Gyrfa newydd yn creu adnoddau dysgu a fydd yn hwb i blant

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Llywodraeth Cymru
Disgrifiad o’r llun, Mae ei gyrfa newydd yn cynnig her i Eiry Rees Thomas

Mae gwraig 67 oed o Gaerdydd yn cychwyn ar yrfa newydd fel awdur straeon i blant ac yn troi ei llaw at y byd uwch-dechnoleg.

Bydd gwaith Eiry Rees Thomas yn rhan o raglenni rhyngweithiol digidol, dyfeisiau ipad, e-lyfrau, adnoddau bwrdd gwyn electronig, llyfrau print a gwefannau.

Gyda chymorth Cronfa Datblygu Digidol Llywodraeth Cymru, y bwriad yw defnyddio straeon plant Mrs Thomas fel cymhorthion llythrennedd a rhifedd dwyieithog ar gyfer plant ysgol gynradd.

Mae'r cymorth ariannol o £24,000 yn ei galluogi i gydweithio â chwmni Chaos Trend yn Abertawe i ddatblygu'r cyfryngau a'r feddalwedd ryngweithiol i drosi ei straeon yn rhaglenni ac e-lyfrau rhyngweithiol wedi'u hanimeiddio.

Bydd gwefan ryngweithiol yn cefnogi'r adnodd a fydd ar gael i blant, rhieni, athrawon a llyfrgellwyr.

Bydd gemau addysgol digidol hefyd yn cael eu datblygu.

Mae Mrs Thomas wedi defnyddio arddull delynegol a barddonol ar gyfer ei straeon am y Flitwits - cymeriadau cwlt swrrealaidd sy'n byw mewn byd dirgel dychmygol y Fussbut, Seldom See - ac maen nhw'n boblogaidd iawn mewn ysgolion sydd wedi eu defnyddio.

13 o gymeriadau

Plant 7-10 oed yw cynulleidfa darged y Flitwits tra bod y Flitlits yn addas ar gyfer plant 9 oed a hŷn.

Fe fydd y pecyn addysgol cyflawn yn cynnwys elfennau sy'n addas ar gyfer cwricwlwm ysgolion cynradd a phlant ag anghenion arbennig.

Mae'r Flitwits wedi'i ddewis i gefnogi rhifedd a llythrennedd Cyfnodau Allweddol 2 a 3 ac fe ofynnwyd i Mrs Thomas ysgrifennu straeon ar wahân yn Saesneg ac yn Gymraeg i gyflwyno'r 13 cymeriad.

Dywedodd y bydd pob e-lyfr yn cynnwys tua 30 o dudalennau â darluniau sy'n helpu'r plant i symud ymlaen o lyfrau â lluniau'n unig i nofelau â phenodau syml.

Mae'n gobeithio hefyd y bydd y prosiect yn helpu i greu a chynnal swyddi yn ne Cymru am ei bod eisoes yn cydweithio â nifer o unigolion a busnesau gan gynnwys athrawon, cyfieithwyr, darlunwyr ac argraffwyr.

"Roeddwn yn lwcus iawn i gael y cyllid hwn sy'n hanfodol er mwyn creu'r elfen ryngweithiol ddigidol," eglurodd Mrs Thomas.

"Mae mwyfwy o ysgolion erbyn hyn yn cyflwyno dyfeisiau ipad ond mae diffyg adnoddau amlwg ar gyfer y grŵp oedran hwn ac mae galw gwirioneddol amdanyn nhw.

"Mae'r cyllid wedi fy helpu i ychwanegu darluniau i'r straeon ac mae wedi fy ngalluogi i weithio gyda Chaos Trend sydd â'r holl sgiliau angenrheidiol i greu rhywbeth cyffrous a fydd yn ysbrydoli plant."

Menter newydd

Dywedodd y Gweinidog Busnes Edwina Hart ei bod wrth ei bodd bod y cyllid yn helpu i ddatblygu cymhorthion dysgu rhyngweithiol digidol â photensial rhyngwladol.

"Mae'n galonogol iawn gan ddangos nad oes terfyn oedran na ffiniau i arloesed ac mae'n amlygu'r ysbryd mentergarwch yng Nghymru ac rwy'n dymuno pob llwyddiant i'r fenter newydd hon."

Er mai adnoddau ar gyfer ysgolion, ac ar gyfer marchnadoedd masnachol ac addysg yn y cartref ydynt yn y bôn, a bod fersiynau cyfrwng Cymraeg ar gael, gallant gael eu haddasu ar gyfer dysgu Saesneg fel ail iaith ar lefel ryngwladol.

Mae amcanion tymor hir yr awdur yn cynnwys creu gemau fideo mwy blaengar, cyfres cartŵn wedi'i animeiddio a phosibilrwydd creu nwyddau cysylltiedig.

Dylai'r rhaglenni cyntaf fod ar gael cyn y Nadolig a bydd mwy ar gael y flwyddyn nesaf ynghyd â fersiynau print ac e-lyfrau.

"Efallai ei fod yn swnio'n wallgof yn cychwyn gyrfa newydd fy oedran i, ond mae bob dydd yn her ac er ei fod yn waith caled mae'n hynod o gyffrous," ychwanegodd.

"Mae'r prosiect wedi tyfu a thyfu - o fy nymuniad cyntaf i gyhoeddi fy straeon ar ffurf print i'r prosiect mawr hwn.

"Mae fy nheulu, fy ffrindiau a'm cydweithwyr wedi bod yn help mawr."