Athro a gafwyd yn ddieuog yn wynebu gwrandawiad arall

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Media Wales
Disgrifiad o’r llun,
Mae Mr Lewis yn gwadu'r cyhuddiadau yn ei erbyn

Mae gwrandawiad camymddwyn proffesiynol wedi clywed honiadau yn erbyn athro a'i ymddygiad tuag at blant ifanc.

Ym mis Chwefror 2009 cafwyd Nicholas John Lewis yn ddieuog gan lys o ymosod yn anweddus ar blant.

Clywodd Cyngor Dysgu Cyffredinol Cymru fod plant ysgol gynradd wedi sôn wrth yr awdurdodau am ymddygiad Mr Lewis.

Mae o'n gwadu ymddwyn yn amhriodol ac o ymosod yn anweddus yn yr ysgol ac mewn canolfan hamdden.

Cafodd Mr Lewis ei ddiswyddo o'r ysgol yn 2010.

Honiadau

Doedd o ddim yn bresennol yn y gwrandawiad yng Nghaerdydd ddydd Mawrth.

Fe ddechreuodd weithio fel athro yn yr ysgol, sydd heb gael ei henwi am resymau cyfreithiol, yn 1997.

Yn 2000 fe wnaeth y brifathrawes, Carolyn Evans, ddod yn ymwybodol fod honiad yn erbyn Mr Lewis, sef ei fod wedi rhoi ei law lawr trowsus bachgen.

Penderfynodd y teulu i beidio â chymryd y mater ymhellach a ni chafodd Mr Lewis ei atal o'r ysgol.

Clywodd y gwrandawiad fod dau cyn-ddisgybl wedi gwneud honiadau yn erbyn Mr Lewis yn 2008, a hynny wrth athro cerdd mewn ysgol uwchradd yng Nghaerdydd.

Hefyd ym mis Mehefin 2008 fe wnaeth staff canolfan hamdden yn ardal Y Tyllgoed o Gaerdydd gysylltu â'r heddlu ar ôl i blentyn ddweud fod Mr Lewis wedi ei binsio ar ei ben-ôl yn yr ystafelloedd newid.

Roedd staff y ganolfan wedi gwylio Mr Lewis dros gyfnod o chwe mis oherwydd ei 'ymddygiad anarferol'.

'Cyd-dwyllo'

Fe gafodd Mr Lewis ei arestio a'i atal o'i waith.

Fe'i cafwyd yn ddieuog o ymosodiad anweddus mewn cysylltiad â'r digwyddiad honedig yn yr ysgol.

Mewn datganiadau i'r heddlu dywedodd Mr Lewis fod y plant yn cyd-dwyllo gyda'i gilydd.

Honnodd hefyd fod staff y ganolfan hamdden wedi bod mewn cysylltiad â rhieni a'r heddlu cyn iddo gael ei arestio.

Dywedodd Chris Machin aelod o staff y ganolfan hamdden wrth y gwrandawiad y byddai Mr Lewis o hyd yn dod i'r pwll ar benwythnosau neu yn ystod gwyliau'r ysgol, pan oedd plant yn fwy tebygol o fod yno.

Dywedodd y byddai'n mynd i lefydd a oedd ond yn cael eu defnyddio gan blant, lle nad oedd cyfle i nofio yn iawn.

Clywodd y panel disgyblu hefyd nad oedd Mr Lewis wedi dilyn y drefn gywir wrth ofyn am eirda i gymryd rhan mewn prosiect gan y gwasanaethau cymdeithasol.

Gwasanaethau cymdeithaso

Roedd y cynllun yn 2003 yn ceisio cymorth i rieni oedd a phlant oedd angen cefnogaeth.

Roedd o wedi gofyn i'r dirprwy yn hytrach na Mrs Evans.

Cred y brifathrawes mai'r rheswm am hynny o bosib oedd ei fod o'n ymwybodol ei bod hi'n gwybod am yr honiad a wnaed yn ei erbyn dair blynedd yn gynharach.

Clywodd y panel fod Mr Lewis wedi gofyn am blentyn rhwng 8-10 oed.

Pan gafodd ei bario gyda bachgen 12 oed fe wnaeth Mr Lewis ond cwrdd â fo unwaith cyn cysylltu â threfnwyr i wneud cais am blentyn iau, rhwng 8-10 oed.

Mynegwyd pryder am hyn a chafodd ei dynnu oddi ar y prosiect.

Mae'r panel yn ystyried eu dyfarniad.