Dipyn o Dŵ - dydd Sul

Glyn Evans
O Faes Eisteddfod Bro Morgannwg

Cyhoeddwyd

A dyna wella ar bob un o 'steddfodau yr wyth mlynedd diwethaf ar noson a diwrnod cyntaf Prifwyl Llandŵ gydag 20,727 o ymwelwyr â'r Maes.

Disgrifiad o’r llun, Tybed pwy sydd hapusa', y merched ta'r women?

Cyfuniad o 18,207 yn ystod y dydd, ddoe, a 2,520 yng nghyngerdd pawb ond Nain aloud nos Wener.

'Chydig yn llai na'r 3,136 a fu'n gwrando ar yr Aloudiaid yng Nglynebwy ddwy flynedd yn ôl ond dipyn mwy na'r 1,586 a fynychodd gyngerdd agoriadol Wrecsam y llynedd a'r 1,245 ym Meirion, 2009.

Ydynt mae Only Men ac ati Aloud yn tynnu pobol - efallai y dylen nhw fod ar staff swyddogol y Steddfod.

A chael enw Cymraeg hefyd?

Anap

O ddynion Aloud at ferched y bore a'r dechnoleg fodern yr oedd cymaint o sôn amdani ddoe.

A'r wers bod yn rhaid wrth beth mor hen-ffasiwn â phinsied o halen gyda'r dechnoleg ddiweddaraf hyd yn oed.

Achos ar App y Steddfod gwelaf fod Merched y Wawr yn cael eu disgrifio yn Saesneg fel y Women's Institute.

Rwy'n dal i geisio darganfod pwy sydd fwyaf anappus - y WI ta MyW.

Ond go brin eu bod nhw'n appus iawn yn ardal Y Parc, Y Bala.

Eg-sotig

Disgrifiad o’r llun, Dyma i chi lun cynt ac wedyn . . .o'r 'eg' golledig

Merch arall sydd ar ei cholled fel petai ydi Meri Huws y Comisiynydd Iaith.

Oni bai mai arwydd o ddarbodusrwydd oedd y ffaith i g olaf Cymraeg fod ar goll ar arwydd yn ei phabell ar y maes.

Erbyn heddiw roedd hi'n ôl - yr Eg hynny yw - ond dim ond mewn sgrifen ffelt tip.

(G)o damo fel maen nhw ddweud yn lamorgan.

Byd cystadleuol

Codi'r bore i glywed Euryn Ogwen Williams yn dweud ar Bwrw Golwg Radio Cymru nad ydi o'n un sy'n credu mewn cystadlaethau a chystadlu mewn gwirionedd.

"Rhaid i mi ddweud 'ydw'," meddai pan ofynnodd y cyflwynydd John Roberts iddo a oedd yn teimlo'n anghyfforddus efo'r holl bwyslais sydd yna ar gystadlu y dyddiau hyn.

"Dydw i ddim yn gystadleuydd mawr fy hunan - dwi 'rioed wedi gallu teimlo fod y gystadleuaeth mor bwysig â hynny felly rydw i yn teimlo yn anghyfforddus," meddai.

Dim byd o'i le yn hynny wrth gwrs - er eu bod yn eiriau dipyn bach yn chwithig o enau Llywydd Anrhydeddus y Brifwyl. Pawb adra am y cyntaf felly?

Ond os ydych chi heb gychwyn i Landŵ mi wnaeth o ychwanegu ei fod o hefyd "yn gwybod bod cystadlu yn beth cwbwl naturiol".

Rhywbeth y bydd Elfed Roberts wrth ei fodd ei glywed neu waeth i ni gyd gychwyn am adref yn syth rŵan.

Codi gwres

Yr oedd cystadlu yn thema bwysig hefyd yn ystod gwasanaeth crefyddol yr Eisteddfod y bore ma.

Gan gyfeirio at y Gemau Olympaidd a fflam y ffydd, Cario'r Fflam oedd y thema - gydag anogaeth i ymroi o'n gorau a dal ati.

Anogaeth i fynd fel fflamia fel petai.

Howŵŵŵŵdidŵŵ

Ac mae hi wedi mynd yn dipyn bach o gystadleuaeth answyddogol rhyngof i a Hywel wynfryn (damo mae'r eGs ma'n mynnu diflannu o bobman, Meri) ynglŷn â'r defnydd mwyaf ystumedig o'r gair Llandŵ - Llandough ac yntau'n cynnig y bore ma ei fod am grwydro'r maes "o dough i dough".

Efallai y teimlwch chwithau fel ymuno â ni - ydych chi'n meddwl ad yma neu beidio.

add annwl, tyda ni'n cael pleser o bethau bach?

Cofio Huw

Sôn am chwarae efo geiriau.

Picio draw i'r Babell Lên y pnawn yma i wrando ar ddarlith ddifyr Alun Fred Jones am ei ddiweddar frawd, yr actor Huw Ceredig, a gafodd ei ddisgrifio hefyd fel "Tedi Boi cyntaf Llanuwchllyn".

Fel y dywedodd Alun Ffred, doedd hwyl a hiwmor byth yn bell iawn i ffwrdd pan oedd Huw o gwmpas megis y tro hwnnw y trefnwyd cystadleuaeth dyfeisio gair Cymraeg newydd bob dydd pan oedd ef a ffrindiau ar wyliau tramor.

Un cynnig gan Huw am air Cymraeg am peanuts - sef pisbys.

Fel y dwedodd Alun Ffred, mae angen meddwl am honna!

Codi angor?

Disgrifiad o’r llun, Mewn cwch ar y maes

Ma Cawodydd Trymion Bro Morgannwg yn dal yn destun siarad - ac anhwylustod.

Yn dilyn y llifeiriant a roddodd daw ar feirdd yn y Babell Lên ddoe, wele gawod drom arall y pnawn ma i olchi'r mwd.

Ond yr oedd y ddwy yma yn fwy na pharod amdani - ac yn barod i hwylio adref gyda'r llanw nesaf o'r maes.

Pawb efo'i gilydd: A fuo chi rioed yn morio?

A dyna ni twdl dŵ rŵan, tan fory!