Cofrestru gorfodol i addysgwyr cartref

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Yr amcangyfri' yw bod bron 1,000 o blant yng Nghymru yn derbyn eu haddysg ar yr aelwyd

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cynlluniau fel bod dyletswydd gyfreithiol ar rieni i hysbysu awdurdodau lleol os yw eu plant yn cael eu haddysgu gartre'.

Byddai'r cynllun yn golygu cofrestru gorfodol a sustem fonitro i blant sy'n cael eu haddysg ar yr aelwyd.

Gan nad oes cofrestru gorfodol ar hyn o bryd, mae'n anodd i'r llywodraeth ddweud yn union faint o blant sydd yn y sefyllfa hon ond mae ystadegau 2011-12 yn awgrymu bod bron 1,000 o blant o oedran ysgol yn cael eu haddysg yn y cartref.

'Deddfddiffygiol'

Mewn datganiad dywedodd y Gweinidog Addysg Leighton Andrews: "Mae gan bob plentyn yr hawl i gael addysg, a dyletswydd rhiant plentyn o oed ysgol yw sicrhau bod addysg addas yn cael ei darparu.

"Dyletswydd gweinidogion Cymru yw sicrhau cydymffurfio â Mesur Hawliau Plant a Phobl Ifanc (Cymru).

"Rwy'n credu bod y ddeddf bresennol ynglŷn ag addysg yn y cartref yn ddiffygiol oherwydd does dim dyletswydd gyfreithiol ar riant i ddweud wrth yr awdurdod lleol bod plentyn yn derbyn addysg adre.

"Mae'n anodd iawn i awdurdodau felly gyflawni eu dyletswydd nhw i sicrhau bod plentyn yn derbyn addysg addas ac rwyf felly yn ystyried cyflwyno cofrestru gorfodol a sustem fonitro i blant sy'n cael eu haddysgu ar yr aelwyd.

'Priodol'

"Nid bwriad y cynlluniau yn yr ymgynghoriad yw atal plant rhag cael eu haddysgu gartre'.

"Y nod yw sicrhau bod plant sydd yn cael addysg gartre' yn derbyn addysg briodol.

"Does dim gofyn i addysgwyr yn y cartref ddilyn cwricwlwm penodol na mabwysiadu dulliau ysgol a does dim gofyn i'r plant sefyll arholiadau na chael asesiadau.

"Ond mae'r gyfraith yn dweud bod rhaid i riant sicrhau bod plentyn yn derbyn addysg lawn amser sy'n briodol i'w hoedran, eu gallu ac unrhyw anghenion addysgol arbennig.

"Bydd y wybodaeth a fydd yn cael ei chasglu fel rhan o'r broses gofrestru yn caniatáu i awdurdodau lleol sicrhau bod y gofynion cyfreithiol yn cael eu cyflawni."

12 wythnos

Fe fydd cyfnod ymgynghorol ar y cynlluniau yn rhedeg dros gyfnod o 12 wythnos, ac fe fydd gan bobl gyfle i ymateb cyn Tachwedd 23, 2012.

Bydd dogfen ymgynghorol yn cael ei dosbarthu i awdurdodau lleol, addysgwyr yn y cartref, sefydliadau sy'n cynrychioli teuluoedd neu sydd â chyfrifoldeb am blant a phobl ifanc.

Fe fydd cyfle i'r cyhoedd ymateb ar wefan Llywodraeth Cymru ac fe fydd nifer gyfyngedig o weithdai yn cael eu cynnal er mwyn casglu barn plant a phobl ifanc am y cynlluniau.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol