Bedwyr Rees yn cipio'r Fedal Ddrama

Cyhoeddwyd
Bedwyr Rees
Disgrifiad o’r llun,
Dyma'r tro cyntaf i Bedwyr gystadlu

Mae Bedwyr Rees o Langefni, Ynys Môn, wedi ennill y Fedal Ddrama yn Eisteddfod Bro Morgannwg.

Y dasg oedd cyfansoddi drama lwyfan heb unrhyw gyfyngiad o ran hyd a'r beirniaid oedd Ian Rowlands a Sera Moore Williams.

Roedd naw wedi cystadlu ac roedd eu hystod o ran themâu yn eang, yn ôl y beirniaid.

Lleoliad y ddrama fuddugol oedd traeth yn debyg i Ddinas Dinlle a dywedodd y beirniaid fod "strwythur cadarn, syml y ddrama yn galluogi i amser fynd heibio ac i ninnau ddilyn hanes y tri chymeriad.

'Credadwy'

"Mae un ohonom yn credu bod 'na gymeriadau credadwy, deialog gref gyda natur y sgwrs yn yr act gyntaf yn gweddu'n union i rythmau siarad plant ifanc ...

"Roedd synnwyr cryf iawn o le ac o gyfnod ac effaith y cyfnod ar y cymeriadau wrth iddyn nhw dyfu.

"Ac mae un ohonon ni'n dweud bod yr act gyntaf yn fath o wrogaeth i Diwedd y Byd gan Meic Povey."

Roedd tair drama wedi dod i'r brig ond gwaith Bedwyr oedd yn fuddugol am "gyfansoddi'r ddrama lwyfan orau".

Magwyd Bedwyr ym mhentref arfordirol Moelfre, Ynys Môn, yn fab i Valmai a'r diweddar Adrian Rees ac yn un o bedwar o hogiau.

Fe'i haddysgwyd yn Ysgol Gymuned Moelfre ac Ysgol Syr Thomas Jones, Amlwch, cyn mynd i Brifysgol Aberystwyth a'i fryd ar astudio Daearyddiaeth a Chymraeg.

Cychod

Fe ddigwyddodd rhywbeth rhyfedd iddo yno oherwydd o dipyn i beth, wrth gael ei swyno gan ddarlithwyr fel Hazel Walford Davies, fe benderfynodd ddilyn cwrs gradd mewn Astudiaethau Theatr.

Mae Bedwyr bellach wedi ymgartrefu yn Llangefni gyda'i wraig, Eleri, a'u plant, Cadi a Siwan.

Ei brif ddiddordebau yw hanes, rhedeg a thrin cychod.

Pan nad yw'n treulio'i amser hamdden gyda'r tair merch yn ei fywyd, mae o i'w ddarganfod yn stwnshian gyda'r tri chwch yn ei fywyd - Urien, Barti Ddu a Dienw.

Dyma'r tro cyntaf iddo fentro i gystadlu mewn Eisteddfod ers iddo ennill y Gadair yn Eisteddfod Ysgol Syr Thomas Jones, Amlwch tua deunaw mlynedd yn ôl!

Mae Bedwyr wedi cael sawl athro da ar hyd y ffordd; Gareth Parry yn yr Ysgol Gynradd; yn yr Ysgol Uwchradd, roedd brwdfrydedd Eleri Hunter tuag at lenyddiaeth Saesneg yn heintus ac yn y Brifysgol, roedd ganddo barchedig ofn Hazel Walford Davies - ei gwybodaeth, ei hawdurdod a'i hargyhoeddiad.

O gyflwyno i 'sgwennu

Serch hynny, yr ysgol orau ydy'r cartref ac ar aelwydydd Porth-yr-Aber a Rowena, Moelfre, fe gafodd addysg gwerth chweil.

Ei fwriad wedi graddio oedd astudio ar gyfer doethuriaeth ond daeth tro arall annisgwyl pan dderbyniodd swydd fel cyflwynydd rhaglenni plant gyda S4C.

Profodd yr ysfa i ysgrifennu yn ormod, fodd bynnag, ac wedi tair blynedd trodd yn 'sgwennwr llawrydd llawn amser.

Bu'n aelod o dîm sgriptio Rownd a Rownd am rai blynyddoedd ac mae'n awdur nifer o nofelau a dramâu i bobl ifainc ac mae bellach yn aelod o staff y cwmni teledu Rondo.

Dywed fod ganddo ddyled anfesuradwy i'w fam am ei fagu yn y pethau gorau.

Roedd bri o hyd ar yr aelwyd ar lenyddiaeth o bob math ac roedd gweld ei fam yn perfformio darnau o'r Gododdin yn y gegin (gyda symudiadau a phopeth) yn dipyn o agoriad llygaid!

Mae'n diolch iddi hefyd am adael iddo aros ar ei draed yn llawer rhy hwyr i wylio dramâu teledu yn ogystal â'i ddioddef yn 'cynorthwyo' gyda sgriptiau a chaneuon actol di-ri ar gyfer disgyblion Ysgol Gyfun Llangefni dros y blynyddoedd.

Roedd y fedal er cof am Urien William, yn rhoddedig gan ei wraig, Eirlys, a'r plant, Hywel, Sioned a Steffan.

Roedd rhodd ariannol hefyd o £500 er cof am y Prifardd L Haydn Lewis gan Richard a Bethan Lewis, Llandaf, Caerdydd.

Disgrifiad,
Y Fedal Ddrama