Mr Price, dywedodd Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, sy'n cynnwys Dan yr Ogof, eu bod yn siarad yn gyson â busnesau lleol i sicrhau cydbwysedd o ran eu hanghenion a'r angen i ddiogelu'r tirwedd.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol