Dipyn o Dŵ - dydd Gwener

Glyn Evans
O Faes Eisteddfod Bro Morgannwg

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Celfyddyd y Wasg? Gweler 'Celfyddydu'

Maes y 'Steddfod, heb os, ydi 'Groundhog Day' y genedl.

Miloedd yn troi mewn cylchedd ac yn cyfarfod yr un bobol byth dragywydd yn siarad am yr un pethau.

Ai peth fel hyn fydd Tragwyddoldeb?

A phob ymgais yn fethiant i osgoi pobol nad ydych eisiau eu gweld.

Efo rhyw olau mawr pinc yn y canol.

Peryg y byddwn ni i gyd yn dŵ lali erbyn yr amser yma fory, dydd Sadwrn.

Prin o ddrama

Seremoni'r Fedal Ddrama ddoe - go brin y gellid ei disgrifio fel digwyddiad dramatig iawn.

Er iddyn nhw gael Matthew Rhys i helpu Carys Edwards efo'r cyflwyno.

A thybed pa actor Hollywood arall a gafodd gyn lleied o gynulleidfa erioed?

Er i'r Pafiliwn gael ei ddisgrifio fel "rhwydd lawn" yr oedd cyfaill a oedd yno o'r farn y byddai "rhwydd wag" wedi bod yn nes ati.

Trueni na ddenodd actor Cymraeg o Hollywood y tyrfaoedd disgwyliedig.

Cyt.

Gwybodaeth berthnasol

Yr hyn sy'n bwysig yw bod yna deilyngdod - a theilyngdod gyda chanmoliaeth hefyd i ddrama fuddugol Bedwyr Rees a glywais yn siarad yn ddifyr iawn am ei waith ar Docyn Wythnos BBC Radio Cymru ar fy ffordd i'r gwesty neithiwr.

Ond, yn rhyfedd iawn, ni chlywais neb yn cyfeirio at y ffaith ddiddorol fod Bedwyr, erbyn hyn,yn llysfab i'r cyn-Archdderwydd a chyn-Gofiadur, y Parchedig John Gwilym Jones, yn dilyn ei ail briodas.

Mewn gwlad lle mae cymaint o ddiddordeb mewn pwy sy'n perthyn, anodd deall sut yr aeth y wybodaeth honno ar goll ddoe.

Am Dŵydd

Pa Fodd Mae'r Mwd yn Sychu? Dyna i chi deitl da i ddrama. Dim ond dod o hyd i rywun i'w sgwennu sydd eisiau 'nawr.

Wedi'r cawodydd, wedi'r mwd, wedi'r llacs daeth yr awr heddiw i ddechrau cwyno am y gwres.

Gyda negeseuon am ddefnyddio eli haul yn amlhaul.

Ac maen nhw'n ei gado hi'n braf yfory hefyd.

Pan D'wynno'r Haul - dyna ichi deitl arall. Bydd Theatr Genedlaethol Cymru wrth ei bodd mod i mor gynhyrchiol.

Arddel Dyfodol

Dau fudiad newydd ar y maes eleni.

Dyfodol a'i enw cam - wedi sigo dan gyfraniad Robat? - ac Arddel a gynhaliodd ei gyfarfod cyntaf ym Mhabell y Cymdeithasau 1 bnawn ddoe.

Cynog Dafis ydi tad Arddel sydd am i siaradwyr Cymraeg fynd ati i siarad yr iaith ar bob achlysur, boed mewn cyfarfod cyhoeddus neu wrth brynu torth.

Credwch neu beidio, mae hwn yn fudiad sydd heb bwyllgor na dim wedi ei sefydlu i'w redeg - sitiweshion sefyllfa anghymreig iawn.

"Ni eill dim yn y Gymraeg heb bwyllgor," medd yr hen air.

Ond ella bod Cynog o'r farn mai'r pwyllgor gorau ydi pwyllgor o dri - pan fo dau yn methu dod.

Angen mwy

Disgrifiad o’r llun, Isaías Grandis

Fe ddywed unrhyw un a fu yno wrthych fod y Wladfa yn lle hynod ei chroeso.

Gyda hynny mewn cof, cafodd mwy nag un ei synnu gyda'r seremoni oeraidd a fu ar lwyfan yr Eisteddfod ddydd Iau i gyflwyno enillydd Tlws y Dysgwyr, Isaías Grandis, O Drevelin, Patagonia, i'r gynulleidfa.

Haeddai dipyn mwy o dŵ ac o ffws nag a gafodd.

Treth a phost

Ffurflen ar gyfer ei hanfon drwy'r post i archebu y CD The Bards of Wales gan Karl Jenkins.

Gyda chyfarwyddyd yn y Gymraeg fod y pris "yn cynnwys post, heb gynnwys TAW" neu yn Saesneg "incl. VAT, excl postage".

Dryslyd.

Hel gair

Beirniad yn y cefnau 'na yn chwilio am air Cymraeg am yr un Saesneg, brash.

Ymddengys mai chwilio am air i ddisgrifio'r Barri oedd o.

Powld oedd un cynnig ond erbyn meddwl efallai bod digywilydd yn well.

Be feddyliwch chi?

Dilun

Disgrifiad o’r llun, Mwy o ddiddordeb mewn fframiau wedi eu cuddio

Rhyfedd o fyd, byd celf.

Mwy o ddiddordeb eleni mewn lluniau y bu'n rhaid eu cuddio yn Y Lle Celf nag yn y lluniau a'r celfi oedd yn dal ar ôl i'w gweld yno.

Un peth sy'n sicr, doedd dim byd yn gelfydd yn y ffordd yr ymatebodd yr Eisteddfod i gŵyn Sandra Oatley. Gorchuddio'r lluniau camweddus i ddechrau a hynny mewn ffordd y gellid edrych dan y gorchudd, wedyn eu selio dan orchudd ac erbyn heddiw mae'r lluniau wedi mynd yn llwyr.

Pennod anodd. Pennod gas hefyd ac yn un a alwai am gryn sensitifrwydd a theimladrwydd.

A gafwyd hynny? Dwi'n amau o'r hyn mae rhywun yn ei ddarllen.

Celfyddydau

Camu i Ystafell y Wasg ar y Maes a meddwl am funud fy mod i wedi cymryd tro anghywir a chyrraedd Y Lle Celf eto.

Sgwariau papur pinc o enillwyr yr wythnos wedi eu gosod ar y pared ac yn edrych yn llawer mwy diddorol a dadansoddgar na sawl peth yn Y Lle Celf.

Wel, os ydi dau bolyn yn gorffwys yn erbyn wal yn gelf mae'r garej acw fel y Loire.

Hel casgliad

Gweld nifer o bwysigion S4C yn y cyffiniau beth cyntaf y bore 'ma.

Haid o wenyn, gyr o wartheg, praidd o ddefaid - ond beth fyddai'r gair i ddisgrifio'r casgliad o bwysigion cyfryngol?

Allai gynnig dim - chwaethus.

A doedd gan neb arall awgrym ychwaith. Mae gennych chi tan yfory i arbed y sefyllfa.

A dyma hi'n amser dweud Twdl Dŵ am y tro olaf ond un o Landŵ.

Daw epistol arall o wres y drin yfory a rhagor o gwyno am y gwres siŵr o fod.