BBC Cymru'n 'mynd o nerth i nerth'

  • Cyhoeddwyd
BBC

Mae Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon y BBC ar gyfer 2011-12 yn nodi'r hyn a gyflawnwyd ar gyfer cynulleidfaoedd Cymru yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

O ran rhaglenni, roedd uchafbwyntiau'r flwyddyn yn cynnwys The Story of Wales gyflwynwyd gan Huw Edwards.

Hon oedd yr ail raglen fwyaf poblogaidd o blith yr holl raglenni a ddangoswyd ar BBC One yng Nghymru yn ystod y flwyddyn.

Eleni hefyd darlledwyd y rhaglenni cyntaf yn safle cynhyrchu drama'r BBC ym Mhorth y Rhath ym Mae Caerdydd, Casualty yn ogystal â Sherlock, Merlin ac Upstairs Downstairs.

Eisteddfod

Mae opera sebon hynaf y BBC, Pobol y Cwm, wedi cael blwyddyn dda ers symud i Borth y Rhath, gan ddenu cynulleidfaoedd o 51,000 y rhaglen wedi pum mlynedd o dwf cyson.

O ran y newyddion, gwyliodd mwy na hanner holl oedolion Cymru (1.4 miliwn) o leiaf un bwletin BBC Wales Today bob wythnos, cynnydd o'r 1.2 miliwn llynedd.

Ac ym mlwyddyn etholiad y cynulliad teithiodd Radio Cymru a Radio Wales o gwmpas y wlad ac ystyried y materion o bwys.

Roedd BBC Cymru'n gyfrifol am ddarllediadau cynhwysfawr o Eisteddfod Genedlaethol 2011 yn Wrecsam ar Radio Cymru, S4C ac ar-lein ac roedd gwerthfawrogwyd cynulleidfaoedd yn fawr.

S4C

Eleni daeth y BBC ac S4C i gytundeb ynghylch cyllido a rheoli S4C yn y dyfodol gan y bydd S4C yn cael ei ariannu'n bennaf o ffi'r drwydded o 2013 ymlaen.

Mae'r trefniadau yn amddiffyn annibyniaeth olygyddol a rheolaethol S4C tra'n sicrhau atebolrwydd priodol i Ymddiriedolaeth y BBC am sut y bydd y gwasanaeth yn gwario ffi'r drwydded.

Dywedodd cyfarwyddwr BBC Cymru, Rhodri Talfan Davies: "Mewn cyfnod gyda chymaint o her a dadlau cyhoeddus, mae'r bobl sy'n gwneud ein rhaglenni - yn fewnol neu ar draws y sector annibynnol - wedi gweithio'n ddiwyd i sicrhau bod ein cynulleidfaoedd yn parhau i fod yn flaenaf ac yn ganolog inni.

"Bu eu llwyddiant - yma yng Nghymru ac ar draws rhwydweithiau radio a theledu'r BBC - yn anhygoel ...

"Ond nid oes awgrym o laesu dwylo ac rydym yn benderfynol o gael effaith fwy fyth dros y blynyddoedd nesaf.

"Ein haddewid i'r gwylwyr, gwrandawyr a'r darllenwyr yw y bydd BBC Cymru yn ddarlledwr beiddgar, uchelgeisiol - wedi ei ymrwymo i weithio gydag eraill i wneud gwahaniaeth gwirioneddol, nid yn unig i gynulleidfaoedd, ond i Gymru ei hun."

Disgrifiad o’r llun,
Agorwyd canolfan newydd BBC Cymru ym Mhorth y Rhath eleni

'Ansawdd yn gyntaf'

Dywedodd Elan Closs Stephens, Ymddiriedolwr Cymru y BBC: "Mae'r BBC yng Nghymru wedi mynd o nerth i nerth eleni gyda rhaglenni gwych i gynulleidfaoedd yng Nghymru a ledled y DU, a'r ganolfan newydd ym Mhorth y Rhath yn dod yn bwerdy cynhyrchu.

"Mae'r cytundeb newydd rhwng y BBC ac S4C hefyd yn newyddion da i gynulleidfaoedd Cymraeg eu hiaith ac yn rhoi mwy o gyfleoedd i gydweithio yn y dyfodol.

"Wrth edrych ymlaen, fe fyddwn yn parhau i ystyried anghenion a phryderon cynulleidfaoedd Cymru wrth i'r newidiadau yn sgil strategaeth newydd y BBC, Darparu Ansawdd yn Gyntaf, gael eu gweithredu ledled y BBC."

Hefyd cyhoeddwyd yr arolwg o berfformiad y BBC yng Nghymru a wnaethpwyd gan gorff ymgynghorol annibynnol yr Ymddiriedolaeth, Cyngor Cynulleidfa Cymru.

Roedd hwnnw yn croesawu agor canolfan gynhyrchu newydd Porth y Rhath yn brydlon ac o fewn y gyllideb, ac yn croesawu'r cytundeb newydd gydag S4C.

Hefyd amlinellodd y cyngor flaenoriaethau i'w hystyried gan yr ymddiriedolaeth ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod, gan gynnwys cynyddu nifer y straeon newyddion cymharol er mwyn adlewyrchu'r gwahaniaethau polisi a chyfreithiol yng ngwledydd gwahanol y DU a'r angen i ddiogelu a chryfhau gwasanaethau craidd y BBC sydd wedi'u hanelu'n benodol at Gymru.

Mynegodd y cyngor bryder am ddiffyg argaeledd BBC Radio Wales a Radio Cymru ar DAB , a phryder am yr effaith ar raglenni penodol i Gymru gan BBC Wales ar BBC Two gyda'r bwriad i gychwyn sianel BBC Two HD.

Ond cydnabu'r gwaith oedd wedi ei wneud er mwyn cynyddu argaeledd BBC Radio Wales ar FM sydd erbyn eleni yn uwch nag 80% am y tro cyntaf erioed.