Corff newydd i hybu dysgu digidol

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Reuters
Disgrifiad o’r llun,
Gallai athrawon gael hyfforddiant i ddefnyddio teclynau llaw

Bydd grŵp yn cael ei sefydlu i hybu dysgu digidol yng Nghymru.

Dywedodd y Gweinidog Addysg Leighton Andrews y bydd y Cyngor Dysgu Digidol Cenedlaethol, fydd yn cynnwys athrawon a gweithwyr proffesiynnol eraill, yn dechrau ar ei waith ym mis Medi.

Mae'n dilyn adolygiad o sut y mae athrawon a disgyblion yn defnyddio technoleg ddigidol.

Bydd "platfform dysgu" newydd dan yr enw Hwb, ac fe fydd anogaeth i ddefnyddio'r adnodd addysgol iTunes U.

Dangosodd adolygiad, a orchmynwyd gan Lywodraeth Cymru yn gynharach eleni, bod angen creu system addysgu ddigidol newydd mewn ysgolion sy'n defnyddio teclynau llaw a chyfridfiaduron 'cwmwl' yn cael ei weld fel y norm.

'Manteisio ar gyfleoedd'

Mewn ymateb i hynny mae Mr Andrews wedi cyhoeddi cyfres o fesurau, gan ychwanegu: "Nid yw'n afresymol i ddysgwyr, rhieni ac athrawon i ddisgwyl bod y dechnoleg maen nhw'n defnyddio yn eu bywydau bob dydd hefyd yn cael eu defnyddio ym myd addysg.

"Dw i wedi dweud o'r blaen bod angen i ysgolion ddysgu a rhannu'r syniadau gorau.

"Mae angen i dechnoleg briodol fod ar gael iddyn nhw hefyd ac mae angen y sgiliau arnyn nhw i fanteisio i'r eithaf ar dechnoleg ddigidol.

"Mae'r we'n adnodd dysgu gwych ar gyfer plant a phobl ifanc.

"Mae angen i ni helpu dysgwyr i ddatblygu'r sgiliau, yr hyder a'r aeddfedrwydd i lywio'u ffordd yn ddiogel drwy'r byd newydd yma ac i fanteisio ar y cyfleoedd sy'n dod gyda hynny.

"Drwy Hwb, byddwn yn annog ysgolion a cholegau yng Nghymru i wneud defnydd llawn o dechnolegau cymdeithasol er mwyn ennyn diddordeb dysgwyr a gwella deilliannau dysgwyr.

"Dw i am i Gymru fod ar flaen y gad o ran dysgu digidol. Dwi'n credu bod y camau dw i wedi'u hamlinellu heddiw yn dangos sut gallwn ni gyrraedd y nod hwnnw."

Y mesurau

Ymhlith y mesurau newydd fydd:

  • Sefydlu Cyngor Dysgu Digidol Cenedlaethol newydd i roi arweiniad arbenigol a strategol ar ddefnyddio technoleg ddigidol ym maes dysgu ac addysgu yng Nghymru;
  • Lansio platfform dysgu dwyieithog newydd i Gymru, a fydd yn cael ei enwi'n Hwb am y tro, ac a fydd yn blatfform i addysgwyr a dysgwyr o bob rhan o Gymru allu rhannu adnoddau, gwybodaeth a phrofiad;
  • Creu Casgliad Digidol Cenedlaethol a fydd yn cynnwys storfa ar gyfer miloedd o adnoddau'n ymwneud â'r cwricwlwm ac arferion da y gall athrawon a dysgwyr eu lanlwytho, eu rhannu a'u defnyddio;
  • Annog defnyddio iTunes U er mwyn arddangos yr adnoddau a'r gweithgareddau addysgol gorau sydd i'w cael yng Nghymru;
  • Sefydlu tîm o Arweinwyr Digidol o blith yr ymarferwyr gorau sy'n defnyddio technoleg ddigidol yn yr ystafell ddosbarth;
  • Cynnig datblygiad proffesiynol ychwanegol i athrawon a staff eraill mewn ysgolion er mwyn cefnogi'r gwaith o addysgu cyfrifiadureg a thechnoleg gwybodaeth, gan adeiladu ar y brwdfrydedd sydd i'w weld o'r newydd yn sgil nwyddau megis y Raspberry Pi a'r Dot Net Gadgeteer er mwyn annog pobl ifanc i astudio a gweithio yn y dyfodol ym maes cyfrifiadureg;
  • Noddi Digwyddiad Digidol Cenedlaethol er mwyn codi proffil technoleg ddigidol mewn addysg, a thynnu sylw at lwyddiant Cymru yn y maes hwn.

Dydd Gwener, bydd Mr Andrews yn ymweld â champws technoleg Prifysgol Abertawe, sydd wedi eu cynllunio i annog plant ysgol i ddysgu am gyfrifiaduron.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol