Effaith ar apwyntiadau ysbyty

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun, Mae'r BMA yn gwrthwynebu newidiadau i'r cynllun pensiwn

Mae streic meddygon yng Nghymru wedi effeithio ar apwyntiadau ysbyty rheolaidd a llawdriniaethau nad ydyn nhw'n rhai brys.

Roedd cannoedd o feddygon yn gweithredu'n ddiwydiannol am y tro cyntaf ers bron 40 mlynedd a'r rheswm oedd newidiadau i gynllun pensiwn.

Mae nifer o lawdriniaethau arferol wedi'u gohirio mewn ysbytai ond mae triniaethau brys yn parhau.

Mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig wedi beirniadu'r streic.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru nad oedd pensiynau meddygon yn fater wedi ei ddatganoli, a bod yr anghydfod rhwng y meddygon a Llywodraeth y DU.

700 o apwyntiadau

Mae'r byrddau iechyd wedi cyhoeddi datganiadau swyddogol.

Yn ôl Betsi Cadwaladr, gallai unedau damweiniau fod yn brysur ond y byddai staff yn darparu gofal brys. Roedd nifer o dderbyniadau'n cael eu gohirio a 700 o apwyntiadau ar gyfer cleifion allanol.

Dywedodd Hywel Dda fod nifer fach o apwyntiadau gofal iechyd wedi eu gohirio yn Sir Gâr, Ceredigion a Sir Benfro.

Roedd meddygfeydd ar agor ar gyfer cleifion brys ond doedd dim apwyntiadau rheolaidd ar gael.

Yn ôl Powys, roedd cleifion mewnol yn eu hysbytai cymunedol yn cael gofal meddygol llawn ac nid oedd wyth o feddygfeydd allan o 17 yn rhan o'r gweithredu diwydiannol.

Dywedodd y byddai gweddill y meddygfeydd yn delio ag achosion brys a bod y gwasanaeth tu allan i oriau arferol yn gweithredu. Roedd rhai apwyntiadau clinigau wedi cael eu had-drefnu.

Yn ôl Cwm Taf, doedd dim effaith ar wasanaethau brys a chanser.

Mae Aneurin Bevan wedi dweud nad oedd effaith ar wasanaethau uned ddamweiniau a brys na gwasanaethau trawma ac y byddai meddygon yn streicio'n yn darparu gofal brys yn unig.

Dywedodd Caerdydd a'r Fro fod apwyntiadau 60 o gleifion allanol wedi eu gohirio ond bod 400 o gleifion wedi cael sylw.

Cafodd 30 o "gamau," gan gynnwys llawdrinaethau, ar gyfer cleifion eu gohirio ond nid oedd effaith ar 200.

Mae'r Gymdeithas Feddygol, y BMA, wedi dweud bod 475 o feddygfeydd teuluol yng Nghymru.

Mwyafrif

Dyw hi ddim yn glir faint o'r rhain oedd yn cymryd rhan yn y streic.

Ond mae disgwyl i'r rhan fwyaf o feddygon fynd i'w gwaith ond iddynt ganolbwyntio ar achosion brys yn unig.

Mae rhai meddygfeydd wedi penderfynu peidio â chefnogi'r streic.

Pan bleidleisiodd 104,000 o aelodau'r BMA roedd y mwyafrif o blaid diwrnod o weithredu ar Fehefin 21.

Cytundeb

Nid yw meddygon ysbytai yng Nghymru sy'n gweithredu'n ddiwydiannol yn colli cyflog oherwydd cytundeb rhwng Llywodraeth Cymru a'r BMA.

Mae meddygon yn derbyn cyflogau llawn os byddan nhw'n barod i gyfrannu'n llawn tuag at ofal brys ar ddiwrnod y streic.

Fe fydd rhaid iddyn nhw hefyd weithio unrhyw oriau a gollwyd oherwydd y streic o fewn y 12 wythnos ganlynol.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol