David Jones yw Ysgrifennydd Cymru

Cyhoeddwyd

Cadarnhaodd y Ceidwadwyr Cymreig mai David Jones fydd Ysgrifennydd Cymru.

Mae'n ymddangos bod y Prif Weinidog, David Cameron, wedi gwrando ar alwad nifer o ASau Ceidwadol yng Nghymru y dylai Ysgrifennydd Cymru gynrychioli etholaeth yng Nghymru.

Cyhoeddodd y Prif Weinidog y byddai Cheryl Gillan yn colli ei swydd yn Swyddfa Cymru fore Mawrth ac roedd dyfalu mai Mr Jones fyddai'n cymryd ei lle gan ei fod wedi bod yn ddirprwy Mrs Gillan.

Cafodd Mr Jones ei addysg yn Ysgol Rhiwabon cyn mynd i Brifysgol Llundain i astudio'r gyfraith.

Daeth i amlygrwydd pan ddaeth yn Aelod Cynulliad dros ogledd Cymru yn 2002 wrth i Rod Richards ymddiswyddo ac roedd wedi dweud na fyddai'n sefyll yn yr etholiad i Fae Caerdydd yn y flwyddyn ganlynol.

Ond yn Etholiad Cyffredinol 2005 fe gafodd ei ethol yn Aelod Seneddol Gorllewin Clwyd, gan guro Gareth Thomas o fwyafrif o 133 o bleidleisiau.

Roedd yn aelod o'r Pwyllgor Dethol ar Faterion Cymreig rhwng 2005 a 2010 ac fe gafodd ei benodi'n llefarydd y Ceidwadwyr ar Gymru yn 2006.

Yn Etholiad Cyffredinol 2010 fe gafodd ei ailethol yn AS gyda mwyafrif o bron 6,500 ac yn fuan wedyn cafodd ei benodi'n Is-ysgrifennydd Seneddol yn Swyddfa Cymru.

Croeso

Mae Arweinydd y Ceidwadwyr yn y Cynulliad, Andrew R T Davies, wedi croesawu'r penodiad a diolchodd hefyd i Cheryl Gillan am ei gwaith.

"Bu Cheryl Gillan yn weithiwr caled fel Ysgrifennydd Gwladol ac fe gyflawnodd lawer yn ystod ei chyfnod yn y swydd.

"Rwyf nawr yn edrych ymlaen at barhau gyda'r berthynas agos gyda David Jones ac rwy'n gwybod y bydd yn gwneud yn wych yn ei swydd fel Ysgrifennydd Cymru.

"Chwareodd ran allweddol dros Gymru fel gweinidog a fe yw'r dewis cywir i lenwi'r swydd.

"Rwy'n gwybod y bydd yn dal mor bendrfynol wrth warchod buddiannau Cymru ac rwy'n edrych ymlaen at gydweithio gydag ef."

'Dim cystadleuaeth'

Dywedodd Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones: "Hoffwn ddiolch i Cheryl Gillan am ei gwaith dros y ddwy flynedd ddiwethaf ac rwy'n edrych ymlaen at gyfarfod ei olynydd David Jones cyn gynted â phosib fel y gallwn sefydlu perthynas er mwyn gwneud y gwaith difrifol sydd o'n blaenau.

"Mae'n bryd i Ysgrifennydd Cymru gyflawni'r agenda o barch addawyd gan y Prif Weinidog ym Mai 2010.

"Nid yw Llywodraeth Cymru mewn cystadleuaeth gyda Llywodraeth y DU. Ein gwaith ni yw cyflawni dros bobl Cymru yn y cyfnod economaidd anodd hwn ac ni ddylai unrhyw beth ein taflu oddi ar y trywydd pwysig hwn.

"Er mwyn i hynny digwydd, rydym angen Swyddfa Cymru ac Ysgrifennydd Gwladol sy'n rhannu ein huchelgais ac yn barod i 'seinio utgorn' Cymru o amgylch bwrdd y cabinet.

"Rydym yn gobeithio y bydd hyn yn digwydd."

'Llais cryf'

Dywedodd Arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol yng Nghymru, Kirsty Williams: "Hoffwn longyfarch David Jones ar ei benodiad ... Y prawf iddo yw sicrhau bod Cymru yn cael cynrychiolaeth gywir o amgylch bwrdd y cabinet.

"Mae angen llais cryf ar Gymru yn San Steffan ac fe fyddaf yn gweithio gyda'r Ysgrifennydd Gwladol i sicrhau bod llais Cymru'n cael ei glywed."

Dywedodd Arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood: "Rwy'n llongyfarch David Jones AS ar ei benodiad ac yn dymuno'n dda iddo yn ei swydd newydd.

"Nid wyf eto wedi f'argyhoeddi y bydd unrhyw newid yn nylanwad Cymru wrth fwrdd y cabinet.

'Sylfaenol'

"Mae ar bobl yng Nghymru angen Ysgrifennydd Gwladol sy'n barod i sefyll ac ymladd dros ein cymunedau yn achos y pynciau economaidd sylfaenol sy'n effeithio ar fywydau pobl ac sydd o wir bwys.

"Y prawf cyntaf iddo fydd gofalu fod ei lywodraeth yn mynd i'r afael â thangyllido difrifol y Cynulliad.

"Cafodd colli cannoedd o filiynau o bunnoedd bob blwyddyn o'r grant bloc sgil-effaith ddifrifol ar gyllideb y Cynulliad, sy'n golygu torri ar wario ar fesurau fydd yn helpu ein heconomi a'n systemau iechyd ac addysg.

"Tasg arall fydd iddo sicrhau lle i ddeddfu ar ganfyddiadau ail ran Comisiwn Silk."

Straeon perthnasol