'Angen i Cyngor Sir Merthyr Tudful wella darpariaeth y Gymraeg'

  • Cyhoeddwyd

Mae ymchwiliad statudol wedi dod i'r casgliad fod Cyngor Sir Merthyr Tudful wedi torri ei gynllun iaith ei hun.

Cafodd yr ymchwiliad ei gynnal gan Fwrdd yr Iaith Gymraeg, a'i gwblhau gan y Comisiynydd Iaith, wedi i'r Bwrdd gael ei ddisodli yn 2012.

Roedd y Bwrdd wedi derbyn cwynion fod y cyngor yn cyhoeddi deunyddiau hyrwyddo uniaith Saesneg, yn cyfathrebu â'r cyhoedd ar bapur yn Saesneg, yn methu â darparu cyfieithu ar y pryd mewn cyfarfodydd rhwng swyddogion â'r cyhoedd ac yn cyhoeddi taflenni gorfodaeth parcio sifil yn uniaith Saesneg.

Daeth yr ymchwiliad i'r casgliad fod y cyngor wedi methu â chydymffurfio â phedwar allan o'r pum maes yr ymchwiliwyd iddyn nhw, sef cyfathrebu ar bapur, cyfarfodydd eraill gyda chwsmeriaid, cyhoeddi ac argraffu deunyddiau a ffurflenni a deunydd esboniadol.

'Cydymffurfio'

Mae'r adroddiad yn cynnwys cyfres o argymhellion i'r cyngor er mwyn gwella'r sefyllfa a "chydymffurfio â'i gynllun iaith yn y dyfodol".

Mae'r argymhellion hynny'n cynnwys:

  • pennu uwch swyddog, pwyllgor a rhoi gweithdrefn glir yn ei lle i sicrhau cydymffurfiaeth;
  • sicrhau gweithdrefnau priodol ar gyfer cyhoeddi deunydd ysgrifenedig yn ddwyieithog a sicrhau ymwybyddiaeth o'r gweithdrefnau ymysg staff;
  • cael gwybodaeth fanwl am allu presennol y cyngor i ddarparu gwasanaethau dwyieithog, a hynny drwy wybod lefelau sgiliau iaith Gymraeg ei staff a pharatoi strategaeth sgiliau ieithyddol;
  • paratoi cynllun cadarn, ag iddo amserlen fanwl a chlir, ar gyfer datblygu a chynnal gwefan ddwyieithog sy'n sicrhau fod gan y cyngor bolisi eglur ar ddefnyddio'r Gymraeg ar rwydweithiau cymdeithasol, megis Facebook a Twitter a'u tebyg.

Dywedodd llefarydd ar ran Comisiynydd y Gymraeg y bydd swyddogion yn monitro'r sefyllfa yn y dyfodol.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol